НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Шизофрения: новые подходы к терапии »

ЦЕРЕБРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВНАСЛІДОК КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Н. В. Бучак, І. Я. Миронюк, М. Г. Макогончук

Рівне

* Публікується за виданням:
Бучак Н. В., Миронюк І. Я., Макогончук М. Г. Церебральна гемодинаміка у дітей шкільного віку, які проживають в радіаційно забруднених районах Рівненської області внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС // Шизофрения: новые подходы к терапии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1995. — Т. 2. — С. 21–23.

Дослідження стану мозкового кровообігу у 96 школярів в віці 7–14 років (44 хлопчики, 52 дівчинки), які мешкають на забрудненій радіонуклідами території північних районів Рівненської області (рівень забрудненості 0,5–0,6 Ки на км2) проводилось реографом Р-402 з реєстрацією на шестиканальному електрокардіографі у фронто-мастоїдальному відведенні з швидкістю запису 300 мм/сек.

Реоенцефалограми оцінювали якісно (візуально): регулярність хвиль, форму їх вершин, вираженість і місце розміщення дикротичної хвилі, наявність додаткових хвиль, а також кількісно: величину амплітуди реохвиль і реографічний індекс.

Результати аналізу порівнювались з аналогічними показниками дітей контрольної групи (10 хлопчиків і 10 дівчаток) того ж віку, які не мешкають на забрудненій радіонуклідами території. Величина амплітуди реохвиль у дітей контрольної групи коливалась в межах 0,13–0,20 Ом, реографічний індекс — 1,3–2,0, в середньому 1,65±0,06. Реохвилі характеризувались симетричністю по амплітуді і формі кривої, регулярністю реохвиль, дещо загостреними вершинами, наявністю одного, рідко двох зубців на катакроті, розміщенням дикротичного зубця в середній або верхній третині катакроти.

У дітей, які проживають на забрудненій радіонуклідами території, характерною особливістю РЕГ була нестійкість форми реохвиль, що проявлялось в зміні форми вершини (гостра, закруглена, пилоподібна, платоподібна, двогорбкова), вираженістю і місцем розташування дикротичної хвилі (добре виражена, зложена, відсутня, зміщена до вершини або до основи кривої), наявністю додаткових хвиль на катакроті, вираженістю дихальних хвиль, що свідчать про порушення центральної регуляції судинного тонусу (дистонію). При цьому гіпотонічний тип дистонії був у 56, гіпертонічний — у 27, в 13 випадках дистонія церебральних судин проявлялась на фоні гіпертонусу в одній і гіпотонусу в другій півкулі мозку. В 31 випадку виявлено ознаки порушення венозного кровотоку (додаткові венозні хвилі, випуклий хід катакроти, наявність коритоподібної виїмки на катакроті).

Кількісним аналізом реоенцефалограм не виявлено суттєвої різниці від показників дітей контрольної групи.

Встановлено, що у дітей з гіпотонічним типом дистонії і ознаками порушення венозного кровотоку характерними клінічними симптомами є: головні болі, які переважно локалізуються в вискових ділянках, головокружіння, підвищена метеочутливість. Достовірної відмінності кількісних і якісних реографічних показників в залежності від статі в досліджуваній і контрольній групах не виявлено.

Таким чином, у дітей, які проживають на забрудненій радіонуклідами території, клініко-реографічно реєструються явища церебральної судинної дистонії переважно по гіпотонічному типу, що необхідно враховувати при призначенні комплексного лікування з метою нормалізації згаданих порушень церебральної гемодинаміки і плануванні реабілітаційних заходів.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211