НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОГО ЕКСПЕРТА ТА ПСИХОЛОГА — СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ПРИ СКЛАДАННІ ВИСНОВКУ (АКТА) КОМПЛЕКСНОЇ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В. Р. Ілейко, А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Ілейко В. Р., Каніщев А. В. Розмежування компетенції судово-психіатричного експерта та психолога — судового експерта при складанні висновку (акта) комплексної судової психолого-психіатричної експертизи // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 1. — С. 163.

У відповідності з чинним законодавством кожен експерт при проведенні експертизи не може виходити за межі своєї компетенції. Для лікарів — судово-психіатричних експертів та психологів — судових експертів, які беруть участь у проведенні комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ), межі компетенції визначаються обсягом спеціальних знань вказаних фахівців. При КСППЕ, де об’єкт дослідження (тобто підекспертний та усі надані на експертизу матеріали, що несуть у собі інформацію щодо психічної діяльності особи) для лікаря — судово-психіатричного експерта і психолога — судового експерта є тотожним, оцінка психічної діяльності підекспертного проводиться вказаними фахівцями на різних рівнях, лінією розділення яких є наявність або відсутність психічного розладу.

Так, лікар — судово-психіатричний експерт проводить діагностичну та експертну оцінку психічного стану особи (виявлення психічних розладів у особи в певні юридично значущі періоди часу, у тому числі при розмежуванні психічної норми та психічної патології, диференційну діагностику та експертну оцінку психічних розладів тощо). Психолог — судовий експерт проводить оцінку особливостей психічної діяльності особи без психічних розладів (індивідуально-психологічні особливості, нехворобливе відставання неповнолітнього у психічному розвитку, особливості емоційного стану особи тощо) у певні юридично значущі періоди часу.

Обов’язковим є підпис кожним з експертів результатів особисто проведених досліджень та відповідей на поставлені перед ними питання — як констатація особистої відповідальності за проведене дослідження та його результати, що є єдино можливим варіантом оформлення експертного висновку, який унеможливлює вихід експерта за межі професійної компетенції і збереження експертного висновку (акта КСППЕ) в правовому полі як одного з доказів в кримінальному провадженні.

Як психіатричний, так і психологічний розділи висновку (акта) КСППЕ повинні мати традиційну структуру («дослідження — аналіз — висновок»).

Дослідницька частина психіатричного розділу повинна містити факти, які отримані при дослідженні поданих на експертизу об’єктів, що стосуються психічного стану особи у різні періоди часу, дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення експертизи. Дослідницька частина психологічного розділу повинна містити: 1) перелік застосованих методик; 2) факти, отримані при дослідженні поданих на експертизу об’єктів, виходячи з вирішуваних психологом — судовим експертом завдань; 3) дані експериментально-психологічного дослідження, тобто відомості про результати використаних методик.

Мотивувальні частини психіатричного і психологічного розділів акта КСППЕ повинні містити обґрунтоване пояснення фактичних даних щодо психічного стану підекспертного, які встановлені при дослідженні об’єктів експертизи в межах тих завдань, які вирішують судово-психіатричний експерт та психолог — судовий експерт. Таке обґрунтоване пояснення має забезпечити подальше формулювання конкретних та зрозумілих відповідей на експертні питання в межах професійної компетенції експерта.

Висновок КСППЕ повинен містити відповіді на поставлені перед експертами питання. Відповіді групуються у відповідності з компетенцією експерта і підписуються окремо судово-психіатричним експертом та психологом — судовим експертом.

Адреса для листування:
editor@psychiatry.ua

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211