НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ НЕПОВНОЛІТНІХ (судово-психіатричний аспект)

Л. О. Кригіна

* Публікується за виданням:
Кригіна Л. О. Проблеми діагностики психічних розладів неповнолітніх (судово-психіатричний аспект) // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14, № 4. — С. 52–53.

* Тези доповіді на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціальної і судової психіатрії та наркології» (Київ, 11–12 вересня 2008 р.).

Останнє десятиріччя спостерігається зростаюча увага психіатрів до проблем класифікації психічних розладів, особливо у дітей та підлітків, що обумовлено рядом чинників, а саме:

 1. Особливості сучасного етапу діагностики в цілому, в тому числі:
  1. Стандартизація діагностики (розробка «діагностичних стандартів», «протоколів», «доказова медицина»).
  2. Індивідуалізація діагностики («функціональний діагноз», психологічний та соціальний аспекти).
 2. Особливості сучасного етапу розвитку психіатричної допомоги:
  II А. Загальнопсихіатричні чинники:
  1. Впровадження діагностичних стандартів МКХ-10, наявність рекомендацій робочої групи ВООЗ (1996) щодо впровадження багатовісьової версії діагностики психічних ат поведінкових розладів у дітей та підлітків.
  2. Домінування мультифакторної теорії виникнення непсихотичних психічних розладів у дітей та підлітків («біопсихосоціальний» підхід).
  3. Поширення мультидисциплінарного підходу до лікування психічних розладів у дітей та підлітків («бригадний метод»).
  4. Зміщення акцентів на реабілітаційний напрям надання психіатричної допомоги (комплексність, «психосоціальний супровід»).
  5. Патоморфоз психопатології зі збільшенням кількості непсихотичних психопатологічних розладів.
  II Б. Специфічні судово-психіатричні чинники:
  1. Введення обмеженої осудності.
  2. Зростання кількості комплексних психолого-психіатричних експертиз неповнолітніх (індивідуалізація покарань неповнолітніх з акцентом на вивчення особистості неповнолітнього, виявлення причин, що сприяли правопорушенню).
  3. Зростання кількості поєднаної патології неповнолітніх.
 3. Особливості сучасного етапу розвитку суспільства:
  1. Зростання негативних соціальних чинників («покоління 90-х», педагогічна та соціальна занедбаність).
  2. Зростання делінквентності неповнолітніх.

Виходячи з наведених міркувань, на сучасному етапі розвитку вітчизняної підліткової психіатрії не викликає сумніву той факт, що діагностика та експертна оцінка психічних розладів неповнолітніх можлива тільки шляхом комплексної оцінки всієї сукупності актуальних симптомокомплексів , симптомів підґрунтя в динаміці та взаємозв’язку з соматичною патологією, особливостями психосоціальних чинників. Тому впровадження багатовісьової версії діагностики психічних та поведінкових розладів у дітей та підлітків, згідно рекомендацій робочої групи ВООЗ, є своєчасним, перспективним напрямом вдосконалення діагностичних, експертних стандартів та надання кваліфікованої, комплексної реабілітаційно-профілактичної психіатричної допомоги неповнолітнім з непсихотичними психічними розладами.

Таблиця співставлення існуючих парадигм багатовісьової класифікації психічних розладів

DSM-IV МКХ-10 (дитяча) Гур’єва, Макушкін Пєхтєрєв
I — клінічні психопатологічні розлади I — клінічні психопатологічні розлади I — регістр психопатологічний I — клінічний діагноз
Психогенні розлади  
II — розлади особистості; розумове відставання II — специфічні розлади психічного розвитку
III — рівень інтелекту
II — регістр девіації пубертатної кризи
III — регістр дізонтогенетичний
  IV — регістр особистісних розладів та порушень поведінки
III — соматичний стан IV — соматичний стан  
IV — психосоціальні проблеми V — аномальні психосоціальні ситуації   II — повсякденна поведінка, взаємовідносини
III — професійні функції
V — загальна оцінка життєдіяльності VI — загальна оцінка порушень психосоціальної продуктивності  
      IV — поведінка в період СНД
V — поведінка після СНД

Для потреб судово-психіатричної експертної оцінки афективних станів у підлітків велике значення має вісь V (супутні аномальні психосоціальні ситуації), яка включає:

 1. Аномальні відношення в сім’ї.
  1.0. Недостатність емоційного тепла у відношеннях між батьками та дітьми Z62.4).
  1.1. Конфліктні відношення між дорослими в сім’ї (Z63.8).
  1.2. Вороже відношення до дитини або присвоєння йому постійної ролі «козла відпущення» (Z62.3).
  1.3. Фізичне насильство по відношенню до дитини (Z61.6).
  1.4. Сексуальне насильство (в сім’ї) (Z61.4).
  1.8. Інші аномальні внутрісімейні відношення.
 2. Психічний розлад, відхилення чи непрацездатність в групі первинної підтримки дитини (Z58.8 + Z63.8).
  2.0. Психічний розлад/відхилення у батьків.
  2.1. Непрацездатність/фізична вада батьків.
  2.2. Непрацездатність сиблінгу.
  2.8. Інше.
 3. Неадекватне чи спотворене спілкування в сім’ї (Z63.8).
 4. Аномальні атрибути виховання.
  4.0. Батьківська гіперопіка (Z62.1).
  4.1. Неадекватний батьківський нагляд/контроль (Z62.0).
  4.2. Соціальна депривація (Z62.5).
  4.3. Неадекватний батьківський тиск (Z62.6).
  4.8. Інше (Z62.8).
 5. Аномалії найближчого оточення.
  5.0. Виховання в закладі (Z62.2).
  5.1. Ситуація виховання в аномальній сім’ї (Z80.1).
  5.2. Ізольована сім’я (Z60.8).
  5.3. Побутові умови, які створюють потенційно небезпечну психологічну ситуацію (Z59.1).
  5.4. Інше.
 6. Несприятливі події життя.
  6.0. Втрата в дитинстві відношень любові та прихильності (Z61.0).
  6.1. Вилучення з сім’ї, яке створює значну контекстуальну загрозу (Z61.1).
  6.2. Негативні зміни моделі відношень в сім’ї (Z61.2).
  6.3. Події, які обумовлюють втрату почуття власної гідності (Z61.3).
  6.4. Сексуальне насильство (поза сім’єю) (Z61.5).
  6.5. Переживання сильного страху (Z61.7).
  6.8. Інше (Z61.8).
 7. Соціальні стресові події.
  7.0. Перебування в якості об’єкту дискримінації та переслідування (Z60.5).
  7.1. Міграція або соціальна трансплантація (Z60.3).
  7.8. Інше.
 8. Хронічний міжособистісний стрес, пов’язаний з навчанням (Z55) чи працею (Z56).
  8.0. Конфліктні відношення невизнання зі сторони ровесників (Z55.4; Z56.4).
  8.1. Присудження по волі вчителів або керівництва постійної ролі «козла відпущення» (Z55.4; Z56.4).
  8.2. Напружена ситуація в школі / на роботі (Z55.8; Z56.7).
  8.8. Інше.
 9. Стресові події/ситуації, обумовлені розладом/дисфункцією у дитини (Z72.8).
  9.0. Виховання в закладі.
  9.1. Вилучення з сім’ї, яке створює значну контекстуальну загрозу.
  9.2. Події, які обумовлюють втрату почуття власної гідності.
  9.8. Інше.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2008
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211