НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Збірник методичних матеріалів з дисципліни
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ З ХІМІЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ»

О. О. Сердюк

* Електронна публикація:
Сердюк О. О. Збірник методичних матеріалів з дисципліни «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю» [Електронний ресурс] // Новини української психіатрії. — Харків, 2002. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/articles/paper062.htm.

 1. Робоча навчальна програма
  1. Цільова настанова
  2. Зміст програми
  3. Розподіл навчального часу за розділами
 2. Плани семінарських занять
 3. Питання до заліку з спецкурсу «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю»
 4. Тестові завдання з курсу

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Метою курсу є ознайомлення з основними напрямками соціальної роботи з особами з хімічною залежністю, її особливостями та основними методами.

Курс складається з двох розділів:

У першому розділі розглядаються соціальні, біопсихологічні та юридичні аспекти хімічної залежності, основні синдроми залежності, класифікація адиктивних речовин та існуюча нормативна база у галузі протидії розповсюдженню та вживанню адиктивних речовин; а також соціальні наслідки їх вживання.

У другому розділі розглядаються особливості соціальної роботи з особами з хімічною залежністю, світовий досвід та перспективи її розвитку.

В процесі вивчення матеріалу курсанти повинні знати:

Уміти:

Методи оволодіння курсом:

Базові навчальні посібники та спеціальна література:

 1. Бурая Н. П. Соціальна ро6ота. — Харків, 1996.
 2. Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ. — М.: ВЗТ, 1993–1995.
 3. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 4. Фридман Л. С., Флемінг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
 5. Учебное пособие для студентов медицинских институтов по наркологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997.
 6. Селіванов М. П., Хрупа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія, коментар. — Київ: Юрінком, 1997. — 352 с.
 7. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. — Київ: Логос, 1998. — 324 с.
 8. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
 9. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. — М.: Медицина, 1981. — 304 с.
 10. Валентик Ю. В., Зыков О. В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — M.: Фонд HAH, 1997.
 11. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. — М.: Институт психотерапии, 2000. — 256 с.
 12. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 13. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.
 14. МКБ-10/ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 15. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 16. Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. — 112 с.
 17. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.

Форми контролю знань:

ПРОГРАМА КУРСУ

Розділ 1. Соціальні, біопсихологічні та юридичні аспекти хімічної залежності (8 год.)

Тема 1. Хімічна залежність як біопсихосоціальне явище, її природа та закономірності формування (2 год.)

Проблема хімічної залежності у сучасній Україні. Поняття хімічної залежності, її біопсихосоціальна природа, механізми та закономірності формування. Чинники хімічної залежності. Соціальні, медичні та юридичні критерії залежності. Класифікація адиктивних речовин та синдромів, що виникають внаслідок їх вживання. Принципи розмежування видів хімічної залежності внаслідок вживання різних видів хімічних речовин.

Тема 2. Соціальні механізми та наслідки вживання адиктивних речовин (2 год.)

Соціокультурний механізм розповсюдження адиктивних речовин. Фактори ризику формування залежності; індивідуальні та соціокультурні фактори ризику. Поняття «шкоди» та ступінь її оцінки при вживанні наркотиків. Соціокультурний зміст норми при вживанні адиктивних речовин. Культурний релятивізм норми при вживанні адиктивних речовин. Стратегії «легалізації» та «заборони» у політиці протидії розповсюдженню наркотиків. Соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків.

Тема 3. Принципи профілактики хімічної залежності та міжнародний досвід у цій галузі (2 год.)

Політика України у галузі попередження зловживання адиктивними речовинами. Принципи зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин. Соціальні, медичні та юридичні особливості у формуванні стратегії протидії розповсюдженню адиктивних речовин. Бар’єри у відносинах з особами, що вживають адиктивні речовини, та шляхи їх подолання. Міжнародний досвід профілактики хімічної залежності.

Тема 4. Характеристика національного та міжнародного законодавства (2 год.)

Історія антинаркотичного законодавства України. Конвенційні норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Характеристика Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів». Особливості Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами. Віктимологічна характеристика особи, яка вживає адиктивні речовини.

Розділ 2. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю (6 год.)

Тема 5. Особливості соціальної роботи в галузі протидії та зменшення шкоди від вживання адиктивних речовин (2 год.)

Актуальність соціальної діяльності. Головні напрямки та завдання соціальної роботи. Робота з різними категоріями і групами населення: попередження адиктивної поведінки громадян, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають адиктивні речовини. Підготовка кадрів для соціальної служби. Особливості соціальної роботи в галузі хімічної залежності. Перспективи її розвитку в сучасних соціальних умовах. Профілактична діяльність.

Тема 6. Соціальна робота з особами, що вживають алкоголь (2 год.)

Подолання алкоголізму як одне з важливих соціальних завдань. Суспільна небезпечність алкоголізації населення, динаміка її розповсюдження. Причини та умови, що сприяють вживанню алкоголю. Соціальні та спадкові фактори. Мотиви вживання алкоголю. Стадії профілактичного процесу. Зарубіжний досвід попередження алкоголізації. Шляхи вдосконалення соціальної роботи в цьому напрямку.

Тема 7. Соціальна робота з особами, що вживають наркотичні та психоактивні токсичні речовини (2 год.)

Особливості розповсюдження наркотиків серед молоді. Медичні, психологічні та соціальні аспекти проблеми наркотизації населення. Правова основа боротьби з наркотиками. Характеристика процесів формування соціальних уявлень про наркотики. Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність.

Діяльність ОВС щодо попередженню вживання наркотиків серед молоді. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю в мережі пенітенціарних закладів.

Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навчальних занять з курсу «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю»

Номери та найменування розділів і тем Всього годин занять З них Заняття під керівництвом викладача
Під керівництвом викладача Самостійні заняття Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття
Розділ 1. Основні синдроми хімічної залежності, класифікація адиктивних речовин та існуюча нормативна база 16 16   8 8    
Тема 1 4 4   2 2    
Тема 2 4 4   2 2    
Тема 3 4 4   2 2    
Тема 4 4 4   2 2    
Розділ 2. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю і перспективи її розвитку в Україні 12 12          
Тема 5 4 4   2 2    
Тема 6 4 4   2 2    
Тема 7 4 4   2 2    
Всього 28 28   14 14    

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю»

Розділ 1. Основні синдроми хімічної залежності, класифікація адиктивних речовин та існуюча нормативна база (8 год.)

Тема 1. Хімічна залежність як біопсихосоціальне явище, її природа та закономірності формування (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. У чому полягає біопсихосоціальна природа хімічної залежності?
 2. Назвіть основні чинники хімічної залежності.
 3. Охарактеризуйте поняття наркотик.
 4. Охарактеризуйте поняття адиктивні речовини.
 5. Охарактеризуйте поняття адиктивна поведінка.
 6. Назвіть основні класи адиктивних речовин.
 7. Які види хімічної залежності вам відомі?

Реферати:

 1. Біопсихосоціальна природа хімічної залежності.
 2. Класифікація видів залежності.

Література:

 1. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Наркология: учебное пособие. — М.: Медицина, 1990. — 336 с.
 2. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 3. Дунаевский В. В., Стяжкин В. Д. Наркомании и токсикомании. — М.: Медицина, 1990. — 208 с.
 4. Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. — М.: Педагогика, 1991. — 312 с.
 5. Короленко Ц. П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 1991. — № 1. — С. 8–15.
 6. Короленко Ц. П., Донських Т. А. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире. — Новосибирск: Наука, 1990. — 224 с.
 7. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 8. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
 9. Мельник Э. В. О природе болезней зависимости (алкоголизм, наркомания, компьютеромания и другие). — Одесса: Черноморье, 1998. — 400 с.
 10. МКБ-10/ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 11. Пятницкая И. Н. Клиническая наркология. — М.: Медицина, 1975. — 334 с.
 12. Пятницкая И. Н. Наркомании: руководство для врачей. — М.: Медицина, 1994. — 554 с.
 13. Учебное пособие по наркологии для врачей-стажёров / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997. — 124 с.
 14. Фридман Л. С., Флемінг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
 15. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.
 16. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.

Тема 2. Соціальні механізми та наслідки вживання адиктивних речовин (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. У чому полягає соціокультурний механізм розповсюдження адиктивної поведінки?
 2. Назвіть відомі Вам фактори ризику виникнення хімічної залежності.
 3. У чому полягає шкода при вживанні адиктивних речовин?
 4. Що є нормальним, а що ні при вживанні адиктивних речовин?
 5. Що таке культурний релятивізм норми при вживанні адиктивних речовин?
 6. Які існують стратегії протидії розповсюдженню зловживанню адиктивними речовинами?
 7. У чому полягає соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків?

Реферати:

 1. Механізм розповсюдження та етапи розвитку хімічної залежності.
 2. Норми та традиції у вживанні адиктивних речовин.

Література:

 1. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. — М.: Мысль, 1990. — 220 с.
 2. Герои нашего времени. Социологические очерки / Под ред. Е. Омельченко — Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2000. — 260 с.
 3. Гилинский Я. И. Наркотизм: мифы и реальность // Молодёжь. Цифры, факты, мнения. — 1996. — № 1. — С. 80–84.
 4. Кесельман Л. Е. Социальные координаты наркотизма. — СПб, 1998. — 120 с.
 5. Короленко Ц. П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 1991. — № 1. — С. 8–15.
 6. Короленко Ц. П., Донських Т. А. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире. — Новосибирск: Наука, 1990. — 224 с.
 7. Кудрявцев В. Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления). — М.: ИГПАН, 1992. — 312 с.
 8. Левин Б. М., Левин М. Б. Мнимые потребности. — М.: Политическая литература, 1986.
 9. Левин Б. М., Левин М. Б. Наркомания и наркоманы. — М., 1991. — 160 с.
 10. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 11. Наркомания как форма девиантного поведения: Сборник научных работ под ред. М. Е. Поздняковой. — М., 1997. — 64 с.
 12. Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы / Под общ. ред. М. Е. Поздняковой. — М.: Институт социологии РАН, 1999. — 88 с.
 13. Пятницкая И. Н. Наркомания как социальная и общемедицинская проблема // Российский медицинский журнал. — 1996. — № 4. — С. 5–10.
 14. Салагаев А. Л. Молодёжные правонарушения и деликвентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. — Казань: Экоцентр, 1997. — 156 с.
 15. Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. — 112 с.

Тема 3. Принципи профілактики хімічної залежності та міжнародний досвід у цій галузі (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. Чим визначається політика України у галузі попередження зловживання адиктивними речовинами?
 2. Що таке принцип зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин?
 3. Які програми зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин Вам відомі?
 4. Які існують бар’єри у відносинах з особами, що вживають адиктивні речовини?
 5. Які міжнародні програми профілактики хімічної залежності Вам відомі?

Реферати:

 1. Антинаркотична політика України.
 2. Міжнародний досвід профілактики хімічної залежності.

Література:

 1. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. — М.: Институт психотерапии, 2000. — 256 с.
 2. Димофф Т., Карпер С. Как уберечь детей от наркотиков / Пер. с англ. — М.: Золотой телёнок. — 1999. — 224 с.
 3. Гурски С. Внимание — наркомания! / Пер. с польск. — М.: Медицина, 1988. — 144 с.
 4. Семья и молодёжь: профилактика отклоняющегося поведения / В. А. Балцевич, С. М. Бурова, А. К. Воднеева и др. — Минск: Университетское, 1989. — 144 с.
 5. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.
 6. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 7. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 8. Валентик Ю. В., Заков О. В., Цеглин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — M.: Фонд HAH, 1997.
 9. Хананашвили Н. Л., Якимец В. Н. Смутные времена социальной политики в России. — М.: Российский Благотворительный Фонд «Нет алкоголизму и наркомании» («НАН»), 1999. — 240 с.

Тема 4. Характеристика національного та міжнародного законодавства (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. Дайте характеристику основних етапів розвитку антинаркотичного законодавства України.
 2. Дайте характеристику нормам міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 3. У чому полягає Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»?
 4. Які Вам відомі особливості Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»?
 5. Як відбувається кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами.

Реферати:

 1. Антинаркотичне законодавство України: історія розвитку.
 2. Антинаркотичне законодавство України: сучасна характеристика.

Література:

 1. Анисимов Л. Н. Наркотики: правовой режим. Международно-правовые и внутригосударственные проблемы регулирования производства, применения и распространения наркотических и психотропных веществ. — Л.: Ленинградский университет, 1974. — 144 с.
 2. Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Законность. — 1997. — № 11. — С. 27–30.
 3. Кіцул А. П. Сучасні тенденції незаконного обігу наркотичних засобів в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — № 2. — С. 95–97.
 4. Козаченко А. В., Мирошниченко Н. А. Предмет наркотизма. — Николаев–Одесса: Тетра, 1999. — 64 с.
 5. Литвин О. П. Кримінально-правова охорона громадської безпеки і народного здоров’я. — Київ: РВВ КІВС, 1998. — 278 с.
 6. Селіванов М. П., Хрупа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія, коментар. — Київ: Юрінком, 1997. — 352 с.
 7. Макарь И. М. Наркомания под запретом закона. — Кишинёв: Катря Молдовеняске, 1990. — 133 с.
 8. Мірошніченко Н. А. Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з поширенням наркоманії // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — № 2. — С. 116–120.
 9. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. — Київ: Логос, 1998. — 324 с.
 10. Обзор зарубежной антинаркотической политики / В. Е. Пелипас, И. О. Соломонидина // Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — С. 202–221.
 11. Позднякова М. Е. К проблеме легализации наркотиков // Наркомания как форма девиантного поведения. — М., 1997. — 64 с.
 12. Рущенко І. П. Соціологія злочинності: монографія. — Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2001. — 370 с.
 13. Харабед К. В. Преступность и наркотизм. — М., 1996. — 44 с.
 14. Хрупа М., Вінс О. Кримінологічне поняття наркобізнесу // Право України. — 1993. — № 4. — С. 25–27.
 15. Шакиров М. Ш. Наркобизнес в России. — М.: Центрполиграф, 1998.

Розділ 2. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю і перспективи її розвитку в Україні (6 год.)

Тема 5. Особливості соціальної роботи в галузі протидії та зменшення шкоди від вживання адиктивних речовин (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. Назвіть головні напрямки та завдання соціальної роботи.
 2. У чому полягає попередження адиктивної поведінки громадян?
 3. У чому полягає реадаптація у суспільстві осіб, що вживають адиктивні речовини.
 4. Які на Ваш погляд існують особливості соціальної роботи в галузі хімічної залежності?
 5. Які на Ваш погляд існують перспективи її розвитку в сучасних соціальних умовах?

Реферати:

 1. Соціальна робота та її головні напрямки.
 2. Соціальна робота з хімічно залежними особами.

Література:

 1. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 2. Бурая Н. П. Соціальна ро6ота, — Харків, 1996.
 3. Валентик Ю. В., Зыков О. В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — M.: Фонд HAH, 1997.
 4. Фридман Л. С., Флемінг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
 5. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 6. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 7. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. — М.: Институт психотерапии, 2000. — 256 с.
 8. Учебное пособие для студентов медицинских институтов по наркологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997.
 9. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.
 10. Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ. — М.: ВЗТ, 1993–1995.

Тема 6. Соціальна робота з особами, що вживають алкоголь (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. Які сучасні масштаби поширення алкоголізму серед населення України?
 2. У чому полягає суспільна небезпечність алкоголізму?
 3. Які існують причини та умови, що сприяють вживанню алкоголю?
 4. Назвіть фактори, що сприяють вживанню алкоголю.
 5. Охарактеризуйте мотиви вживання алкоголю.
 6. Які існують антиалкогольні профілактичні та реабілітаційні програми?

Реферати:

 1. Алкогольна залежність як суспільне явище.
 2. Соціальна робота у галузі алкогольної залежності: профілактичні та реабілітаційні програми.

Література:

 1. Алкоголизм и организация наркологической помощи / Е. Д. Красик, В. И. Запускалов, В. Б. Миневич и др. — Томск: Томский университет, 1985. — 144 с.
 2. Битти М. Алкоголик в семье, или преодоление созависимости. — М.: Физкультура и спорт, 1997.
 3. Братусь Б. С. Аномалии личности. — М.: Мысль, 1988. — 302 с.
 4. Братусь В. С., Сидоров П. И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. — М.: МГУ, 1984.
 5. Валентик Ю. В., Зыков О. В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — M.: Фонд HAH, 1997.
 6. Завьялов В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости. — Новосибирск: Наука, 1988. — 198 с.
 7. Иванец Н.Н., Валентик Ю. В. Алкоголизм. — М.: Наука. — 1988. — 176 с.
 8. Копыт Н. Я., Сидоров П. И. Профилактика алкоголизма. — М.: Медицина, 1986. —240 с.
 9. Короленко Ц. П., Донских Т. А. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире. — Новосибирск: Наука, 1990. — 224 с.
 10. Короленко Ц. П., Завьялов В. Ю. Личность и алкоголь. — Новосибирск, Наука, 1987. — 170 с.
 11. Лисицын Ю. П., Сидоров П. И. Алкоголизм. Медико-социальные аспекты: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 1990. — 528 c.
 12. МКБ-10/ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 13. Никитин Ю. И. Профилактика и лечение алкоголизма. — Киев: Здоров’я, 1990. — 168 с.
 14. Портнов А. А., Пятницкая И. Н. Клиника алкоголизма. — Л.: Медицина, 1971. — 370 с.
 15. Соловей О. Э. Путь в никуда. Социология пьянства. — Петропавловск-Камчатский, 1988. — 94 с.
 16. Чирков А., Климова С. Молодёжь. Причины и поводы пьянства // Наука и жизнь. — 1990. — № 5. — С. 78–82.

Тема 7. Соціальна робота з особами, що вживають наркотичні та психоактивні токсичні речовини (2 год.)

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки:

 1. Охарактеризуйте сучасний стан розповсюдження наркотиків в Україні.
 2. Назвіть медичні, психологічні та соціальні аспекти наркоманії.
 3. Дайте характеристику процесів формування соціальних уявлень про наркоманію та наркоманів.
 4. У чому полягають особливості традиційних засобів профілактики наркоманії?
 5. У чому полягає правова основа боротьби з розповсюдженням наркоманії?
 6. У чому полягає діяльність ОВС щодо попередженню вживання наркотиків серед молоді?
 7. У чому полягає соціальна робота з особами з хімічною залежністю у мережі пенітенціарних закладів?

Реферати:

 1. Наркотизм як соціальне явище.
 2. Соціальна робота у галузі наркотичної залежності: профілактичні та реабілітаційні програми.

Література:

 1. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
 2. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. — М.: Медицина, 1981. — 304 с.
 3. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 4. Валентик Ю. В., Зыков О. В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. — M.: Фонд НАН, 1997.
 5. Фридман Л. С., Флемінг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
 6. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 7. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 8. МКБ-10/ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 9. Учебное пособие для студентов медицинских институтов по наркологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997.
 10. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.
 11. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.

Питання до заліку зі спецкурсу «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю»

 1. Проблема хімічної залежності у сучасній Україні.
 2. Поняття хімічної залежності, її біопсихосоціальна природа, механізми та закономірності формування.
 3. Чинники хімічної залежності.
 4. Соціальні, медичні та юридичні критерії залежності.
 5. Класифікація адиктивних речовин та синдромів, що виникають внаслідок їх вживання.
 6. Принципи розмежування видів хімічної залежності внаслідок вживання різних видів хімічних речовин.
 7. Соціокультурний механізм розповсюдження адиктивних речовин.
 8. Фактори ризику формування залежності;
 9. Індивідуальні та соціокультурні фактори ризику.
 10. Поняття «шкоди» та ступінь її оцінки при вживанні наркотиків.
 11. Соціокультурний зміст норми при вживанні адиктивних речовин.
 12. Культурний релятивізм норми при вживанні адиктивних речовин.
 13. Стратегії «легалізації» та «заборони» у політиці протидії розповсюдженню наркотиків.
 14. Соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків.
 15. Політика України у галузі попередження зловживання адиктивними речовинами.
 16. Принципи зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин.
 17. Соціальні, медичні та юридичні особливості у формуванні стратегії протидії розповсюдженню адиктивних речовин.
 18. Бар’єри у відносинах з особами, що вживають адиктивні речовини, та шляхи їх подолання.
 19. Міжнародний досвід профілактики хімічної залежності.
 20. Історія антинаркотичного законодавства України.
 21. Конвенційні норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 22. Характеристика Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».
 23. Особливості Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».
 24. Кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами.
 25. Віктимологічна характеристика особи, яка вживає адиктивні речовини.
 26. Актуальність соціальної діяльності.
 27. Головні напрямки та завдання соціальної роботи.
 28. Робота з різними категоріями і групами населення: попередження адиктивної поведінки громадян, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають адиктивні речовини.
 29. Підготовка кадрів для соціальної служби.
 30. Особливості соціальної роботи в галузі хімічної залежності.
 31. Перспективи розвитку соціальної роботи в сучасних соціальних умовах.
 32. Профілактична діяльність.
 33. Реабілітаційна діяльність.
 34. Подолання алкоголізму як одне з важливих соціальних завдань.
 35. Суспільна небезпечність алкоголізації населення, динаміка її розповсюдження.
 36. Причини та умови, що сприяють вживанню алкоголю.
 37. Соціальні та спадкові фактори.
 38. Мотиви вживання алкоголю.
 39. Стадії профілактичного процесу.
 40. Зарубіжний досвід попередження алкоголізації.
 41. Шляхи вдосконалення соціальної роботи в цьому напрямку.
 42. Особливості розповсюдження наркотиків серед молоді.
 43. Медичні, психологічні та соціальні аспекти проблеми наркотизації населення.
 44. Правова основа боротьби з наркотиками.
 45. Характеристика процесів формування соціальних уявлень про наркотики.
 46. Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність.
 47. Діяльність ОВС щодо попередженню вживання наркотиків серед молоді.
 48. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю в мережі пенітенціарних закладів.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

Розділ 1. Хімічна залежність як біопсихосоціальне явище, її природа та закономірності формування

1. З яких трьох аспектів складається проблема хімічної залежності?

 1. Біологічний, психологічний, соціальний.
 2. Екологічний, біологічний, юридичний.
 3. Юридичний, психологічний, соціальний.
 4. Педагогічний, юридичний, медичний.

2. Які чинники (причини) хімічної залежності не прийнято виділяти?

 1. Макросоціальні, мезо- та мікросоціальні.
 2. Індивідуальні та соціальні.
 3. Біологічні, психологічні та соціальні.
 4. Позитивні та негативні.

3. За якими критеріями визначається поняття наркотику?

 1. Медичним, соціальним та юридичним.
 2. Юридичним та соціальним.
 3. Медичним та юридичним.
 4. Біологічним, психологічним та соціальним.

4. Чим відрізняються наркотики від психотропних речовин?

 1. Перші віднесені до списку наркотиків, другі — до списку психотропних речовин.
 2. Перші викликають залежність, а другі — ні.
 3. Наркотики виготовляються нелегально, а психотропні речовини легально.
 4. Нічим не відрізняються.

5. Що таке прекурсори?

 1. Наркокур’єри.
 2. Речовини, які використовуються при приготуванні наркотиків.
 3. Речовини, які є побічними продуктами при приготуванні наркотиків.
 4. Речовини, що замінюють наркотики.

6. Що таке наркоманія?

 1. Хвороба, яка визначається залежністю від наркотичних речовин.
 2. Цілком нормальна поведінка людини.
 3. Моральний дефект особистості.
 4. Епізодичне вживання наркотичних речовин.

7. Що таке токсикоманія?

 1. Хвороба, яка визначається залежністю від психотропних речовин.
 2. Цілком нормальна поведінка людини.
 3. Моральний дефект особистості.
 4. Епізодичне вживання психотропних речовин.

8. Чим відрізняються наркоманія від токсикоманії?

 1. Наркоманія викликається наркотиками, а токсикоманія — речовинами віднесеними до списку психотропних речовин.
 2. Наркоманія супроводжується залежністю, а токсикоманія — ні.
 3. Наркоманія переслідується законом, а токсикоманія — ні.
 4. Нічим не відрізняються.

9. Хто такий наркоман?

 1. Особа, яка зловживає наркотичними речовинами.
 2. Особа, що вживає наркотики.
 3. Людина, хвора на наркоманію.
 4. Чоловік, що виготовляє наркотики.

10. Хто такий токсикоман?

 1. Чоловік, зловживаючий психотропними речовинами.
 2. Чоловік, хворий на токсикоманію.
 3. Чоловік, що вживає психотропні речовини.
 4. Чоловік, що виготовляє психотропні речовини.

11. Що таке адиктивна поведінка?

 1. Зловживання наркотиками.
 2. Поведінка, що характеризується залежністю.
 3. Зловживання алкоголем.
 4. Наркоманія та токсикоманія.

12. Які речовини відносять до адиктивних?

 1. Тільки наркотики.
 2. Усі хімічні речовини.
 3. Тільки психотропні речовини.
 4. Речовини, що викликають залежність.

13. Чи відносять до адиктивних речовин алкоголь та тютюн?

 1. Тільки алкоголь.
 2. Тільки тютюн.
 3. Так.
 4. Ні.

14. Що не є речовинами, спричиняючими хімічну залежність?

 1. Опіоїди.
 2. Гіпноїди.
 3. Каннабіноїди.
 4. Летючі розчинники.

15. Якої групи хімічних речовин, викликаючих залежність, не існує?

 1. Алкоголь.
 2. Порошки.
 3. Стимулятори.
 4. Галюциногени.

16. Скільки груп адиктивних речовин, спроможних викликати залежність, виділено у сучасній медичній класифікації (МКХ-10)?

 1. 5.
 2. 7.
 3. 9.
 4. 11.

17. Яке визначення гострої інтоксикації адиктивними речовинами є вірним?

 1. Це стан, який наступає внаслідок вживання наркотичних речовин та приводить зо залежності від них.
 2. Це стан, який наступає після прийому алкоголю чи іншої психоактивної речовини, що приводить до розладів психічних чи психофізичних функцій, поведінки та реакцій.
 3. Це отруєння будь якими хімічними речовинами, що приводить до порушення життєвих функцій та негативних наслідків для здоров’я людини.
 4. Це корисний для здоров’я людини стан, що викликається систематичним вживанням адиктивних речовин.

18. Що таке вживання зі шкідливими наслідками?

 1. Ненормальна поведінка людини після прийому психоактивної речовини.
 2. Засудження вживання психоактивної речовини з боку соціального оточення.
 3. Модель вживання психоактивної речовини, що завдає фізичну чи психічну шкоду для здоров’я споживача.
 4. Модель вживання психоактивної речовини, що приводить до шкідливих наслідків серед найближчого соціального оточення споживача.

19. Що таке «стан відміни»?

 1. Стан, при якому виникає патологічний потяг до психоактивної речовини після неодноразового, тривалого чи у високих дозах вживання даної речовини.
 2. Психічний та фізіологічний стан людини, яка не вживає психоактивних речовин протягом останнього року.
 3. Тяжкий фізичний стан, розлад здоров’я, які наступають при припиненні прийому речовини після неодноразового, тривалого чи у високих дозах вживання даної речовини.
 4. Група симптомів, яка виникає у споживача в разі заміни однієї психоактивної речовини на іншу.

20. Що таке синдром залежності?

 1. Поєднання фізіологічних, поведінкових та когнітивних явищ, при котрих один споживач речовини чи класу речовин починає залежати від іншого споживача саме тих речовин.
 2. Сукупність форм поведінки споживача психоактивних речовин, який знаходиться у залежності від постачальника цих речовин.
 3. Поєднання фізіологічних, поведінкових та когнітивних явищ, при котрих вживання речовини чи класу речовин починає займати перше місце в системі цінностей індивіда.
 4. Комплекс фізіологічних та поведінкових явищ, які виникають серед групи споживачів психоактивних речовин, члени якої залежать один від одного.

21. Який діагноз зараз офіційно не встановлюється?

 1. Наркоманія.
 2. Синдром залежності від… (клас психоактивних речовин).
 3. Вживання зі шкідливими наслідками.
 4. Гостра інтоксикація.

22. Який діагноз зараз офіційно не встановлюється?

 1. Синдром залежності від… (клас психоактивних речовин).
 2. Токсикоманія.
 3. Вживання зі шкідливими наслідками.
 4. Стан відміни.

Розділ 2. Соціальні механізми та наслідки вживання адиктивних речовин

1. Чоловік народився у родині алкоголіків, але зростав у «нормальному» оточенні, та з часом теж почав зловживати спиртними напоями. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

2. Чоловік має психопатічні розлади, та внаслідок цього починає вживати психотропні речовини. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

3. У дворовій компанії підлітка більшість молоді курить «план», з часом він теж починає «розкурюватись». Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

4. У місті зростає кількість та доступність наркотиків, виникає «мода» на вживання «легких» наркотиків і молодь починає їх пробувати. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

5. До якого типу належать біогенетичні та психологічні фактори ризику?

 1. Індивідуальні фактори ризику.
 2. Соціокультурні фактори ризику.
 3. Юридичні фактори ризику.
 4. Терапевтичні фактори ризику.

6. До якого типу належать мікросоціальні, фактори мезорівня та макросоціальні фактори ризику формування хімічної залежності?

 1. Індивідуальні фактори ризику.
 2. Соціокультурні фактори ризику.
 3. Юридичні фактори ризику.
 4. Терапевтичні фактори ризику.

7. Якщо від хімічної залежності постраждав споживач наркотиків, наприклад у нього виникло передозування, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

8. Якщо від хімічної залежності власного чоловіка страждає його дружина та діти, наприклад він витрачає сімейні кошти на наркотики та почуває себе добре, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

9. Якщо споживач наркотиків внаслідок розладів поведінки та власного здоров’я втратив роботу, та з метою придбати гроші на наркотики скоює злочини, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

10. Через що не можна визначати наркотизм як соцальне явище?

 1. Специфічні соціальні групи.
 2. Наявність стану відміни.
 3. Специфічні соціальні відносини між споживачами.
 4. Масову адиктивну поведінку.

11. Через що не можна визначати наркотизм як соціальне явище?

 1. Специфічні соціальні відносини між споживачами.
 2. Шкідливі наслідки для здоров’я споживачів.
 3. Специфічну адиктивну субкультуру.
 4. Трансформацію соціальної структури.

12. Як зветься феномен, при якому у одній культурі вживання психоактивних речовин заборонено або є злочином, а у іншій — є нормальним явищем?

 1. Соціокультурний ретритизм норми.
 2. Культурний релятивізм норми.
 3. Позитивізм соціальної норми.
 4. Культурне відставання.

13. Як трансформується соціальна структура під впливом наркотизму?

 1. Виникають специфічні соціальні інститути.
 2. Зростає соціальна мобільність.
 3. Змінюється система стратифікації.
 4. Зникають соціальні позиції.

14. Що таке латентність наркотизму?

 1. Існування вживання адиктивних речовин головним чином на скритому рівні, важкодоступному для виміру та реєстрації.
 2. Цілком відкрите для реєстрації та соціологічного виміру існування наркотизму.
 3. Спроможність наркотизму викликати соціальні наслідки.
 4. Трансформація суспільної структури під впливом наркотизму.

15. Які властивості не належать до основних властивостей соціокультурного простору наркотизму?

 1. Латентність.
 2. Ситуації входу-виходу.
 3. Конфліктні практики.
 4. Стратифікаційні критерії.

16. Які властивості не належать до основних властивостей соціокультурного простору наркотизму?

 1. Фізична локалізація.
 2. Динаміка та соціальний час.
 3. Числові показники.
 4. Соціальна мобільність.

17. Які суб’єкти не втягуються у соціальні зв’язки з приводу вживання адиктивних речовин?

 1. Групи ризику (найближче оточення споживачів адиктивних речовин).
 2. Регулярні споживачі адиктивних речовин (наркомани, токсикомани та ін.).
 3. Епізодичні споживачі адиктивних речовин без залежності.
 4. Групи, з якими споживачі адиктивних речовин мають лише професійні контакти.

18. Які суб’єкти не вволікаються у соціальні зв’язки з приводу вживання адиктивних речовин?

 1. Представники інститутів виробництва та реалізації адиктивних речовин.
 2. Представники інститутів зовнішнього контролю.
 3. Представники інститутів дошкільного виховання.
 4. Представники інститутів лікування, профілактики та реабілітації.

19. Що є предметом соціальних зв’язків між особами з хімічною залежністю?

 1. Соціальні цінності.
 2. Адиктивні речовини.
 3. Гроші.
 4. Соціальні норми.

20. Що належить до соціокультурних механізмів регулюючих відносини між агентеми наркотизму?

 1. Антинаркотичне законодавство та адиктивна субкультура.
 2. Механізми соціального контролю.
 3. Антинаркотичне законодавство
 4. Адиктивна субкультура.

21. Що не належить до адиктивної субкультури?

 1. Корпоративний жаргон споживачів адиктивних речовин.
 2. Засоби вживання адиктивних речовин.
 3. Специфічні норми, традиції та цінності.
 4. Антинаркотичне законодавство.

22. Якими соціологічними методами можна досліджувати наркотизм?

 1. Усіма соціологічними методами.
 2. Методом масових опитувань.
 3. Тільки кількісними методами.
 4. Тільки якісними методами.

Розділ 3. Характеристика національного та міжнародного антинаркотичного законодавства

1. Коли на території України виникло розмежування на легальні та нелегальні адиктивні речовини?

 1. У ІХ ст.
 2. У ХІ–ХІІ ст.
 3. У 20-х роках ХХ ст.
 4. На початку ІХ ст.

2. Які антинаркотичні конвенційні норми міжнародного права не ратифіковані в Україні?

 1. Міжнародна конвенція по опіуму.
 2. Єдина конвенція про наркотичні засоби.
 3. Міжнародна конвенція про психотропні речовини.
 4. Міжнародна конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

3. Що регулює Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»?

 1. Суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, він визначає права та обов’язки державних органів, юридичних осіб та громадян, які в ньому приймають участь на території України.
 2. Розв’язує проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, які з’явились внаслідок необхідності встановлення в законодавчому порядку юридичного составу нових видів злочинів, а також коментарії відповідних статей КК України.
 3. Розглядає загальні положення (термінологічний апарат), визначає органи, які безпосередньо ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків (МВС, СБУ, Генпрокуратури, Держкордону, Держтаможні), їх права та обов’язки, а також формулює деякі засоби протидії незаконному обігу наркотичних засобів (контрольна поставка наркотиків, оперативна закупка та ін).

4. Що регулює Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»?

 1. Суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, він визначає права та обов’язки державних органів, юридичних осіб та громадян, які в ньому приймають участь на території України.
 2. Розв’язує проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, які з’явились внаслідок необхідності встановлення в законодавчому порядку юридичного составу нових видів злочинів, а також коментарії відповідних статей КК України.
 3. Розглядає загальні положення (термінологічний апарат), визначає органи, які безпосередньо ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків (МВС, СБУ, Генпрокуратури, Держкордону, Держтаможні), їх права та обов’язки, а також формулює деякі засоби протидії незаконному обігу наркотичних засобів (контрольна поставка наркотиків, оперативна закупка та ін).

5. Що регулює Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»?

 1. Суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, він визначає права та обов’язки державних органів, юридичних осіб та громадян, які в ньому приймають участь на території України.
 2. Розв’язує проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, які з’явились внаслідок необхідності встановлення в законодавчому порядку юридичного составу нових видів злочинів, а також коментарії відповідних статей КК України.
 3. Розглядає загальні положення (термінологічний апарат), визначає органи, які безпосередньо ведуть боротьбу с незаконним обігом наркотиків (МВС, СБУ, Генпрокуратури, Держкордону, Держтаможні), їх права та обов’язки, а також формулює деякі засоби протидії незаконному обігу наркотичних засобів (контрольна поставка наркотиків, оперативна закупка та ін).

6. Чого не включає до себе особливий правовий режим обігу наркотичних засобів?

 1. Держмонополія на виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 2. Державний контроль діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 3. Визначення списку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 4. Визначення малих, крупних та особливо крупних розмірів адиктивних речовин.
 5. Порядок та умови державних замовлень на адиктивні речовини.

7. Чого не включає до себе особливий правовий режим обігу наркотичних засобів?

 1. Порядок культивування опійного маку та конопель.
 2. Порядок розподілення та реалізації наркотичних та психотропних ліків.
 3. Порядок обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 4. Порядок експортно-імпортних операцій, а також транзиту через Україну наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 5. Перелік установ протидіючих розповсюдженню наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів.

8. До якого типу відносять злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Злочини «без жертв».
 2. Насильницькі злочини.
 3. Злочини проти особистості.
 4. Ненавмисні злочини.

9. Що є об’єктом злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Суспільні відносини, що знаходяться під охороною антинаркотичного законодавства України.
 2. Наркотики, психотропні речовини та прекурсори.
 3. Фінансові кошти, отримані від незаконного обігу.
 4. Обладнання для виготовлення наркотиків та психотропних речовин.

10. Що не є предметом злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Наркотики, психотропні речовини та прекурсори.
 2. Фінансові кошти, отримані від незаконного обігу.
 3. Обладнання для виготовлення наркотиків та психотропних речовин.
 4. Речовини що мають психотропну дію, але ще не внесені до списків наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів

11. Що не є предметом злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Документи на наркотичні засоби, незаконно отримані, підроблені або які містять неправдиві відомості про оборот наркотиків.
 2. Документи, що підтверджують наявність у особи залежності від наркотиків.
 3. Незаконно видані рецепти на наркотики.
 4. Приміщення для виготовлення та вживання наркотиків.

12. Чим характеризується об’єктивна сторона злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Вона полягає у кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами.
 2. Об’єктивна сторона цих злочинів полягає у порушенні особового правового режиму їх обігу.
 3. Об’єктивна сторона цих злочинів визначається віктимологічною характеристикою особи, яка вживає адиктивні речовини.
 4. Об’єктивна сторона цих злочинів полягає у їх навмисному характері, усі ці порушення мають свої мотиви та цілі.

13. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів?

 1. Суб’єктивна сторона цих злочинів полягає у порушенні особового правового режиму їх обігу.
 2. Суб’єктивна сторона цих злочинів полягає у їх навмисному характері, усі ці порушення мають свої мотиви та цілі.
 3. Вона полягає у кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з адиктивними речовинами.
 4. Суб’єктивна сторона цих злочинів визначається віктимологічною характеристикою особи, яка вживає адиктивні речовини.

Розділ 4. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю від наркотичних та психотропних речовин

1. Що таке соціальна робота?

 1. Попередження адиктивної поведінки громадян, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають адиктивні речовини.
 2. Надання послуг, підтримка при вирішенні соціальних проблем особам, які їх потребують, відповідними фахівцями на професійній основі.
 3. Робота спрямована на досягнення соціально позитивних цілей.
 4. Підготовка кадрів для соціальної служби.

2. Що не належить до головних напрямків та завдань соціальної роботи?

 1. Активне сприяння населенню, допомога у реалізації соціального страхування.
 2. Допомога хворим, дітям, інвалідам, наркоманам.
 3. Допомога безробітним у пошуках роботи.
 4. Кримінальне переслідування наркоманів.

3. Що не належить до головних напрямків та завдань соціальної роботи?

 1. Робота з населенням у комунах та громадах.
 2. Соціальна адаптація молоді.
 3. Допомога у забезпеченні житлом.
 4. Допомога у придбанні адиктивних речовин залежним від них.
 5. Перекваліфікація та отримання нових професій.

4. У якій сучасній країні світу частково легалізовано вживання наркотиків?

 1. Голландія.
 2. Німеччина.
 3. Франція.
 4. Швеція.

5. На що спрямовані стратегії зниження ризику та зменшення шкоди від вживання наркотиків?

 1. На зниження фінансових затрат у галузі профілактики та лікування хімічних залежностей.
 2. На зниження шкоди від вживання адиктивних речовин та зменшення негативних наслідків для людини та суспільства.
 3. На повну відмову від вживання адиктивних речовин.
 4. На вироблення у суспільстві культурних стереотипів толерантності до споживачів адиктивних речовин.

6. Якої з терапевтичних общин не існує?

 1. Анонімні Алкоголіки.
 2. Анонімні Наркомани.
 3. Анонімні Токсикомани.
 4. Анонімні Гашишисти.

7. Якої з терапевтичних общин не існує?

 1. SYNANON.
 2. DAYTOP.
 3. DAYANON.
 4. МОНАР.

8. Які програми не входять до програм освітньої профілактики хімічної залежності?

 1. Програми формування життєвих навичок.
 2. Програми навчання здоровому способу життя.
 3. Програми функціональних еквівалентів.
 4. Програми клубної роботи.

9. Яка модель навчання здоровому способу життя не існує?

 1. Медична модель.
 2. Освітня модель.
 3. Кримінально-політична модель.
 4. Радикально-політична модель.
 5. Модель самопідсилення.

10. У чому полягають програми функціональних еквівалентів?

 1. Вони надають молоді можливість повноцінного функціонування у соціумі.
 2. Вони служать функціональним еквівалентом іншим антинаркотичним превентивним програмам.
 3. Вони надають молоді альтернативні вживанню адиктивних речовин способи поведінки.
 4. Вони замінюють кримінальні методи профілактики хімічної залежності на функціонально еквівалентні.

11. До яких програм належать програми обміну шприців та голок?

 1. Програми формування життєвих навичок.
 2. Програми зменшення шкоди та мінімізації ризику.
 3. Програми навчання здоровому способу життя.
 4. Програми функціональних еквівалентів.

12. У рамках якої програми проводиться розповсюдження інформації про нешкідливе вживання наркотиків?

 1. Програми формування життєвих навичок.
 2. Програми зменшення шкоди та мінімізації ризику.
 3. Програми навчання здоровому способу життя.
 4. Програми функціональних еквівалентів.

13. Як називають методи, що належать до кримінально-політичній профілактики хімічної залежності?

 1. Економічні.
 2. Політичні.
 3. Бар’єрні.
 4. Правові.

14. Якій рівень не належить до трьохступеневої моделі антинаркотичної політики?

 1. Національна політика.
 2. Регіональна політика.
 3. Міська політика.
 4. Міжнародна політика.

15. На які типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність згідно класифікації ВОЗ?

 1. Первинна та вторинна.
 2. Первинна, вторинна та третинна.
 3. Первинна, вторинна, третинна та профілактика четвертого ступеню.
 4. Профілактика, лікування та реабілітація.

16. Яку профілактику називають соціальною?

 1. Первинну.
 2. Вторинну.
 3. Третинну.
 4. Усі три типи.

17. Які типи діяльності не входять до первинної профілактики?

 1. Пропаганда здорового способу життя.
 2. Санітарне просвітлення.
 3. Реабілітація споживачів у суспільстві.
 4. Своєчасне виявлення фактів зловживання.

18. Які типи діяльності не входять до вторинної профілактики?

 1. Рання діагностика залежності.
 2. Попередження виникнення рецидивів.
 3. Своєчасне виявлення фактів зловживання.
 4. Своєчасне лікування.

19. Які типи діяльності не входять до третинної профілактики?

 1. Примусове лікування.
 2. Попередження виникнення рецидивів.
 3. Реабілітація споживачів у суспільстві.
 4. Ресоціалізація.

20. На які два типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність по її економічним механізмам?

 1. На зниження експорту та імпорту.
 2. На зниження попиту та пропозиції.
 3. На зниження внутрішнього та зовнішнього валового продукту.
 4. На зниження вартості та якості.

21. На які два типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність по принципам її впливу на соціум?

 1. Позитивні та негативні.
 2. Конструктивні та деструктивні.
 3. Інституціональні та неінституціональні.
 4. Групові та індивідуальні.

22. На які типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність по її кінцевим цілям?

 1. На маючи іституціональні та неінституціональні цілі.
 2. На маючи ціллю повну чи часткову абстиненцію.
 3. На маючи ціллю реабілітацію та ресоціалізацію споживачів у суспільстві.
 4. На маючи позитивні та негативні цілі

23. На які типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність за її спрямованістю?

 1. Спрямовані на іституціональну та неінституціональну діяльність.
 2. Спрямовані на запобігання розповсюдженню вживання адиктивних речовин, та зниження негативних наслідків їх вживання.
 3. Спрямовані на реабілітацію та ресоціалізацію споживачів у суспільстві.
 4. Спрямовані на позитивні та негативні цілі

24. Як впливає глобальна мережа Internet на наркотизм?

 1. Ніяк не сприяє.
 2. Сприяє поширенню наркотизму.
 3. Сприяє подоланню наркотизму.
 4. Сприяє як поширенню наркотизму, так і його подоланню.

25. Що таке фактори ризику хімічної залежності?

 1. Фактори, що сприяють виникненню хімічної залежності.
 2. Фактори, що сприяють утриманню від вживання адиктивних речовин.
 3. Фактори, що провокують людину до ризикових форм поведінки взагалі.
 4. Фактори, що провокують ризиково поводитися із особами з хімічною залежністю.

26. Що таке фактори антиризику хімічної залежності?

 1. Фактори, що сприяють виникненню хімічної залежності.
 2. Фактори, що сприяють утриманню від вживання адиктивних речовин.
 3. Фактори, що провокують людину до ризикових форм поведінки взагалі.
 4. Фактори, що провокують ризикового поводження із особами з хімічною залежністю.

Розділ 5. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю від алкоголю

1. Які алкогольні норми та традиції сприяють та супроводжують розвинення алкогольної залежності?

 1. Обрядові.
 2. Позаобрядові.
 3. Культурально розповсюджені.
 4. Патопсихологічні.

2. У які роки в СРСР було введено заборону на продаж спиртних напоїв?

 1. У 20-х рр.
 2. У 1980 р.
 3. У 1985 р.
 4. У 1975 р.

3. Як називають діяльність що виникає під час алкогольного сп’яніння?

 1. Ілюзорно-компенсаторна.
 2. Особистісно зорієнтована.
 3. Патологічно обумовлена.
 4. Символічно-метафорична.

4. Якщо людина вживає алкоголь тому що не може відмовити членам алкогольної компанії, то яка мотивація тут присутня?

 1. Традиційна, соціально обумовлена.
 2. Субмісивна.
 3. Псевдокультурна.

5. Якщо людина вживає алкоголь лише за святковим столом чи «обмиваючи» якісь урочисті явища, то яка мотивація тут присутня?

 1. Традиційна, соціально обумовлена.
 2. Субмісивна.
 3. Псевдокультурна.

6. Якщо людина вживає алкоголь тому що прагне пристосуватись до алкогольних цінностей мікросередовища у якому вона функціонує, то яка мотивація тут присутня?

 1. Традиційна, соціально обумовлена.
 2. Субмісивна.
 3. Псевдокультурна.

7. Якщо людина вживає алкоголь тому що прагне отримати від цього задоволення, то яка мотивація тут присутня?

 1. Гедонистична.
 2. Атарактична.
 3. Гіперактивації поведінки.

8. Якщо людина вживає алкоголь тому що прагне позбавитись неприємних почуттів чи спогадів, то яка мотивація тут присутня?

 1. Гедонистична.
 2. Атарактична.
 3. Гіперактивації поведінки.

9. Якщо людина вживає алкоголь тому що прагне підвищити таким чином свій настрій та запобігти нудьзі чи «для хоробрості», то яка мотивація тут присутня?

 1. Гедонистична.
 2. Атарактична.
 3. Гіперактивації поведінки.

10. Якщо людина вживає алкоголь тому що не може іншим чином зняти похмілля, поліпшити самопочуття, вживає алкоголь як ліки від похмілля, то яка мотивація тут присутня?

 1. Похмільна.
 2. Адиктивна.
 3. Самоушкодження.

11. Якщо людина вживає алкоголь тому що не може подолати патологічний потяг до спиртних напоїв, то яка мотивація тут присутня?

 1. Похмільна.
 2. Адиктивна.
 3. Самоушкодження.

12. Якщо людина вживає алкоголь на зло собі та іншим, як протест, внаслідок втрати перспектив на майбутнє, то яка мотивація тут присутня?

 1. Похмільна.
 2. Адиктивна.
 3. Самоушкодження.

Ключ до тесту

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Розділ 5
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
2 4 2 2 2 1 2 4 2 3
3 1 3 3 3 1 3 4 3 1
4 1 4 4 4 3 4 1 4 2
5 2 5 1 5 2 5 2 5 1
6 1 6 2 6 1 6 3 6 3
7 1 7 2 7 5 7 3 7 1
8 1 8 3 8 1 8 4 8 2
9 3 9 1 9 1 9 3 9 3
10 2 10 2 10 4 10 3 10 1
11 2 11 2 11 2 11 2 11 2
12 4 12 2 12 2 12 2 12 3
13 3 13 1 13 2 13 3    
14 2 14 1     14 3    
15 2 15 4     15 2    
16 3 16 4     16 1    
17 2 17 4     17 3    
18 3 18 2     18 3    
19 3 19 2     19 2    
20 3 20 1     20 2    
21 1 21 4     21 2    
22 2 22 1     22 2    
            23 2    
            24 4    
            25 1    
            26 2    

Адреса для листування:
aserdyuk@mail.ru


© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211