НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Русская версия статьи »

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ A ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ СМОЛ

А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Каніщев А. В. Дослідження особистісних реакцій у хворих на гепатит A за допомогою методики СМОЛ // Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали V з’їзду інфекціоністів України. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. — С. 40–42.

Обстежено 18 осіб віком від 16 до 32 років, хворих на гепатит A (ГA). У 10 пацієнтів захворювання перебігало легко, у 8 — середньоважко. Хворі були поділені на 2 групи: з первинно позитивним (15 пацієнтів) та з первинно негативним (3 пацієнти) ставленням до обстеження. До групи контролю включили 10 здорових осіб віком від 20 до 26 років. Методика СМОЛ, що застосована в цьому дослідженні, є адаптованим російськомовним варіантом тесту Mini-Mult і надає можливість збудувати «профіль особистості» на 3 оцінних і 8 клінічних шкалах, що відображають різноманітні особистісні реакції хворого. За результатами дослідження були збудовані середі профілі кожної з виділених клінічних груп.

Насамперед було помічено, що профілі хворих на ГA з первинно позитивним ставленням до обстеження відрізняються від профілю здорових осіб на оцінних шкалах. У хворих, порівняно із здоровими людьми, значно підвищений показник на шкалі F (вірогідності) — як при легкому перебігу захворювання (52,8±3,0 балів, у контролі 44,0±1,8 балів, p < 0,05), так і ще більше — при середньотяжкому перебігу (58,3±5,1 балів, p < 0,01). Це може свідчити, про те, що у хворих на ГA є такі явища, як стривоженість, внутрішня напруженість, незадоволення ситуацією, потреба в допомозі. На клінічних шкалах профілі пацієнтів у цілому розташовані вище, ніж профіль здорових осіб. Для здорових і хворих з легким перебігом ГA були характерні низькі показники на шкалах «невротичної тріади», особливо на 2-й шкалі, що, напевне, є характерним для осіб молодого віку. Однак, у всіх хворих із середньотяжким перебігом ГA профіль на шкалах «невротичної тріади» відзначався піком на 2-й шкалі (шкалі депресії); часто на цю шкалу припадав пік профілю в цілому. При співставленні різних груп обстежених було виявлено, що показник на 2-й шкалі в пацієнтів із середньотяжким перебігом ГA суттєво вищий, ніж у здорових осіб і у хворих із легким перебігом (54,0±4,6 балів, у контролі 41,2±2,5 балів, p < 0,05; при легкому перебігу 40,2±2,8, p < 0,05). Це підтверджує наявність у цих пацієнтів таких симптомів, як тривога, невпевненість, поганий настрій. Крім того, було виявлено помітний зв’язок (r = 0,63) між висотою профілю на 2-й шкалі та вмістом у крові непрямого білірубіну. Профіль хворих з первинно негативним ставленням до обстеження в цілому був розташований нижче, ніж профіль здорових осіб. Це може свідчити про прагнення хворих подати себе в вигідному світлі, про можливу дисимуляцію. Помітне підвищення на 9-й шкалі в поєднанні з «конверсійним зубцем» вказує на їх високу активність і самооцінку, заперечення ситуаційних і емоційних розладів, бажання підкреслити свою стійкість перед захворюванням.

Таким чином, середньотяжкий перебіг ГA характеризується глибшим порушенням психічної адаптації, що, на відміну від легкого перебігу, помітніше реалізується на психологічному рівні. Наведені дані можуть бути використані як додатковий критерій для визначення тяжкості перебігу ГA. Крім того, необхідна особлива увага до хворих, що заперечують психологічні труднощі, оскільки це може стати перешкодою своєчасному визначенню тяжкості хвороби.

Адреса для листування:
editor@psychiatry.ua


© «Новости украинской психиатрии», 2001
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211