НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ МИСЛЕННЯ У НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Л. О. Кригіна

* Публікується за виданням:
Кригіна Л. О. Комплексний підхід до виявлення розладів мислення у неповнолітніх правопорушників // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 1. — С. 166.

З метою розробки стандартизованих протоколів судово-психіатричного дослідження неповнолітніх правопорушників з позицій необхідності та достатності проаналізована ефективність використання клініко-психопатологічного та експериментально-патопсихологічного методів при виявленні розладів мислення у неповнолітніх.

Проаналізовано 103 випадки стаціонарної судово-психіатричної експертизи неповнолітніх правопорушників, в клінічній картині яких на першому плані виявлялись поведінкові розлади (органічні розлади, розлади поведінки, особистості тощо).

Ті чи інші порушення процесу мислення клініко-психопатологічним методом (надалі умовно названий як клінічний метод) виявлені в цілому у 78,6% підлітків, експериментально-патопсихологічним (надалі умовно названий як експериментальний метод) — у 85,4%, без статистично достовірної різниці.

У той же час при клінічному дослідженні статистично достовірно частіше, ніж при експериментальному, констатувалась ґрунтовність мислення (р = 0,02) , непослідовність мислення (р = 0,01), «напливи» думок (р <  0,0001), «Пустота», «зупинки», «обриви» думок описані тільки в записах психіатрів (р = 0,004).

Клінічним методом також частіше виявлялась паралогічність мислення, але різниця не досягає рівня статистичної достовірності.

Конкретне та приближене до конкретного мислення, непродуктивне мислення однаково часто описувались як психіатрами, так і психологами.

Між тим експериментально-патопсихологічний метод дослідження достовірно частіше (р <  0,05) виявляв такі особливості мислення, як бідність асоціацій, знижену здатність до абстрагування, узагальнень, синтезу та аналізу. Статистично достовірно частіше експериментально-патопсихологічно виявлялись також нерівномірність рівня узагальнень (р = 0,0002), нерівномірність інтелектуального функціонування (р = 0,0001). незвичні трактовки, своєрідність мислення (р = 0,005), віддаленість асоціацій (р = 0,01), різноплановість мислення (р = 0,001).

Експериментальним методом також частіше виявлялась уповільнене, інертне, прискорене мислення, виснажуваність, «зісковзування», порушення цілеспрямованості, розпливчастість мислення, афективність (емотивність) логіки, але різниця не досягає рівня статистичної достовірності.

Таким чином, при виявленні розладів мислення у неповнолітніх з поведінковими розладами клініко-психопатологічний та експериментально-патопсихологічний методи є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими. Експериментально-патопсихологічне дослідження повинно бути включене як обов’язкове до стандартизованих протоколів судово-психіатричного дослідження неповнолітніх правопорушників.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211