НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ
«Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Іванілова Г. М. Клініко-діагностичні та експертні критерії гострої алкогольної інтоксикації: Методичний посібник для лікарів. — Харків: Колегіум, 2008. — 62 с.»

П. Т. Петрюк, О. П. Петрюк

*Публікується за виданням:
Петрюк П. Т., Петрюк О. П. [Рецензія] // Психічне здоров’я. — 2008. — № 2. — С. 88–89. — Рец. на кн.: Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Іванілова Г. М. Клініко-діагностичні та експертні критерії гострої алкогольної інтоксикації: Методичний посібник для лікарів. — Харків: Колегіум, 2008. — 62 с.

Рецензований посібник, який підготовлений відомими в Україні та за її межами вченими-наркологами, присвячений актуальному питанню — основним діагностичним (клінічним і лабораторним) критеріям гострої алкогольної інтоксикації і синдрому відміни алкоголю, де також наведено методичні підходи для якісного і кількісного визначення етилового спирту в організмі.

Методичний посібник для лікарів складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку літератури та 5 практичних додатків.

У вступній частині автори підкреслюють, що в методичному посібнику для лікарів наведені основні клінічні, диференційно-діагностичні, лабораторні, експертні й організаційно-методичні критерії гострої алкогольної інтоксикації й синдрому відміни алкоголю.

В розділі 1 «Клініка алкогольного сп’яніння» приведені особливості клініки алкогольного сп’яніння, зокрема його традиційна класифікація: просте, атипове (змінені форми) та патологічне сп’яніння. Влучно підкреслюється, що вживання низькосортних винно-горілчаних виробів, в т. ч. фальсифікованих, створених на основі кустарних і примітивних технологій, навіть у невеликих дозах призводить до найтяжчих, змінених і атипових форм сп’яніння, які створюють реальну загрозу життю людини. Швидкість появи й тяжкість алкогольної інтоксикації визначається багатьма факторами (стать, вік, особливості особистісної конституції, наявність супутніх захворювань тощо). Істотне значення має швидкість всмоктування алкоголю. Детально описуються фази алкогольного сп’яніння: релаксація, тонізація, седація та постінтоксикаційна фаза. Справедливо стверджується, що при одній і тій же концентрації алкоголю в крові у фазі резорбції і фазі елімінації клініка інтоксикації може бути різною. Тому відомості про вміст алкоголю в крові належить доповнювати даними анамнезу та ретельного клінічного обстеження.

У 2 розділі «Клініко-діагностична та експертна рубрифікація гострої алкогольної інтоксикації» деталізовано описується легкий ступінь алкогольного сп’яніння (субклінічна фаза, гіпоманіакальна фаза), середній ступінь алкогольного сп’яніння (дистимічна фаза, атактична фаза), тяжкий ступінь алкогольного сп’яніння (адинамічна фаза, наркотична фаза, а також алкогольна кома, яка може появлятися в наркотичній фазі тяжкого ступеня алкогольного сп’яніння, та гіпертоксична фаза).

У залежності від глибини та динаміки токсичного процесу алкогольну кому автори посібника поділяють на три ступені: I ступінь (поверхова кома з гіперрефлексією); II ступінь (поверхова кома з гіпорефлексією); III ступінь (глибока кома).

Подається характеристика атипових варіантів алкогольного сп’яніння, нетиповість яких обумовлена наявністю психічних захворювань (алкогольна залежність, специфічні розлади особистості, олігофренія, резидуальні явища органічного ураження центральної нервової системи, шизофренія, епілепсія тощо), астенізуючими організм факторами (недосипання, застуди, інфекційні захворювання, грубі відхилення в режимі харчування та інше), поєднанням уживання (випадковим, ситуаційним або навмисним) спиртних напоїв і медикаментозних препаратів (седативних, анальгетиків, снодійних та інших), а також описується патологічне сп’яніння, як короткочасний гострий психоз у вигляді епілептоїдних та галюцинаторно-параноїдних варіантів.

Розділ 3 «Клініка синдрому відміни алкоголю» присвячений саме описанню клініки синдрому відміни алкоголю. Аргументованим є твердження авторів про те, що в генезі тремору у пацієнтів з патологічною залежністю від алкоголю можуть відігравати, окрім неврологічних та сомато-вегетативних симптомів, певну роль такі психологічні, психофізіологічні та психічні явища, як хвилювання, тривожне очікування, емоційна напруга, фобічні стани, страх, панічні реакції, фізична та психічна перевантаженість. Багато уваги в розділі приділяється сучасним існуючим методам діагностики тремору у хворих, а також тим, які розроблені та захищені патентами України авторами рецензованої книги, а саме: спосіб експертно-діагностичної ідентифікації латентного тремору при алкогольному абстинентному синдромі (2007); спосіб експертно-діагностичної ідентифікації латентного тремору при алкогольній та наркотичній залежності шляхом комплексної перевірки з допомогою лазерного тесту здатності випробовуваного виконувати тестові завдання на точність координації цілеспрямованих сенсомоторних рухів та дій (2007); спосіб експертно-діагностичної ідентифікації функціонального стану окоміру пацієнтів, залежних від психоактивних речовин, шляхом застосування експериментальних тестів на спроможність людини визначати без вимірювальних приладів («на око») просторові величини, їх кількісні та масштабні взаємовідносини (2007).

В розділі 4 «Лабораторні методи дослідження» приводяться попередні якісні проби на етиловий спирт (реакція Рапопорта; реакція Рапопорта–Архангелової; реакція Мохова–Шинкаренка; експрес-діагностика алкогольного та наркотичного сп’яніння («DrugCheck») та методи кількісного визначення етилового спирту в організмі (визначення парів спирту e видихуваному повітрі з допомогою вітчизняного приладу ППС-1; діагностика ступеня алкогольної інтоксикації з допомогою мікроколонкового рідинного хроматографа «Міліхром-А-02»; визначення наркотичних речовин і контроль якості лікарських препаратів з допомогою апаратно-програмного комплексу на базі хроматографа «Кристал-500»; переносні газоаналізатори-прилади фірми Dräger (серії Alcotest 7410, Alcotest 7410 Plus com, Alcotest 7110 та Alcotest 6510).

Вчасно зауважується у висновках, що експертний висновок щодо наявності ступеня (фази) алкогольного сп’яніння повинен видаватись на підставі комплексного клінічного обстеження, попередніх якісних експрес-проб і лабораторно-хімічного дослідження крові, сечі, слини й видихуваного повітря на кількісний вміст алкоголю. На підставі даних клінічного обстеження і лабораторних досліджень лікарем виносяться наступні стандартні висновки щодо експертизи на предмет алкогольного сп’яніння: «Алкогольне сп’яніння»; «Встановлено факт вживання алкоголю. Ознак сп’яніння не виявлено»; «Тверезий. Мають місце порушення функціонального стану, які вимагають відсторонення від роботи з джерелом безпеки за станом здоров’я»; «Тверезий».

У посібнику є список літератури з 14 джерел, які можуть бути використаними для більш детального вивчення згаданих питань.

І на кінець, посібник доповнено додатками 1–5 (Спільний наказ МВС, МОЗ та Міністерства юстиції України від 24.02.1995 року «Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів»; Інструкція про проведення направлених громадян для огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів; Зразок Протоколу медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння; Правила збору біологічних об’єктів для проведення хіміко-токсикологічних досліджень; Направлення у судово-хімічне відділення).

Безумовно, весь викладений в посібнику матеріал, особливо в таблицях 1–3 (Функціональна оцінка концентрації алкоголю в крові; Класифікація гострої алкогольної інтоксикації, залежно від ступеня тяжкості й фаза розвитку; Час, протягом якого визначаються пари алкоголю залежно від виду і кількості алкоголю) та у вище згаданих додатках буде корисним для різних експертних комісій, судових медиків, психіатрів, наркологів, лікарів-інтерністів та організаторів охорони здоров’я.

Слід зазначити також деякі виявлені технічні недоліки, наприклад: надруковано «Відбувається частішання серцевої діяльності» (с. 8) замість «Наступає прискорення серцевої діяльності»; «Мовленнєва активність» (с. 13) замість «Мовна активність»; «Подих поверхневий» (с. 18) замість «Дихання поверхневе»; «Мовленнєвослуховим розладом» (с. 22) замість «мовнослуховим розладом»; «Амнезіюються» (с. 22) замість «Амнезуються»; «ЭЭГ» (с. 29) замість «ЕЕГ»; 15–30 с. (с. 34) замість 15–30 сек. та інші. Всі ці виявлені несуттєві машинописні недоліки, які можуть бути виправленими у новому виданні, не зменшують цінності виданого рецензованого методичного посібника для практичних лікарів різних спеціальностей.© «Новости украинской психиатрии», 2009
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211