НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВІВ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ У ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Г. О. Мусієнко, О. В. Бараненко, С. В. Гольцова, Л. Ю. Віхляєва

* Публікується за виданням:
Мусієнко Г. О., Бараненко О. В., Гольцова С. В., Віхляєва Л. Ю. Оцінка особливостей проявів післятравматичних стресових розладів у осіб з алкогольною залежністю // Довженківські читання: теорія і практика наркології. Матеріали VI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2005. — С. 99–102.

Вступ. Психотравмуючі події (ПП), за даними різних авторів, можуть приводити до розвитку афективних розладів, соціальної дезадаптації [1, 2]. Усі ці явища, як і безпосередньо посттравматичні стресові розладі (ПТСР), є факторами, що провокують зловживання алкоголем (іноді це явище розглядається в комплексі проявів соціальної дезадаптації) [3]. Деякі автори навіть говорять про коморбідність ПТСР і зловживання алкоголем, обумовленого прагненням до зняття «гостроти» спогадів, почуттів [4]. Однак аспекти впливу ПТСР на клініку алкогольної залежності вважаються недостатньо вивченими [5].

Метою дослідження було вивчити особливості формування психічних і поведінкових розладів унаслідок зловживання алкоголем в осіб із проявами ПТСР.

Матеріали і методи. Для оцінки клінічних і психопатологічних даних використовувалися Массачусетський опитувальник та розроблена нами спеціальна анкета.

Була обстежена група осіб чоловічої статі (середній вік — 30,7±1,9 років), із проявами ПТСР і залежності від алкоголю.

У всіх обстежених хворих була клінічно диференційована стійка психопатологічна симптоматика, що була структурована у відповідності з діагностичними критеріями міжнародної статистичної класифікації захворювань — МКБ-10 — F43.1, а також діагностовано синдром алкогольної залежності — F10.2.

Результати та їх обговорення. В залежності від типу психотравмуючої ситуації більшість обстежених (36%) перенесли психотравмуючі ситуації, пов’язані з аваріями і техногенними катастрофами (у цю групу також внесені особи, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС). 26% пацієнтів перенесли психотравму, пов’язану з виконанням службових професійних обов’язків. 22% пацієнтів перенесли так зване «травмування втратою» і 16% обстежених перенесли психотравму, пов’язану з кримінальними подіями (рис. 1).

Розподіл пацієнтів у залежності від типу психотравмуючої ситуації

Рис. 1. Розподіл пацієнтів у залежності від типу психотравмуючої ситуації

При порівнянні результатів оцінки вираженості проявів ПТСР до і після лікування в різних групах пацієнтів, нами були отримані певні результати, що свідчать про різну вираженість і резистентність ПТСР у виділених групах пацієнтів, диференційованих за ознакою початку зловживання алкоголем щодо перенесеної психотравмуючої ситуації.

У випадку зловживання алкоголем до моменту психотравмуючої ситуації вираженість ПТСР була менше, ніж у випадку, коли зловживання алкоголем почалося практично відразу після психотравми. При цьому, згідно з отриманими нами даними, при початку зловживання алкоголем через якийсь час після психотравмуючої ситуації («захисна» реакція на психотравмуючу подію у вигляді вживання алкоголю) спостерігалася більш виражена редукція симптомів (рис. 2).

Вираженість ПТСР у різних груп хворих до і після лікування

Рис. 2. Вираженість ПТСР у різних груп хворих до і після лікування

Висновки. Серед контингенту алкогользалежних осіб, що страждають від ПТСР, більшість (понад 60%) перенесла травмуючі події під час виконання службових обов’язків або внаслідок дії техногенних катастроф. Це необхідно враховувати при проведенні психотерапевтичної роботи з особами, що зловживають або залежать від алкоголю, особливо, якщо має місце «приховування» цих подій та їх наслідків.

Тривалість зловживання алкоголем відносно дії екстремальної події має значення для оцінки вираженості та резистентності проявів ПТСР, а також для прогнозу. У випадку зловживання алкоголем до моменту психотравмуючої ситуації слід очікувати менш виражені, але більш резистентні прояви ПТСР Зловживання алкоголем грає роль своєрідної патологічної «захисної» реакції на подію, що призводить до психоемоційного дистресу, але потім на перший план виходять негативні наслідки алкоголізації. Тому необхідно проводити попередню ідентифікацію поведінки у кожного пацієнта з залежністю від алкоголю відносно типу психотравмуючої ситуації, а також терміну початку зловживання спиртними напоями відносно дії ПС, що дає змогу досягнути максимально позитивних результатів від комплексної терапії.

При профвідборі осіб для праці в умовах надзвичайних ситуацій та в умовах з високим професійним ризиком необхідно враховувати можливу їх схильність до алкоголізації.

Література

  1. Михайлов Б. В., Черкасов В. Г., Маркова М. В., Астахов Ю. Н., Прокопенко Ю. А. Посттравматические стрессовые расстройства в Украине // Архів психіатрії. — 2001. — Вип. 1–2. — С. 14–19.
  2. Напреенко А. К., Марчук Т. Е. Посттравматические стрессовые расстройства (обзор литературы) // Архів психіатрії. — 2001. — Вип. 3. — С. 14–19.
  3. Карбовніч О. Л. Варіанти аутоагресивної поведінки у хворих з посттравматичними стресовими розладами // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2. — С. 113–114.
  4. Погосов А. В., Смирнова Л. В. Некоторые актуальные аспекты посттравматических стрессовых расстройств // Архів психіатрії. — 2001. — Вип. 4. — С. 81–83.
  5. Тарабарина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. — СПб: Питер, 2001. — 272 с.


© «Новости украинской психиатрии», 2005
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211