НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ СОЦІОЛОГІЇ НАРКОТИЗМУ

О. О. Сердюк

Кафедра загальної соціології Національного університету внутрішніх справ МВС України

* Електронна публикація:
Сердюк О. О. Навчально-методичний комплекс із соціології наркотизму [Електронний ресурс] // Новини української психіатрії. — Харків, 2002. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/articles/paper072.htm.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  Розділи та теми курсу Лек. Сем.
  Соціологія наркотизму. 8 8
1 Предмет та основні поняття соціології наркотизму. 2  
2 Наркотизм як соціальне явище та його зв’язок із злочинністю. 4  
3 Методи та практика дослідження наркотизму 2  
  Дослідження наркотизму як відгалуження соціології злочинності   8

Базові підручники за курсом соціології наркотизму:

 1. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 2. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 3. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. — М.: Мысль, 1990. — 220 с.
 4. Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. — 112 с.
 5. Селіванов М. П., Хрупа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія. Коментар. — Київ: Юрінком, 1997. — 352 с.
 6. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. — Київ: Логос, 1998. — 324 с.
 7. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 8. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.
 9. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб: Невский диалект, 1998.
 10. Учебное пособие для студентов медицинских институтов по наркологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997.
 11. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
 12. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. — М.: Медицина, 1981. — 304 с.
 13. МКБ-10 / ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 14. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет та основні поняття соціології наркотизму

Соціологія наркотизму — нова галузь соціології. Розвиток соціології наркотизму. Медико-біологічний, психологічний, юридичний та соціологічний напрямки досліджень проблеми наркотизму. Виникнення та закономірності трансформації специфічних соціальних груп, моделей поведінки, соціальних відносин, пов’язаних з вживанням адиктивних речовин, як предмет соціології наркотизму. Операціоналізація основних понять соціології наркотизму. Поняття «адиктивна поведінка», «адиктивні речовини», «адикт»; спільноти наркоманів, споживачів та груп ризику; субкультура наркотизму, моделі поведінки, зумовлені вживанням наркотиків. Юридичний, медичний та соціальний критерії визначення поняття «наркотик». Психотропні та психоактивні токсичні речовини. Відокремлення понять «наркоманія», «токсикоманія», «алкоголізм» та «тютюнопаління». Сучасна класифікація адиктивних розладів (МКХ-10). Основні класи адиктивних речовин, що зумовлюють психічні та поведінкові розлади: алкоголь; тютюн; опіоїди, каннабіноїди, седативні та снотворні речовини, кокаїн, інші стимулятори, включно до кофеїну, галюциногени; летючі розчинники (інгалянти, летючі наркотично діючи речовини).

Тема 2. Наркотизм як соціальне явище та його зв’язок із злочинністю

Поняття наркотизму у роботах медиків та юристів. Соціологічне визначення поняття наркотизму та наркотичної ситуації. Складові наркотизму в сучасній Україні. Масофікація адиктивної поведінки. Зміни соціальної структури під впливом наркотизму. Виникнення та трансформація специфічних соціальних груп (регулярні споживачі, епізодичні споживачі, група великого та слабкого ризику). Специфіка стосунків між агентами наркотизму. Адиктивні субкультури (алкогольна та наркотична). Структурація наркотизму. Індивідуальні та соціальні наслідки наркотизму (макро-, мезо- та мікросоціальний рівень). Фактори розвитку наркотизму (макро-, мезо- та мікросоціальний рівень). Глобалізація наркотизму. Системна модель наркотичної ситуації. Закономірності поширення наркотизму на території України.

Тема 3. Методи та практика дослідження наркотизму

Кількісні та якісні методи дослідження наркотизму. Масові опитування як інструмент виміру наркотизму. Досвід ретроспективного вивчення проблем розповсюдження наркотизму у м. Харкові. Застосування статистичного методу. Показники медичної та міліцейської статистики. Вивчення наркотизму методом поглибленого слабоструктурованого біографічного інтерв’ю. Вивчення проблем наркотизму методами експертних опитувань та фокус-груп. Картографування розповсюдження наркотизму. Наркотизм та глобальна мережа Internet. Місце соціології у галузі дослідження та запобігання розповсюдженню наркотизму в Україні.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Дослідження наркотизму як відгалуження соціології злочинності (8 год.)

 1. Об’єкт та предмет соціології наркотизму.
 2. Медико-біологічний, психологічний, юридичний та соціологічний напрямки досліджень проблеми наркотизму.
 3. Основні поняття соціології наркотизму.
 4. Поняття адиктивна поведінка, адиктивні речовини, адикт.
 5. Критерії визначення поняття наркотик. Психотропні та психоактивні токсичні речовини.
 6. Поняття наркоманія, токсикоманія, алкоголізм та тютюнопаління.
 7. Сучасна класифікація адиктивних розладів (МКХ-10).
 8. Визначення класів адиктивних речовин, викликаючих психічні та поведінкові розлади у осіб, що їх вживають.
 9. Поняття наркотизму у роботах медиків та юристів.
 10. Соціологічне визначення поняття наркотизм.
 11. Специфічні «наркотичні» соціальні групи
 12. Соціальні відносини між агентами наркотизму.
 13. Адиктивна субкультура.
 14. Трансформація соціальної структури під впливом наркотизму.
 15. Структурація наркотизму.
 16. Наслідки наркотизму.
 17. Фактори та чинники розвитку наркотизму.
 18. Наркотична ситуація.
 19. Соціокультурне поле наркотизму.
 20. Кількісні та якісні методи соціологічного виміру наркотизму.
 21. Особливості розповсюдження наркотизму на території України.
 22. Масові опитування як інструмент дослідження наркотизму.
 23. Біографічні методи дослідження наркотизму.
 24. Експертні опитування як інструмент дослідження наркотизму
 25. Дослідження наркотизму методом фокус груп.
 26. Картографування розповсюдження наркотизму.
 27. Наркотизм та глобальна мережа Internet.
 28. Місце соціології у галузі дослідження та запобігання розповсюдженню наркотизму в Україні.

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. В яких наукових галузях вивчають проблеми наркотизму?
 2. Що відносять до адиктивної поведінки?
 3. Які речовини відносять до адиктивних? Чи відносять до них алкоголь та тютюн?
 4. Які критерії визначення понять наркотики та психотропні речовини?
 5. Які групи адиктивних речовин ви знаєте?
 6. Як визначити поняття наркотизм?
 7. Що трансформує наркотизм у соціальне явище?
 8. Що належить до адиктивної субкультури?
 9. Як трансформується соціальна структура під впливом наркотизму?
 10. Визначить соціальні наслідки наркотизму.
 11. Назвіть основні властивості соціокультурного простору наркотизму.
 12. Якими соціологічними методами можна досліджувати наркотизм?
 13. Які Вам відомі особливості розповсюдження наркотизму в Україні?
 14. Назвіть переваги і недоліки кожного з розглянутих методів дослідження наркотизму.
 15. Як впливає глобальна мережа Internet на наркотизм?
 16. Які на Ваш погляд існують напрямки діяльності соціологів щодо вивчення та попередження розповсюдження наркотизму?

Література

 1. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Наркология: учебное пособие. — М.: Медицина, 1990. — 336 с.
 2. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Книга для всех. — СПб–М.: Невский диалект — Бином, 1998. — 128 с.
 3. Габиани А. А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1977.
 4. Габиани А. А. Наркотизм: вчера и сегодня. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1988.
 5. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. — М.: Мысль, 1990. — 220 с.
 6. Герои нашего времени. Социологические очерки / Под ред. Е. Омельченко — Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2000. — 260 с.
 7. Гилинский Я. И. Наркотизм: мифы и реальность // Молодёжь. Цифры, факты, мнения. — 1996. — № 1. — С. 80–84.
 8. Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения и социального контроля // Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. — 2-е изд., перераб. и дополн. — М.: Институт социологии РАН, 1998. — С. 587–609.
 9. Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. — СПб: Алетейя, 2000. — 384 с.
 10. Дунаевский В. В., Стяжкин В. Д. Наркомании и токсикомании. — М.: Медицина, 1990. — 208 с.
 11. Завьялов В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости. — Новосибирск: Наука, 1988. — 198 с.
 12. Заиграев Г. Г. Общество и алкоголь. — М.: НИИ МВД РФ, 1992.
 13. Иванец Н. Н., Валентик Ю. В. Алкоголизм. — М.: Наука, 1988. — 176 с.
 14. Кесельман Л. Е., Мацкевич М. Социальные координаты отечественного наркотизма. — СПб: Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН, 2000.
 15. Кесельман Л. Е. Социальные координаты наркотизма. — СПб: Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН, 1998. — 120 с.
 16. Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. — М.: Педагогика, 1991. — 312 с.
 17. Короленко Ц. П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 1991. — № 1. — С. 8–15.
 18. Короленко Ц. П., Донских Т. А. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. — 224 с.
 19. Короленко Ц. П., Завьялов В. Ю. Личность и алкоголь. — Новосибирск, Наука, 1987. — 170 с.
 20. Кудрявцев В. Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления). — М.: ИГПАН, 1992. — 312 с.
 21. Левин Б. М., Левин М. Б. Мнимые потребности. — М.: Политическая литература, 1986.
 22. Левин Б. М., Левин М. Б. Наркомания и наркоманы. — М., 1991. — 160 с.
 23. Лекции по наркологии / Под ред. Н. Н. Иванца. — 2-е изд., перераб. и расш. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
 24. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология: Руководство. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
 25. Селіванов М. П., Хрупа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія. Коментар. — Київ: Юрінком, 1997. — 352 с.
 26. Новости украинской психиатрии [Электронный ресурс]. — Харьков, 2001–2002. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua.
 27. Мельник Э. В. О природе болезней зависимости (алкоголизм, наркомания, компьютеромания и другие). — Одесса: Черноморье, 1998. — 400 с.
 28. МКБ-10 / ICD-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — СПб: Оверлайд, 1994. — 287 с.
 29. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
 30. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. — Київ: Логос, 1998. — 324 с.
 31. Наркомания как форма девиантного поведения: Сборник научных работ / Под ред. М. Е. Поздняковой. — М., 1997. — 64 с.
 32. Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы / Под общ. ред. М. Е. Поздняковой. — М.: Институт социологии РАН, 1999. — 88 с.
 33. Пятницкая И. Н. Клиническая наркология. — М.: Медицина, 1975. — 334 с.
 34. Пятницкая И. Н. Наркомании: руководство для врачей. — М.: Медицина, 1994. — 554 с.
 35. Пятницкая И. Н. Наркомания как социальная и общемедицинская проблема // Российский медицинский журнал. — 1996. — № 4. — С. 5–10.
 36. Рущенко І. П. Динаміка латентних соціальних процесів (на прикладі розповсюдження наркотиків у молодіжному середовищі) // Харьковские социологические чтения — 98: Сборник научных работ. — Харьков: ЦЭПП «Радар», 1998. — С. 437–443.
 37. Рущенко И. П. Социальные отклонения в ракурсе социологического измерения // Проблемы отклоняющегося поведения личности в юношеском возрасте и пути его преодоления: Материалы Российско-Украинской научно-практической конференции 29–30 апреля 1997 г. — Белгород, 1997. — С. 39–41.
 38. Рущенко И. П., Соболев В. А., Ярмыш А. Н. Динамика распространения наркотиков в молодёжной среде // Проблемы национальной политики России по контролю за наркотиками и международное сотрудничество: Материалы международного научно-практического семинара 24–26 февраля 1998 г. — Белгород, 1998. — С. 51–54.
 39. Салагаев А. Л. Молодёжные правонарушения и делинквентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. — Казань: Экоцентр, 1997. — 156 с.
 40. Соболев В. А., Рущенко I. П. Молодь i наркотики // Взгляд в будущее: молодёжь, общество, цивилизация. Материалы международной научно-практической конференции. — Одесса: ОГУ, 1996.
 41. Соловей О. Э. Путь в никуда. Социология пьянства. — Петропавловск-Камчатский, 1988. — 94 с.
 42. Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. — 112 с.
 43. Учебное пособие по наркологии для врачей-стажёров / Пер. с англ.; Под ред. В. Б. Поздняка. — Минск: Интертракт, 1997. — 124 с.
 44. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.–СПб: Бином — Невский Диалект, 1998. — 318 с.
 45. Чирков А., Климова С. Молодёжь. Причины и поводы пьянства // Наука и жизнь. — 1990. — № 5. — С. 78–82.
 46. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация. — СПб, 2000.

Реферати:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Розділ 1. Предмет та основні поняття соціології наркотизму

1. З яких трьох аспектів складається проблема хімічної залежності?

 1. Біологічний, психологічний, соціальний.
 2. Екологічний, біологічний, юридичний.
 3. Юридичний, психологічний, соціальний.
 4. Педагогічний, юридичний, медичний.

2. Які чинники (причини) хімічної залежності не прийнято виділяти?

 1. Макросоціальні, мезо- та мікросоціальні.
 2. Індивідуальні та соціальні.
 3. Біологічні, психологічні та соціальні.
 4. Позитивні та негативні.

3. За якими критеріями визначається поняття наркотик?

 1. Медичним, соціальним та юридичним.
 2. Юридичним та соціальним.
 3. Медичним та юридичним.
 4. Біологічним, психологічним та соціальним.

4. Чим відрізняються наркотики від психотропних речовин?

 1. Перші віднесені до списку наркотиків, другі — до списку психотропних речовин.
 2. Перші викликають залежність, а другі — ні.
 3. Наркотики виготовляються нелегально, а психотропні речовини легально.
 4. Нічим не відрізняються.

5. Що таке прекурсори?

 1. Наркокур’єри.
 2. Речовини, які використовуються при приготуванні наркотиків.
 3. Речовини, які є побічними продуктами при приготуванні наркотиків.
 4. Речовини, що замінюють наркотики.

6. Що таке наркоманія?

 1. Хвороба, яка визначається залежністю від наркотичних речовин.
 2. Цілком нормальна поведінка людини.
 3. Моральний дефект особистості.
 4. Епізодичне вживання наркотичних речовин.

7. Що таке токсикоманія?

 1. Хвороба, яка визначається залежністю від психотропних речовин.
 2. Цілком нормальна поведінка людини.
 3. Моральний дефект особистості.
 4. Епізодичне вживання психотропних речовин.

8. Чим відрізняються наркоманія від токсикоманії?

 1. Наркоманія викликається наркотиками, а токсикоманія — речовинами віднесеними до списку психотропних речовин.
 2. Наркоманія супроводжується залежністю, а токсикоманія — ні.
 3. Наркоманія переслідується законом, а токсикоманія — ні.
 4. Нічим не відрізняються.

9. Хто такий наркоман?

 1. Особа, яка зловживає наркотичними речовинами.
 2. Особа, що вживає наркотики.
 3. Людина, хвора на наркоманію.
 4. Чоловік, що виготовляє наркотики.

10. Хто такий токсикоман?

 1. Чоловік, зловживаючий психотропними речовинами.
 2. Чоловік хворий на токсикоманію.
 3. Чоловік, що вживає психотропні речовини.
 4. Чоловік, що виготовляє психотропні речовини.

11. Що таке адиктивна поведінка?

 1. Зловживання наркотиками.
 2. Поведінка, що характеризується залежністю.
 3. Зловживання алкоголем.
 4. Наркоманія та токсикоманія.

12. Які речовини відносять до адиктивних?

 1. Тільки наркотики.
 2. Усі хімічні речовини.
 3. Тільки психотропні речовини.
 4. Речовини, що викликають залежність.

13. Чи відносять до адиктивних речовин алкоголь та тютюн?

 1. Тільки алкоголь.
 2. Тільки тютюн.
 3. Так.
 4. Ні.

14. Що не є речовинами, спричиняючими хімічну залежність?

 1. Опіоїди.
 2. Гіпноїди.
 3. Каннабіноїди.
 4. Летючі розчинники.

15. Якої групи хімічних речовин, викликаючих залежність, не існує?

 1. Алкоголь.
 2. Порошки.
 3. Стимулятори.
 4. Галлюциногени.

16. Скільки груп адиктивних речовин, спроможних викликати залежність, виділено у сучасній медичній класифікації (МКХ-10)?

 1. 5.
 2. 7.
 3. 9.
 4. 11.

17. Яке визначення гострої інтоксикації адиктивними речовинами є вірним?

 1. Це стан, який наступає внаслідок вживання наркотичних речовин та приводить зо залежності від них.
 2. Це стан, який наступає після прийому алкоголю чи іншої психоактивної речовини, що приводить до розладів психічних чи психофізичних функцій, поведінки та реакцій.
 3. Це отруєння будь якими хімічними речовинами, що приводить до порушення життєвих функцій та негативних наслідків для здоров’я людини.
 4. Це корисний для здоров’я людини стан, що викликається систематичним вживанням адиктивних речовин.

18. Що таке вживання зі шкідливими наслідками?

 1. Ненормальна поведінка людини після прийому психоактивної речовини.
 2. Засудження вживання психоактивної речовини з боку соціального оточення.
 3. Модель вживання психоактивної речовини, що завдає фізичну чи психічну шкоду для здоров’я споживача.
 4. Модель вживання психоактивної речовини, що приводить до шкідливих наслідків серед найближчого соціального оточення споживача.

19. Що таке «стан відміни»?

 1. Стан, при якому виникає патологічний потяг до психоактивної речовини після неодноразового, тривалого чи у високих дозах вживання даної речовини.
 2. Психічний та фізіологічний стан людини, яка не вживає психоактивних речовин протягом останнього року.
 3. Тяжкий фізичний стан, розлад здоров’я, які наступають при припиненні прийому речовини після неодноразового, тривалого чи у високих дозах вживання даної речовини.
 4. Група симптомів, яка виникає у споживача в разі заміни однієї психоактивної речовини на іншу.

20. Що таке синдром залежності?

 1. Поєднання фізіологічних, поведінкових та когнітивних явищ, при котрих один споживач речовини чи класу речовин починає залежати від іншого споживача саме тих речовин.
 2. Сукупність форм поведінки споживача психоактивних речовин, який знаходиться у залежності від постачальника цих речовин.
 3. Поєднання фізіологічних, поведінкових та когнітивних явищ, при котрих вживання речовини чи класу речовин починає займати перше місце в системі цінностей індивіда.
 4. Комплекс фізіологічних та поведінкових явищ, які виникають серед групи споживачів психоактивних речовин, члени якої залежать один від одного.

21. Який діагноз зараз офіційно не встановлюється?

 1. Наркоманія.
 2. Синдром залежності від… (клас психоактивних речовин).
 3. Вживання зі шкідливими наслідками.
 4. Гостра інтоксикація.

22. Який діагноз зараз офіційно не встановлюється?

 1. Синдром залежності від… (клас психоактивних речовин).
 2. Токсикоманія.
 3. Вживання зі шкідливими наслідками.
 4. Стан відміни.

23. Як називають діяльність що виникає під час алкогольного сп’яніння?

 1. Ілюзорно-компенсаторна.
 2. Особистісно зорієнтована.
 3. Патологічно обумовлена.
 4. Символічно-метафорична.

Розділ 2. Наркотизм як соціальне явище

1. Що таке наркотизм?

 1. Це соціальне явище, що полягає у масовому розповсюдженню наркоманії, що тягне за собою формування особливих соціальних груп, виникнення особливої субкультури та специфічних соціальних відносин, що призводить до трансформації соціальної структури та утворення нових соціальних інститутів.
 2. Це соціальне явище, що полягає у масової адиктивної поведінці, що тягне за собою формування особливих соціальних груп, виникнення особливої субкультури та специфічних соціальних відносин, що призводить до трансформації соціальної структури та утворення нових соціальних інститутів.
 3. Це соціальне явище, що полягає у розповсюдженні наркоманії.
 4. Це соціальне явище, що полягає у трансформації соціальної структури та утворення нових соціальних інститутів, протидіючих розповсюдженню наркоманії.

2. Чим є наркотизм у рамках діяльнісного підходу до його аналізу?

 1. Це масовий стохастичний процес, що містить факти вживання адиктивних речовин та їх розповсюдження у суспільстві, він має власну простірно-часову структуру та породжує специфічні соціальні групи та соціальні відносини.
 2. Це соціальне явище, що полягає у трансформації соціальної структури внаслідок поширення наркоманії.
 3. Це масовий стохастичний процес, що містить факти вживання наркотиків та їх розповсюдження у суспільстві, він має власну простірно-часову структуру та породжує специфічні соціальні групи та соціальні відносини.
 4. Це соціальний процес, що полягає у розповсюдженні наркоманії.

3. Через що не можна визначати наркотизм як соціальне явище?

 1. Специфічні соціальні групи.
 2. Наявність стану відміни.
 3. Специфічні соціальні відносини між споживачами.
 4. Масову адиктивну поведінку.

4. Через що не можна визначати наркотизм як соціальне явище?

 1. Специфічні соціальні відносини між споживачами.
 2. Шкідливі наслідки для здоров’я споживачів.
 3. Специфічну адиктивну субкультуру.
 4. Трансформацію соціальної структури.

5. Як зветься феномен, при якому у одній культурі вживання психоактивних речовин заборонено або є злочином, а у іншій — є нормальним явищем?

 1. Соціокультурний ретритизм норми.
 2. Культурний релятивізм норми.
 3. Позитивізм соціальної норми.
 4. Культурне відставання.

6. Як трансформується соціальна структура під впливом наркотизму?

 1. Виникають специфічні соціальні інститути.
 2. Зростає соціальна мобільність.
 3. Змінюється система стратифікації.
 4. Зникають соціальні позиції.

7. Що таке латентність наркотизму?

 1. Існування вживання адиктивних речовин головним чином на скритому рівні, важкодоступному для виміру та реєстрації.
 2. Цілком відкрите для реєстрації та соціологічного виміру існування наркотизму.
 3. Спроможність наркотизму викликати соціальні наслідки.
 4. Трансформація суспільної структури під впливом наркотизму.

8. Які властивості не належать до основних властивостей соціокультурного простору наркотизму?

 1. Латентність.
 2. Ситуації входу-виходу.
 3. Конфліктні практики.
 4. Стратифікаційні критерії.

9. Які властивості не належать до основних властивостей соціокультурного простру наркотизму?

 1. Фізична локалізація.
 2. Динаміка та соціальний час.
 3. Числові показники.
 4. Соціальна мобільність.

10. Які суб’єкти не вволікаються у соціальні зв’язки з приводу вживання адиктивних речовин?

 1. Групи ризику (найближче оточення споживачів адиктивних речовин).
 2. Регулярні споживачі адиктивних речовин (наркомани, токсикомани та ін.).
 3. Епізодичні споживачі адиктивних речовин без залежності.
 4. Групи, з якими споживачі адиктивних речовин мають лише професійні контакти.

11. Які суб’єкти не вволікаються у соціальні зв’язки з приводу вживання адиктивних речовин?

 1. Представники інститутів виробництва та реалізації адиктивних речовин.
 2. Представники інститутів зовнішнього контролю.
 3. Представники інститутів дошкільного виховання.
 4. Представники інститутів лікування, профілактики та реабілітації.

12. Що є предметом соціальних зв’язків між особами з хімічною залежністю?

 1. Соціальні цінності.
 2. Адиктивні речовини.
 3. Гроші.
 4. Соціальні норми.

13. Що належить до соціокультурних механізмів регулюючих відносини між агентами наркотизму?

 1. Антинаркотичне законодавство та адиктивна субкультура.
 2. Механізми соціального контролю.
 3. Антинаркотичне законодавство
 4. Адиктивна субкультура.

14. Що не належить до адиктивної субкультури?

 1. Корпоративний жаргон споживачів адиктивних речовин.
 2. Засоби вживання адиктивних речовин.
 3. Специфічні норми, традиції та цінності.
 4. Антинаркотичне законодавство.

15. Які алкогольні норми та традиції сприяють та супроводжують розвинення алкогольної залежності?

 1. Обрядові.
 2. Позаобрядові.
 3. Культурально розповсюджені.
 4. Патопсихологічні.

16. Що таке фактори ризику хімічної залежності?

 1. Фактори, що сприяють виникненню хімічної залежності.
 2. Фактори, що сприяють утриманню від вживання адиктивних речовин.
 3. Фактори, що провокують людину до ризикових форм поведінки взагалі.
 4. Фактори, що провокують ризиково поводитися із особами з хімічною залежністю.

17. Що таке фактори антиризику хімічної залежності?

 1. Фактори, що сприяють виникненню хімічної залежності.
 2. Фактори, що сприяють утриманню від вживання адиктивних речовин.
 3. Фактори, що провокують людину до ризикових форм поведінки взагалі.
 4. Фактори, що провокують ризикового поводження із особами з хімічною залежністю.

18. Чоловік народився у родині алкоголіків, але зростав у «нормальному» оточенні, та з часом теж почав зловживати спиртними напоями. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

19. Чоловік має психопатичні розлади, та внаслідок цього починає вживати психотропні речовини. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

20. У дворовій компанії підлітка більшість молоді курить «план», з часом він теж починає «розкурюватись». Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

21. У місті зростає кількість та доступність наркотиків, виникає «мода» на вживання «легких» наркотиків і молодь починає їх пробувати. Які фактори ризику формування хімічної залежності тут діють?

 1. Біогенетичні фактори ризику.
 2. Психологічні фактори ризику.
 3. Мікросоціальні фактори ризику.
 4. Макросоціальні фактори ризику та фактори мезорівня.

22. До якого типу належать біогенетичні та психологічні фактори ризику?

 1. Індивідуальні фактори ризику.
 2. Соціокультурні фактори ризику.
 3. Юридичні фактори ризику.
 4. Терапевтичні фактори ризику.

23. До якого типу належать мікросоціальні, фактори мезорівня та макросоціальні фактори ризику формування хімічної залежності?

 1. Індивідуальні фактори ризику.
 2. Соціокультурні фактори ризику.
 3. Юридичні фактори ризику.
 4. Терапевтичні фактори ризику.

24. Якщо від хімічної залежності постраждав споживач наркотиків, наприклад у нього виникло передозування, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

25. Якщо від хімічної залежності власного чоловіка страждає його дружина та діти, наприклад він витрачає сімейні кошти на наркотики та почуває себе добре, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

26. Якщо споживач наркотиків внаслідок розладів поведінки та власного здоров’я втратив роботу, та з ціллю придбати гроші на наркотики скоює злочини, то який тип шкоди тут присутній?

 1. Індивідуальна та соціальна шкода
 2. Індивідуальна шкода.
 3. Соціальна шкода.
 4. Ніякої шкоди.

Розділ 3. Методи дослідження та сучасна характеристика вітчизняного наркотизму

1. Якими соціологічними методами можна досліджувати наркотизм?

 1. Усіма соціологічними методами.
 2. Методом масових опитувань.
 3. Тільки кількісними методами.
 4. Тільки якісними методами.

2. Що не можуть зафіксувати кількісні методи дослідження наркотизму?

 1. Подробиці життя наркоманів.
 2. Кількість зареєстрованих наркоманів.
 3. Структуру наркообігу.
 4. Факти споживання наркотиків.

3. Що не можуть зафіксувати якісні методи дослідження наркотизму?

 1. Обставини першої спроби наркотиків.
 2. Подробиці життя наркоманів.
 3. Питому вагу злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.
 4. Факти біографії наркоманів.

4. Які історичні стадії розповсюдження наркотизму зафіксувало ретроспективне дослідження наркотизму у харківському регіоні?

 1. Латентну стадію та стадію актуального зросту наркотизму.
 2. Радянську стадію, стадію перебудовного зросту наркотизму та пострадянську стадію.
 3. Латентну стадію, стадію латентного зросту наркотизму та стадію актуального зросту наркотизму.
 4. Доіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну стадію.

5. У якій сучасній країні світу частково легалізовано вживання наркотиків?

 1. Голландія.
 2. Німеччина.
 3. Франція.
 4. Швеція.

6. Коли в СРСР було введено заборону на продаж спиртних напоїв?

 1. У 20-х рр.
 2. У 1980 р.
 3. У 1985 р.
 4. У 1975 р.

7. На що спрямовані стратегії зниження ризику та зменшення шкоди від вживання наркотиків?

 1. На зниження фінансових затрат у галузі профілактики та лікування хімічних залежностей.
 2. На зниження шкоди від вживання адиктивних речовин та зменшення негативних наслідків для людини та суспільства.
 3. На повну відмову від вживання адиктивних речовин.
 4. На вироблення у суспільстві культурних стереотипів толерантності до споживачів адиктивних речовин.

8. Якої з терапевтичних общин не існує?

 1. Анонімні Алкоголіки.
 2. Анонімні Наркомани.
 3. Анонімні Токсикомани.
 4. Анонімні Гашишисти.

9. До яких програм належать програми обміну шприців та голок?

 1. Програми формування життєвих навичок.
 2. Програми зменшення шкоди та мінімізації ризику.
 3. Програми навчання здоровому способу життя.
 4. Програми функціональних еквівалентів.

10. У рамках якої програми проводиться розповсюдження інформації про нешкідливе вживання наркотиків?

 1. Програми формування життєвих навичок.
 2. Програми зменшення шкоди та мінімізації ризику.
 3. Програми навчання здоровому способу життя.
 4. Програми функціональних еквівалентів.

11. Як називають методи, що належать до кримінально-політичній профілактики хімічної залежності?

 1. Економічні.
 2. Політичні.
 3. Бар’єрні.
 4. Правові.

12. Якій рівень не належить до трьохступеневої моделі антинаркотичної політики?

 1. Національна політика.
 2. Регіональна політика.
 3. Міська політика.
 4. Міжнародна політика.

13. На які типи розподіляють антинаркотичну превентивну діяльність згідно класифікації ВОЗ?

 1. Первинна та вторинна.
 2. Первинна, вторинна та третинна.
 3. Первинна, вторинна, третинна та профілактика четвертого ступеню.
 4. Профілактика, лікування та реабілітація.

14. Яку профілактику називають соціальною?

 1. Первинну.
 2. Вторинну.
 3. Третинну.
 4. Усі три типи.

15. Які типи діяльності не входять до первинної профілактики?

 1. Пропаганда здорового способу життя.
 2. Санітарне просвітлення.
 3. Реабілітація споживачів у суспільстві.
 4. Своєчасне виявлення фактів зловживання.

16. Які типи діяльності не входять до вторинної профілактики?

 1. Рання діагностика залежності.
 2. Попередження виникнення рецидивів.
 3. Своєчасне виявлення фактів зловживання.
 4. Своєчасне лікування.

17. Які типи діяльності не входять до третинної профілактики?

 1. Примусове лікування.
 2. Попередження виникнення рецидивів.
 3. Реабілітація споживачів у суспільстві.
 4. Ресоціалізація.

18. Як впливає глобальна мережа Internet на наркотизм?

 1. Ніяк не сприяє.
 2. Сприяє поширенню наркотизму.
 3. Сприяє подоланню наркотизму.
 4. Сприяє як поширенню наркотизму, так і його подоланню.

Ключ до тесту

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
1 1 1 2 1 1
2 4 2 1 2 1
3 1 3 2 3 3
4 1 4 2 4 3
5 2 5 2 5 1
6 1 6 1 6 3
7 1 7 1 7 2
8 1 8 4 8 3
9 3 9 4 9 2
10 2 10 4 10 2
11 2 11 3 11 3
12 4 12 2 12 3
13 3 13 1 13 2
14 2 14 4 14 1
15 2 15 2 15 3
16 3 16 1 16 3
17 2 17 2 17 2
18 3 18 1 18 4
19 3 19 2    
20 3 20 3    
21 1 21 4    
22 2 22 1    
23 1 23 2    
    24 2    
    25 3    
    26 1    

Адреса для листування:
aserdyuk@mail.ru


© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211