НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 15, випуск 1 (50), додаток, 2007

Випуск містить матеріали III Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України.

Неврологія

Алексеенко Ю. В., Лученок В. А.
Цефалгический синдром у больных с сотрясением головного мозга

Аль Хашим А.
Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання

Асауленко О. І., Каліщук-Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Давидова І. В.
Особливості перебігу та лікування вертеброгенного больового синдрому на фоні артеріальної гіпертензії

Бакуменко Л. П., Бовт Ю. В., Никишкова И. Н.
ЭЭГ-показатели для разработки методических подходов к профилактике дисфункций ЦНС у механизаторов под влиянием шума

Бараненко А. Н., Школьник В. М., Курбатов Я. В.
Возможности апифитотерапии в реабилитации больных с последствиями ионизирующего излучения (10-летнее перспективное исследование)

Барыбин В. Ф.
Модель функционирования ЦНС как реализация общеэволюционных принципов

Бачинская Н. Ю., Холин В. А., Полетаева К. Н., Шулькевич А. А.
Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты синдрома умеренных когнитивных нарушений

Бедрій І. І., Уніч П. П.
Використання оціночних шкал при реабілітації з вертеброгенним больовим синдромом поперекового рівня

Безпалый Н. А., Вирченко В. В., Шатрава Ф. М.
Лечение остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением метода вибротракции в комплексе санаторно-курортной реабилитации

Безсмертна Г. В.
Гіпергомоцистеїнемія як фактор ризику розвитку і перебігу ішемічного інсульту

Биневская О. М., Езлов Ю. Л., Алексеева О. Ю.
Влияние геомагнитных возмущений на функциональное состояние больных с дисциркуляторной энцефалопатией

Бистрицька М. А.
Відновлювальне лікування хворих зі спинальною травмою на рівні поперекового відділу хребта в період реабілітації

Блиндарук С. Г., Евтушенко С. К., Гончарова Я. А., Деревянко И. Н., Грищенко А. Б., Мурадян И. Э.
Изолированный клинический синдром как первичное проявление периферической формы рассеянного склероза (диагностика и терапия)

Бовт Ю. В.
Особенности формирования дисциркуляторных энцефалопатий у трудоспособного сельского населения

Богданова И. В.
Роль немедикаментозных реабилитационных мероприятий в профилактике периодов акинезии на поздних стадиях болезни Паркинсона

Божко Г. Х., Соколік В. В., Чурсіна В. С., Перцева Т. Г.
Новітні результати щодо ваги інсулінорезистентності в механізмах порушення структури ліпідому у хворих з цереброваскулярною патологією

Борисенко В. В.
Лечение инсомнии у больных с посттравматической вегетативной дисфункцией

Братенкова О. Н., Завгородняя Е. П., Андрейко Е. Н., Гринь К. П., Новикова Л. Г.
Основные принципы реабилитационного лечения больных с цереброваскулярной патологией

Булеца Б. А., Чірібан М. М.
Деякі питання вторинної профілактики ішемічного інсульту

Буренок Ю. А., Самосюк И. З., Карабань И. Н.
Магнитолазерная терапия в комплексном патогенетическом лечении болезни Паркинсона

Бутенко О. І.
Рефлексотерапія хворих на дисциркуляторну енцефалопатію при патології легень

Бучакчийская Н. М., Левадная А. В.
Диагностика и лечение когнитивных нарушений у больных хронической ишемией мозга после реконструктивных операций на прецеребральных артериях

Бучакчийская Н. М., Бахарева Л. В., Серга В. В.
Когнитивные дисфункции у больных до и после кардиохирургических вмешательств

Водопьянов В. А., Єскін О. Р.
Особливості гемодинамічних порушень у хворих, що перенесли транзиторні ішемічні атаки

Волошин П. В., Малахов В. О., Завгородня Г. М.
Стан ендотеліальної системи при хронічній та гострій цереброваскулярній патології

Волошин Б. Д.
Моделювання функції кисті як окрема складова системи реабілітації за методом проф. В. Козявкіна

Волошина Н. П., Левченко І. Л., Коршняк В. О., Грінь В. В.
Особливості вегетативних дисфункцій і стан вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції

Волошина Н. П., Негрич Т. И., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Василовский В. В., Ткачёва Т. Н.
Особенности дебютов при рецидивирующем течении рассеянного склероза в западном и восточном регионах Украины

Волошина Н. П., Левченко И. Л., Негреба Т. В., Ткачёва Т. Н.
Иммунологические изменения в дебюте рассеянного склероза

Волошина Н. П., Табачников М. И., Левченко И. Л., Негреба Т. В., Ткачёва Т. В.
Дискриминантный анализ как метод прогноза течения рассеянного склероза на этапе дебюта

Волошина Н. П., Негрич Т. И., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Ткачёва Т. Н.
Характеристика дебютов при первично-прогредиентном течении рассеянного склероза в западном и восточном регионах Украины

Волошина Н. П., Левченко І. Л., Негреба Т. В.
Клінічні прояви, етіологічна структура та сучасний патоморфоз хронічних нейроінфекцій

Волошина Н. П., Богданова І. В., Коршняк В. О., Федосєєв С. В.
Синдром вегетативної дистонії у хворих з дорсалгіями при нейроінфекціях і розсіяному склерозі

Волошина Н. П., Перцев Г. Д., Федосєєв С. В., Грінь В. В.
Стан вегетативної регуляції у хворих з дорсалгіями при нейроінфекціях і розсіяному склерозі

Волошина Н. П., Левченко І. Л., Федосєєв С. В.
Біоелектрогенез, викликана активність мозку та вегетативний гомеостаз у хворих на нейроінфекції з дорсалгіями

Воробйова Т. М., Мікулінський Ю. Ю., Тіткова А. М., Берченко О. Г., Гейко В. В.
Активація процесів мієлінізації та її нейробіологічні кореляти під впливом трансплантації стромальних клітин і ембріональних нейроспецифічних тканин при модельному розсіяному склерозі

Галина И. В., Бусова В. С., Луценко М. А.
Некоторые виды нарушений функций высшей нервной деятельности при расстройствах речи у детей

Ганичев В. В., Малахов В. А., Гаевая М. А.
Динамика клинико-инструментальных показателей у больных в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы под влиянием озонотерапии

Гев’як О. М.
Фізична реабілітація у хворих з крововиливом у головний мозок

Гончарук Е. А.
Характеристика вегетативных дисфункций у больных с грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника

Горанский Ю. И.
Профилактика осложнений миастении при беременности

Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Ескин А. Р.
Раритетная неврология. Случай костной болезни Педжета с преобладанием неврологических расстройств

Григорова И. А., Ескин А. Р., Некрасова Н. А., Григоров С. Н.
Особенности ауторегуляции мозгового кровообращения у больных с отдалёнными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы

Григорова И. А., Резниченко Е. К., Лещенко К. А., Гелетка А. А., Михаелян Т. А.
Суматриптан (сумамигрен) в лечении мигренозных пароксизмов

Гриненко Л. И., Ефименко В. Н., Гурьянов В. Г., Лях Ю. Е.
Прогнозирование неврологического дефицита у подростков с отягощённым перинатальным анамнезом методом нейросетевого моделирования с целью профилактики и ранней реабилитации неврологической патологии

Грищенко А. Б., Евтушенко С. К., Прилуцкий А. С., Деревянко И. Н., Гончарова Я. А., Блиндарук С. Г., Мурадян И. Э.
Трентал как ангиопротектор и иммуномодулятор в реабилитации больных рассеянным склерозом

Губіна Г. Л., Кас І. В., Фурса І. А., Сушко С. П., Маркова Т. В., Тесленко О. Б.
Використання зеленої глини (глауконіту) в лікувально-патогенетичному комплексі у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію

Демченко О. В., Шулькевич А. А., Бачинська Н. Ю.
Особливості когнітивних порушень у хворих похилого віку, які страждають на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію з синдромом помірних когнітивних порушень

Джандоєва Н. Ш.
Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції

Джоджуа А. Г., Прокопенко Е. Б.
Взаимосвязь метеоусловий с развитием сердечно-сосудистых заболеваний в Донецком регионе

Дзяк Л. А., Цуркаленко Е. С.
Прогностические критерии повторных субарахноидальных кровоизлияний, обусловленных повторным разрывом артериальных аневризм

Дзяк Л. А., Мизякина Е. В.
Структурно-функциональные особенности мнестических нарушений у больных с патологией магистральных артерий головы

Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А. Ю.
Рентген-эндоваскулярная баллонная ангиопластика и стентирование магистральных артерий головы в профилактике ишемических инсультов головного мозга

Дроздова И. В.
Нозогении у больных артериальной гипертензией

Дубенко А. Е.
Медико-социальные аспекты медикаментозной ремиссии и стойкой компенсации у больных эпилепсией

Дубенко Е. Г., Мясоедов В. В.
Дифференцированная метаболическая терапия при цереброваскулярной патологии

Дубенко А. Е., Череватенко Г. Ф., Табакман С. В.
Изменение ЭЭГ-картины под влиянием медикаментозного сна у больных эпилепсией с недифференцированными припадками

Дубенко А. Е., Дубенко О. Е., Коваленко Д. П.
Роль эволюции припадков в дифференциальной диагностике эпилепсии у лиц молодого и среднего возраста

Дубенко А. Є., Бачериков А. М., Васильєва О. О., Череватенко Г. Ф., Петухова І. С., Парасюк С. В., Сергієнко О. В.
Динаміка клінічних розладів у хворих на фармакорезистентну епілепсію при застосуванні краніоцеребральної гіпотермії

Дубенко О. Е., Ракова И. А., Кульгейко В. В., Сараева О. В.
Изменения вариабельности сердечного ритма как проявление вегетативной дисфункции у больных с острым инсультом

Дубівська С. С.
Метаболічні зміни у хворих на ішемічний інсульт

Дюба Д. Ш., Деревянко И. Н., Евтушенко С. К., Родин Ю. В.
Особенности реабилитации больных, перенёсших каротидную эндартерэктомию

Евтушенко О. С., Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Лисовский Е. В.
Особенности ранней реабилитации детей первого года жизни с психоречемоторной задержкой

Егоркина О. В., Волошина Н. П.
Клинические и нейрофизиологические механизмы формирования различных вариантов болезни двигательного мотонейрона

Егоркина О. В., Волошина Н. П.
Роль эфферентного звена вегетативной нервной системы при болезни мотонейрона у больных с выраженными дыхательными нарушениями

Ежов В. В., Субботин Ф. А.
Комбинированное применение ультрафонофореза и комплексных биологических препаратов при плечелопаточном периартрозе

Ежов В. В., Ежова Л. В., Коломиец П. И., Тимошенко О. В., Душкин И. Ф.
Методы аддитивной физиотерапии в восстановительном лечении пациентов с церебро- и кардиоваскулярными заболеваниями

Ежова В. А., Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Чукреева Л. Н., Словеснов С. В., Мирзоян С. А., Бойко С. Д., Колесникова Е. Ю., Черноротов В. А., Желдаков А. М.
Методы климатофизиотерапии в оптимизации этапной реабилитации больных церебральным атеросклерозом

Єскін О. Р., Водопьянов В. А.
Зміни активності ферментів в різні періоди реабілітації ішемічного інсульту

Ефименко В. Н.
Проблемы медико-социальной реабилитации детей, болеющих рассеянным склерозом

Забродина Л. П.
Нейрофизиологический анализ воздействия естественных электромагнитных полей на функциональное состояние человека

Зайцева Т. А., Назаренко О. Т., Исаков В. С., Сокрут Л. И.
Диагностические трудности и КТ-признаки ВИЧ-энцефалита (наблюдение)

Здесенко И. В.
Вторичная профилактика и реабилитация нервно-психических расстройств у лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Здыбский В. И., Климович Л. В., Ярошевский А. А.
Эффективность лазеротерапии и гомеосиниатрии при плечелопаточном периартрозе

Зозуля И. С., Голик В. А., Русина А. В., Храмцова В. В., Дидоренко Н. В.
Использование нейропсихологических методов исследования у пациентов, перенёсших мозговой инсульт, для медико-социальной экспертизы

Зозуля І. С., Стеценко Т. І.
Вроджені вади розвитку головного мозку. Клінічні особливості перебігу у дітей. Вплив на виникнення епілепсії

Зозуля І. С., Зозуля А. І.
Комплексне лікування хворих з ішемічними інсультами, спричиненими оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій

Зозуля І. С., Боброва В. І.
Ускладнення, які виникають при мозковому інсульті і впливають на його перебіг та вихід

Зозуля А. І., Синицький С. І.
Особливості клінічної картини ішемічного інсульту та його перебігу при стенотично-оклюзивних процесах ВСА

Зозуля І. С., Боброва В. І., Сич Н. С.
Хірургічні методи лікування як профілактика повторного інфаркту мозку

Зозуля А. І., Зозуля І. С.
Структурно-морфологічні зміни головного мозку та його гемодинаміка при порушеннях мозкового кровообігу за ішемічним типом, обумовленим оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій

Іванюк О. П., Пашковська Н. В., Кривецька І. І., Васильєва Н. В.
Зміни церебральної гемодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на тлі комплексної терапії з застосуванням карведилолу та краталу

Калищук-Слободин Т. Н., Головченко Ю. И., Шкробот С. И., Асауленко Е. И., Клименко А. В.
Влияние немоторных нарушений на качество жизни больных болезнью Паркинсона

Карабань Н. В., Карасевич Н. В., Яворская Т. И.
Нарушения липидного обмена у больных болезнью Паркинсона, их коррекция агонистами дофаминовых рецепторов

Карабань Н. В., Рожкова З. З.
Первичный метаболический эффект терапии болезни Паркинсона для сравнительной оценки эффективности препарата Сталево (леводопа/карбидопа/энтакапон)

Карабань Н. В.
Когнитивные нарушения у больных болезнью Паркинсона и клинические особенности течения заболевания

Карасевич Н. В., Карабань Н. В.
Роль церебральной гемодинамики в функциональной активности ЦНС при болезни Паркинсона

Качмар О. О., Маргосюк І. П.
Інформаційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації

Кирилова Л. Г., Василенко М. О., Ткачук Л. І., Силаєва Л. Ю.
Перинатальна неврологія: сучасний стан проблеми та подальші перспективи досліджень

Клименко А. В., Головченко Ю. И., Калищук-Слободин Т. Н., Асауленко Е. И., Насонова Т. И., Лукашевич П. В., Маняк Б. Т., Курочкин И. В.
Особенности ведения больных с болью нижнего отдела спины

Климова Е. М., Зинченко Е. К., Гноевая О. И., Шевченко Л. М.
Иммунно-физиологические изменения у больных с артериальной гипотонией в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы, при церебральном арахноидите и вегетативной дисфункции

Кобись Т. О., Мяловицька О. А., Лобанова І. С., Шамич Л. Ф.
Лікувально-реабілітаційні аспекти ведення хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт

Козёлкин А. А., Ревенько А. В., Козёлкина С. А.
Нейрореабилитация больных с постинсультным астеническим синдромом

Козёлкин А. А., Сикорская М. В., Козёлкина С. А.
Особенности мозговых инсультов у лиц молодого возраста

Козявкін В. І., Бабадагли М. О., Лунь Г. П., Качмар О. О.
Тематичне вдосконалення лікарів на базі Інституту проблем медичної реабілітації

Козявкін В. І., Козявкіна Н. В., Бабадагли М. О., Лунь Г. П.
Профілактика формування дитячого церебрального паралічу у дітей групи ризику

Козявкіна Н. В., Козявкіна О. В., Бабадагли М. О., Пічугіна Т. В.
Медико-логопедична корекція дизартрій у хворих на церебральні паралічі

Коленко О. І.
Роль епідеміологічних досліджень в системі профілактики мозкового інсульту

Колосова Т. В., Насонова Т. И.
Современная тактика НПВС-терапии в комплексном лечении болевых синдромов в неврологической практике

Корженевський Л. В.
Новий спосіб діагностики двостороннього ураження кортико-нуклеарних (кортико-бульбарних) шляхів

Корженевський Л. В.
Рефлекторні синдроми при шийному остеохондрозі (клініка, діагностика, лікування в амбулаторних умовах)

Кривецька І. І., Жуковський О. О., Яремчук О. Б., Паляниця В. М.
Можливості застосування берлітіону для лікування хворих з невропатією лицевого нерву

Кричун І. І., Пашковський В. М.
Профілактика розвитку ускладнень гострого періоду ішемічного інсульту на основі гістохімічного дослідження вмісту катехоламінів в еритроцитах

Кузнецов В. В., Новикова С. Н., Юрченко Ф. В.
Структура корреляционных связей между уровнем церебральной гемодинамики и показателями липидного обмена у больных пожилого возраста с ишемическим инсультом (в реабилитационный период)

Кузнецова С. М., Шульженко Д. В., Лишневская В. Ю., Глушко С. Ф.
Влияние Агренокса на церебральную гемодинамику и реологические свойства крови у больных среднего возраста, перенёсших ишемический инсульт

Кузнецова С. М., Кузнецов В. В., Мироняк Л. А., Мазур С. Г.
Полушарные особенности взаимосвязи метаболизма и церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста, перенёсших ишемический инсульт

Кузьмина Л. Н., Мироненко Т. В.
Профилактика и лечение ОРВИ у больных с миастенией

Кульматицький А. В.
Епідеміологічні аспекти вторинної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу

Кушнир Г. М., Микляев А. А.
Цереброваскулярный резерв в диагностике начальных форм цереброваскулярной патологии

Кушнир Г. М., Самохвалова В. В.
Клинический и лабораторный скрининг врожденных артериальных аневризм головного мозга

Лебедь Е. П.
Опыт применения тиоцетама у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения

Левченко І. Л.
Біоелектрична активність та функціональний стан неспецифічних систем головного мозку у пацієнтів з хронічними нейроінфекціями

Лекомцева Є. В.
Реабілітація в неврології

Лисенюк В. П., Засуха В. О., Балицький О. П.
Транскраніальна магнітна стимуляція як важливий дескриптор реабілітаційного профілю у хворих в гострому періоді мозкового інсульту

Литовченко Т. А., Питецкая О. Б.
Нарушения минерального обмена и структуры костной ткани у женщин с эпилепсией

Личко В. С., Монастирський В. О.
Ендотеліальна дисфункція в гострому періоді інфаркту мозку

Локшина А. Б., Захаров В. В., Яхно Н. Н.
Лёгкие и умеренные когнитивные расстройства у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией

Лунь Г. П.
Особливості зовнішнього дихання в процесі реабілітації за методом проф. В. Козявкіна

Луханина Е. П., Мельник Н. А.
Клинико-физиологические особенности вегетативной регуляции у больных болезнью Паркинсона по данным вариабельности ритма сердца

Луцкий И. С., Евтушенко С. К., Бачурина Е. В.
Состояние цереброваскулярной гемодинамики у лиц с высокой психоэмоциональной нагрузкой на производстве

Луцкий И. С., Литовченко Н. В., Коломийченко Е. Б., Лютикова Л. В., Луцкая Е. И.
Реабилитация вертеброневрологических больных в условиях неврологического отделения дорожной больницы

Малахов В. А., Ганичев В. В., Гаевая М. А., Солич М., Завгородняя А. Н., Ахмедов Т. И., Шутов В. В., Важенина Г. В., Балабуха О. С., Волох Ф. А., Гетманенко А. В., Володарская Н. М., Красноруцкая Т. В., Филипов А. В., Малахов А. В.
Проблема клеточно-мембранной реабилитации

Мальцев А. В., Соколик В. В., Байрамов В. М., Белослудцев К. Н., Дудкин С. С., Белослудцева Н. В., Каминский Ю. Г.
Анализ различных патогенных амилоидов в крови для диагностики начальных этапов амилоидоза и доклинических стадий деменций

Маньковский Н. Б., Карабань И. Н.
Болезнь Паркинсона: от диагностики до патогенетической терапии

Мартинюк В. Ю.
Наслідки перенесеного критичного стану у дітей з позиції біопсихосоціальної моделі хвороби

Марута Н. А., Колядко С. П., Каленская Г. Ю.
Эффективность применения препарата Оксибрал при лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией

Марченко В. Г., Савицкая И. Б.
Ранние неврологические нарушения при хроническом приобретённом токсоплазмозе

Марченко В. Г., Чернышева Т. И.
Лечение невропатической боли

Матейчук Е. П.
Клиническая характеристика больных с фатальным мозговым инсультом в остром периоде мозгового инсульта

Матюшко М. Г., Прокопів М. М.
Лікування хворих з посттравматичною невропатією лицевого нерва

Мельник Т. М.
Биоэлектрическая активность головного мозга у больных с впервые выявленным инсулинзависимым сахарным диабетом

Мерцалов В. С., Реміняк І. В., Слюсаренко І. Т., Бойко Т. П.
Деякі біохімічні показники у хворих з синдромом головного болю

Мироненко Т. В.
Особенности клинического течения транзиторных ишемических атак (по данным неврологического стационара 4-й городской больницы г. Луганска)

Михайлова Е. А., Багацкая Н. В.
Генетические маркеры диабетической энцефалопатии у детей, больных сахарным диабетом

Міщенко Т. С., Здесенко І. В., Пісоцька О. В., Лапшина І. О.
Особливості перебігу, лікування та профілактика цереброваскулярних захворювань, що обумовлені атеротромбозом

Міщенко Т. С., Лапшина Л. А., Реміняк І. В., Здесенко І. В., Дмитрієва О. В., Лапшина І. О.
Структура факторів ризику мозкового інсульту в деяких регіонах України за даними регістру інсульту

Міщенко Т. С., Божко Г. Х., Харіна К. В., Балкова Н. Б., Реміняк І. В., Дмитрієва І. В., Соколік В. В., Чурсіна В. В., Лінська Г. В., Перцева Т. Г., Міщенко В. М.
Особливості перебігу цереброваскулярних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу

Міщенко В. М.
Фактори, що впливають на виходи ішемічного інсульту

Моiсеєнко Р. О., Педан В. Б., Бережний В. В., Кисіль Т. М., Мартинюк В. Ю.
Методичні рекомендації до стандартів медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я

Мороз Е. Н., Лысенюк В. П., Голик В. А.
Пути снижения инвалидности у лиц, прооперированных по поводу дисковой патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника

Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Климович Л. В., Цыганенко В. В., Сыкал Л. Ю.
Дифференцированный подход к применению методов рефлексотерапии при головной боли

Морозова О. Г. Здыбский, В. И., Климович Л. В.
Фармакопунктура нейропатии лицевого нерва с применением препарата нейромидин

Московко С. П., Костюченко А. В.
Принципи організації регіонального центру з надання допомоги хворим на множинний склероз

Мяловицька О. А., Лобанова І. С.
Вторинна профілактика розвитку мультифазного перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту

Мяловицька О. А., Карнаух Ю. Д.
Рання діагностика та первинна профілактика уражень периферичної нервової системи у хворих на розсіяний склероз

Назарчук І. А.
Гірудорефлексотерапія в корекції і профілактиці негативного впливу геомагнітних факторів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією

Насонова Т. И., Колосова Т. В., Клименко А. В., Маняк Б. Т.
Особенности течения гипертонической энцефалопатии с учетом полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента

Негреба Т. В.
Особенности дебютов при благоприятном и неопределённом прогнозе рецидивирующего течения рассеянного склероза

Ненько А. М.
К вопросу о приобретении специальности и трудоустройстве оперированных на сегментах верхней конечности больных с детским церебральным параличом

Нечмоглод А. А., Сальникова В. В., Коренєв С. М., Сухоносова О. Ю.
Досвід застосування препарату «Цераксон» у дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними ушкодженнями ЦНС

Николенко В. Ю., Агаркова Е. В.
Сравнительная эффективность лечения пояснично-крестцовых радикулопатий у горнорабочих

Ніколенко В. Ю., Головін Ю. О.
Лікування вегетативно-вестибулярних порушень у гірників при отруєнні рудниковим газом

Носач О. В., Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Альохіна С. М., Кубашко А. В., Верескун С. Б.
Біохімічні аспекти профілактики прогресування патології нервової системи у віддаленому періоді після впливу факторів Чорнобильської аварії

Олексюк-Нехамес А. Г.
Рання діагностика мігрені

Орос М. М., Смоланка В. І.
Інформативність допплерографії при диференційній діагностиці транзиторних ішемічних атак та синдрому вегетативної дистонії (панічних атак)

Орос М. М.
Ефективність використання антидепресантів при синдромі вегетативної дистонії

Паєнок А. В., Задорожна Б. В., Гавриш І. Н.
Клініко-параклінічна характеристика хворих з нирковою енцефалопатією

Пашковський В. М., Філіпець О. О.
Фактори ризику мозкових інсультів у місті Чернівці

Пензев Н. Д.
Особенности энцефалопатии у больных с труднокурабельными формами фокальной эпилепсии, осложненной алкогольной зависимостью

Перфилов А. П.
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга в ранней диагностике эпилепсии у детей

Перцев Г. Д.
Особенности ночного сна у больных с острой черепно-мозговой травмой и её отдалёнными последствиями

Перцев Г. Д.
Особенности вегетативных нарушений у больных с рассеянным склерозом

Перцева Т. Г.
Клинико-неврологические особенности течения дисциркуляторной энцефалопатии у больных с сахарным диабетом 2 типа

Пилипец Е. Ю.
Изменения элементного гомеостаза у детей с различными типами течения эпилепсии

Пітик М. І., Дельва Д. Ю.
Про доцільність застосування тіотриазоліну при лікуванні дітей та підлітків, хворих на епілепсію

Полетаева К. Н.
Особенности ЭЭГ при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции

Попова Л. Д.
Роль та місце кінуренінів у ланцюзі нейрохімічних механізмів при формуванні судомної готовності головного мозку

Привалова Н. Н.
Анализ динамики когнитивных и эмоциональных процессов у больных с дисциркуляторной энцефалопатией под влиянием геомагнитных факторов

Прокопенко Е. Б., Джоджуа А. Г., Ткачева Е. Л.
Острые нарушения мозгового кровообращения у больных ревматизмом

Прокопів М. М., Матюшко М. Г., Мохнач В. О.
Тривале застосування імуноглобуліну людського нормального для внутрішньовенного введення як метод реабілітації хворих з ремітуючим перебігом розсіяного склерозу

Прусс В. П., Бреева Г. Г., Лазарева С. И.
Предварительный опыт использования термической массажной кровати «Nuga Best» в реабилитационном комплексе санатория «Хаджибей»

Прусс С. В.
Нарушения роста у больных детским церебральным параличом

Пулик О. Р., Смоланка В. І., Гирявець М. В.
Характеристика когнітивних порушень у хворих, що перенесли ішемічний інсульт

Пустовая О. А.
Длительное применение Прамистара в восстановительном периоде ишемического инсульта

Реміняк І. В., Слюсаренко І. Т., Бойко Т. П., Холодний Ю. Г.
Концентрація гістаміну в крові хворих з первинним головним болем та цефалгічними синдромами при цереброваскулярній патології

Родин Ю. В., Мурадян И. Э., Воропаева Т. Ю., Чижевская О. И.
Каротидная эндартерэктомия в комплексном лечении больных с выраженным неврологическим дефицитом

Рыткис И. С.
Нарушение супружеской адаптации при травматическом поражении спинного мозга у мужа

Салеева А. Д., Петров В. Г., Чернышева И. Н., Варешнюк Е. В., Борисов М. А., Ковалёва С. В.
Клинический опыт мобилизации пациентов с прогрессирующими нервно-мышечными заболеваниями

Самосюк І. З., Чухраєв М. В., Самосюк Н. І.
Системний принцип організації рухових функцій і можливість багаторівневого впливу для їх відновлення з застосуванням фізичних чинників

Сербиненко И. А., Черненков А. В., Mихайлов А. И., Кондрашов А. Н., Дукарт А. Р., Дудник Д. Г.
Особенности интраоперационной диагностики локализации очагов эпилептической активности

Сербиненко И. А., Черненков В. Г.
Психологические детерминанты апперцепции показаний к открытым хирургическим вмешательствам при фокальной эпилепсии, обусловленной очаговой патологией мозга

Сергиенко А. В., Евтушенко С. К.
Профилактика ишемического инсульта у больных с пролапсом митрального клапана

Симанов Р. В., Евтушенко С. К., Мурадян И. Э., Марусиченко Е. А.
Экстрапирамидный синдром, обусловленный хронической марганцевой интоксикацией. Возможности реабилитации

Сипитый В. И., Бабалян Ю. А., Аврунин О. Г.
Хирургическая реабилитация больных с посттравматическими фронто-орбитальными костными дефектами черепа

Слюсарев А. А., Мельник Т. М., Ракша-Слюсарева Е. А.
Нейроиммуноэндокринная система: особенности гематоиммунологического состояния и сенсибилизация организма

Соколик В. В.
Роль шаперонов в реализации конформационных болезней неврологического профиля

Соколик В. В., Чурсина В. С., Перцева Т. Г., Божко Г. Х.
Новый взгляд на механизм формирования мелких плотных липопротеинов низкой плотности при инсулинорезистентности

Соколик В. В., Роденко О. С.
Формирование комплекса между инсулином и АПОВ в структуре липопротеинов при сахарном диабете 2 — один из возможных механизмов инсулинорезистентности

Соколова Л. І., Кобись Т. О.
До питання первинної та вторинної профілактики при розсіяному склерозі

Сон А. С., Герцев В. Н.
Профилактика тревожных и депрессивных расстройств в отдаленном периоде аневризматических интракра ниальных кровоизлияний

Сон А. С., Гончарук Е. А.
Особенности психоэмоционального состояния у больных до и после поясничной микродискэктомии

Сон А. С., Мосенко С. В.
Клинико-электромиографические корреляции у больных с постинсультной мышечной спастичностью

Сорокин Ю. Н.
Зависимость эффекта лечения при рассеянном склерозе от состояния антиоксидантной системы

Статинова Е. А., Селезнёва С. В.
Изменения церебральной гемодинамики у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, находящихся на программном гемодиализе

Стоянов А. Н.
Реабилитация вегетативных и сосудистых дисгемий с использованием ольфакто-вегетативных магистралей

Сухоруков В. И., Корсунов А. Н., Бовт Ю. В., Забродина Л. П.
Воздействие различных вариантов динамики возмущенности геомагнитного поля на состояние больных дисциркуляторной энцефалопатией

Сухоруков В. І., Назарчук І. А.
Стан вегетативної нервової системи у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та її роль у формуванні декомпенсації під впливом геомагнітних факторів

Сухоруков В. І., Сербіненко І. А., Назарчук І. А., Бовт Ю. В.
Клініко-неврологічні аспекти біотропного ефекту геомагнітних факторів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

Танцура Л. М.
Варіанти перебігу фебрильних судом

Танцура Л. М., Шатілло А. В., Гроховський В. В., Пилипець О. Ю., Сало С. В., Третьяков Д. В., Лук’янцева О. Ю., Трембовецька О. В.
Поширеність та структура соматичної патології в популяції дітей, які страждають на епілепсії, та в популяції дітей з іншою патологією ЦНС

Теленгатор О. Я.
Патологічні синдроми і реабілітація хворих з хронічними захворюваннями, які перенесли легку закриту черепно-мозкову травму

Теленгатор О. Я.
Реабілітація хворих і профілактика наслідків легкої закритої черепно-мозкової травми (ЛЗЧМТ)

Терещенко Л. П.
Особенности гемодинамики у больных с хронической ишемией мозга и пути коррекции выявленных изменений

Ткачёва Т. Н.
Сравнительная характеристика разных клинических вариантов дебютов при рассеянном склерозе

Товажнянська О. Л.
Роль порушення системи біогенних моноамінів в розвитку вегетативної дисфункції у хворих з гіпотиреозом

Томах Н. В.
Особенности когнитивных нарушений у больных с хронической ишемией мозга

Тондій О. Л., Завальна О. П., Кольцов Д. Є., Широкова Н. О.
Нові технології в комплексному лікуванні синдрому хребтової артерії

Турчина Н. С., Фартушна О. Є., Крилова В. Ю.
Первинна профілактика розвитку атеросклерозу і порушень мозкового кровообігу на тлі вірусної інфекції

Фартушна О. Є., Прокопів М. М., Трепет Л. М.
Лікування церебральних гіпертонічних кризів і транзиторних ішемічних атак як основа профілактики інсультів

Федосєєв С. В.
Клінічні особливості, характер перебігу болю у спині у хворих з нейроінфекціями

Федосеев В. А.
Проблема ночных страхов у детей

Федосеев В. А., Федосеева Н. П., Середенко В. Г.
Принципы метаболической терапии детей с перинатальной патологией ЦНС

Флорикян В. А., Кас И. В.
Применение магнитофореза брома при лечении больных с венозными нарушениями в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы

Холин В. А.
Темп старения центральной нервной системы у индивидов с синдромом умеренных когнитивных нарушений

Цьоха І. О., Ткаченко О. В.
Деякі аспекти змін показників тіол-дисульфідної системи крові та ліквору у гострому періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше

Чемересюк И. Г.
Особенности клинических проявлений вегетативных дисфункций при воздействии малых доз ионизирующей радиации у женщин детородного возраста

Черненков В. Г., Сербиненко И. А., Горбунов О. В., Бондарь Б. Е., Пыхтин А. В., Черненков А. В., Макаров В. Н., Рогачёв И. А., Байда Р. Н.
Некоторые механизмы эпилептогенеза и фармакорезистентности фокальной эпилепсии, обусловленной грубыми очаговыми поражениями головного мозга

Черний В. И., Островая Т. В., Андронова И. А.
Оценка реактивности ЦНС при сочетанном применении Актовегина и Цераксона у пациентов с острой церебральной недостаточностью различного генеза

Чомоляк Ю. Ю., Смоланка В. І.
Ремієлінізація трійчастого нерву в експерименті

Шаймурзин М. Р., Евтушенко С. К., Лисовский Е. В., Евтушенко О. С., Евтушенко Л. Ф., Дегонская Е. В.
Комплексная реабилитация детей с мышечными дистрофиями и амиотрофиями

Швадченко-Соловьева Ю. В.
Динамика возникновения эпилептических приступов у больных после перенесённой лёгкой черепно-мозговой травмы

Шевага В. М., Задорожна Б. В., Паєнок А. В.
Досвід застосування пентоксифіліну SR АПО в реабілітації хворих з травматичною хворобою головного мозку

Шепотинник Е. В., Фадеева Г. В.
Реабилитация больных с кардиогенным инсультом

Шестова Е. П., Евтушенко С. К.
Клинические проявления миграционных аномалий головного мозга у детей

Школьник В. М., Погорєлов О. В., Юдіна Т. В., Гавва О. А., Хмельницька Т. Н.
Профілактика тривожних та депресивних розладів у хворих на церебральний атеросклероз

Шкробот С. І., Гара І. І., Салій З. В., Бударна О. Ю., Сохор Н. Р.
Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією

Шкробот С. І., Венгер О. П., Несторович Я. М.
Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію

Шкробот С. І., Салій З. В., Гара І. І., Стоян С. Б., Заверуха Г. В.
Профілактика ускладнень гострого періоду субарахноїдального крововиливу

Шкробот С. І., Аль-Хашим А.
Деякі особливості депресивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію і їх корекція

Яворская В. А., Чернышёва Т. И., Бондарь О. Б.
Частота встречаемости метаболического синдрома X у молодых больных с церебральными ишемиями

Яворская В. А., Бондарь О. Б., Диолог Н. В.
Антикоагулянтная терапия при ишемическом инсульте с помощью Пентосан полисульфата SP 54

Яворская В. А., Бондарь О. Б., Чернышёва Т. И., Диолог Н. В.
Патоморфологические особенности псевдоинсульта (дисметаболической энцефалопатии)

Яременко Л. М., Верхогляд В. Б., Брюзгіна Т. С., Панішина Н. Г., Грабовий О. М.
Вивчення порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

Яременко О. Л., Ніколенко В. Ю.
Сучасна терапія гострих отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт

Ярош О. О., Жовнір І. І.
Нейровізуальні, реографічні та офтальмоскопічні зміни у хворих на первинну артеріальну гіпотонію

Ярош О. О, Гребенюк О. П.
Особливості патогенезу аміостатичного синдрому при дисциркуляторних енцефалопатіях

Ярощук І. Б.
Особливості клінічного перебігу лакунарних інфарктів мозку

Психіатрія

Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Путятин Г. Г., Мицук Д. А., Жислин А. И., Жигулина И. В.
Социально-демографическая характеристика больных с первым психотическим эпизодом

Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Жислин А. И., Путятин Г. Г., Мицук Д. А., Жигулина И. В.
Первый депрессивный эпизод: социально-демографическая характеристика

Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Смоликова Н. В., Лепшина Е. А.
Роль семьи в соблюдении больным шизофренией режима лечения

Абрамов В. А., Студзинский О. Г., Ряполова Т. Л., Жигулина И. В., Левчук И. Н.
Основные направления реабилитации больных с психическими расстройствами в отделении медико-социальной реабилитации

Абрамов А. В., Омельянович В. Ю.
Психопрофилактическое и реабилитационное направления в организации военно-психиатрической экспертизы в системе органов внутренних дел Украины и основные направления её совершенствования

Авраменко А. И.
Актуальные вопросы последипломной подготовки детских врачей по проблемам становления сексуальности у детей и подростков

Акименко Е. А.
Наследственная отягощённость у больных шизофренией, совершивших суицидальную попытку

Андрейко Д. М.
Структура психических расстройств у больных с идиопатической эпилепсией

Андрейко Д. М.
Тревожные расстройства у больных эпилепсией

Анисимов С. В.
Факторы развития обсессивно-компульсивных расстройств различного генеза

Анненков О. А.
Использование рисполепта и азалептина для профилактики обострений при параноидной шизофрении

Арабська Л. П., Антипкін Ю. Г., Смірнова О. А., Толкач С. І., Стахурська Н. О.
Деякі аспекти стану здоров’я дітей молодшого віку з різними типами психофізіологічної організації

Бабюк И. А., Ушенин С. Г.
Влияние гендерных факторов на формирование дисгармонии супружеских пар

Байбикова О. А., Калугина Н. Н.
Опыт применения препарата «Солиан» в купировании эндогенных психозов

Баранова М. А.
Психосоматические нарушения, возникающие при инфаркте миокарда

Барычева Э. Н., Шейнина Т. Л.
Профилактика и коррекция нарушений психики у детей с эпилепсией

Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Химчан А. М., Гуржий Т. Ф., Попова М. Ю., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В.
Деякі особливості суїцидальної поведінки осіб, які зверталися по допомогу до державної психіатричної служби

Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В.
Завершені суїцидальні спроби, що були скоєні у Харкові у 2002–2004 роках

Бачериков А. М., Ткаченко Т. В.
Психодіагностичні предиктори суїцидальної поведінки у хворих на депресивні розлади

Белостоцкая Ж. И.
Некоторые особенности депрессивных расстройств у лиц, проживающих в сельской местности

Белый И. А., Стрикаленко А. В.
Когнитивно-бихевиоральные стратегии в профилактике рецидивов агорафобии

Биттерлих Л. Р., Вощенко М. А., Кочан Т. А., Марченко А. И., Паскарик Е. Ю.
Социальная профилактика расстройств высшей организационной деятельности психоневрологического генеза

Болотов Д. М.
Типи перебігу посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації у осіб, що пережили різні екстремальні події

Брагин Р. Т., Тахташова Т. Р.
Психическое здоровье и религия: роль фактора социальной (общинной) поддержки

Бредня В. Ф., Бредня В. В., Бредня Т. С.
Клінічні аспекти реабілітації хворих на депресивні розлади

Бузик О. Ж., Шустов Д. И.
Клинические проявления патологического влечения к азартным играм

Букреев В. И.
Раннее начало лечения нарушений сна как мера прерывания депрессивных расстройств

Бурцев А. К.
Опыт оценки уровня социального интеллекта больных шизофренией с целью разработки целенаправленных реабилитационных мероприятий

Бучок Ю. С.
Катамнестичний аналіз посттравматичних стресових розладів у осіб, які перенесли катастрофічні повені в Закарпатській області

Вакулич Т. М.
Психологические механизмы предотвращения интернет-зависимости подростков

Васильєва Г. Ю., Пирков С. Г., Виговська О. М., Денисов Є. М.
Деякі психокорекційні аспекти реабілітації хворих зі злоякісними новоутвореннями

Васильева А. Ю., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Денисов Е. М.
К вопросу о роли семейной психотерапии в комплексной реабилитации пациентов онкологического профиля

Васильева-Линецкая Л. Я., Земляная О. В.
Современные подходы к применению лечебных физических факторов у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией

Венгер О. П., Гуковський О. В.
Корекція депресивних розладів в амбулаторних умовах за допомогою зворотних інгібіторів МАО-А

Венгер О. П., Сновида Л. Т., Несторович Я. М.
Особливості інсомнії у невротичній патології

Венгер О. П., Дьячан О. І.
Використання комплексної медикаментозної терапії та психотерапії у хворих із соматоформними розладами та їх значення у профілактиці рецидивів

Вовк В. И.
Клинико-психопатологическая структура психических расстройств у больных ВИЧ-инфекцией

Вовк И. Л.
Преодоление резистентности в лечении депрессивных расстройств с помощью автономного электростимулятора желудочно-кишечного тракта

Вовк Е. И., Поддубко Е. Н., Вовк И. Л.
Депрессивные расстройства и организация психиатрической помощи населению Харьковской области

Вольных Ю. В.
Клиника, диагностика, принципы восстановительной терапии при социальной фобии

Ворона О. С., Федько О. В.
Досвід використання деяких арт-терапевтичних методик в умовах гетерогенної стаціонарної групи

Воронина Т. А., Волкова А. В., Хейфец И. А., Жавберт Е. С., Бородавкина М. В., Дугина Ю. Л., Сергеева С. А., Эпштейн О. И.
Доклиническое исследование препарата Тенотен в условиях модели СДВГ на неполовозрелых крысах

Гавенко Н. В.
Психологические особенности супругов при исследовании супружеской дезадаптации у пар, в которых жена больна невротическим расстройством

Гавенко Н. В., Кольцова Г. Г.
Невротические расстройства у больных калькулёзным и некалькулёзным холециститами

Гавенко В. Л., Стрельникова И. Н.
Комплексная система реабилитации больных эпилепсией с аффективными расстройствами

Гавенко В. Л., Лещина И. В.
Психические изменения и качество жизни у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением

Гаврилів І. Р., Ткаченко О. В.
Дослідження нейропсихологічних змін у хворих з залізодефіцитною та B12-дефіцитною анеміями

Галичева А. С.
Подходы к терапевтической коррекции непсихотических депрессивных расстройств, развивающихся на фоне поражения или дисфункции головного мозга

Hnatyuk R.
The choice of psychotherapeutic methods depends on outcomes of neurotic disorders

Гомонов Н. Д.
Профилактика противоправного поведения лиц с психическими девиациями

Гончаров В. Є.
Значення нових методів лікування в реабілітації хворих на шизофренію

Гончарова І. Є.
Лікування та профілактика психічних розладів і когнітивних порушень у хворих на хронічну гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію за допомогою методу краніоцеребральної гіпотермії

Гриневич Є. Г., Лінський І. В.
Взаємозалежності поміж надзвичайними ситуаціями і психічним здоров’ям населення України

Грищенко Н. Г.
Качество жизни и адаптация супружеской пары при бесплодии у жены

Грубляк В. Т., Грубляк В. В.
Реабілітація людей похилого віку

Гунько А. А., Слободянюк П. М., Головатый Г. В.
Гемблинг и коморбидные заболевания

Гура Є. І.
Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування

Даниленко Т. П.
Роль спрямованості особистості у виникненні подружньої дезадаптації при наявності закритої черепно-мозкової травми у чоловіка

Данилов А. С.
Гипноз и смерть. Психопрофилактика смерти

Даценко И. Б.
Нарушение полоролевого поведения подростков с мозговой дисфункцией

Двирский А. А.
Образование и семейное положение при шизофрении, коморбидной с синдромом алкогольной зависимости, как фактор прогноза течения и уровня социально-трудовой реадаптации

Двирский А. А.
Социальные факторы при шизофрении в сочетании с сахарным диабетом 2 типа

Двирский А. Е.
Вклад биологической и социально-культурной наследственности в патоморфоз шизофрении и его значение для реадаптации и реабилитации

Двирский А. Е., Лучко О. Н.
Влияние бронхиальной астмы на течение шизофрении и уровень социальной адаптации и реадаптации

Дёмина О. О.
Коррекция и профилактика суицидального поведения у лиц молодого возраста

Демченко В. А., Куценок Е. Н., Царинюк Н. В.
Клиника первого психотического эпизода — новая форма оказания психиатрической помощи во внебольничных условиях

Демченко В. А., Куценок Е. Н., Вишнякова И. А.
Психосоматические дневные стационары — дестигматизирующие условия лечения больных

Денисенко М. М.
Показники суїцидальної поведінки у хворих на депресивний епізод

Денисов Е. М., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Васильева А. Ю.
Комплексное лечение больных с первым психотическим эпизодом

Денисов Е. М., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Васильева А. Ю.
Психообразовательная терапия, как вид психосоциальной реабилитации больных параноидной шизофренией

Егоров О. О.
Порівняльний аналіз особливостей змін психоемоційного стану хворих при використанні різноманітних методів лікування передраку ендометрія

Ежов А. В.
Анализ роли семейного фактора в механизмах формирования психопатологии и реабилитации больных

Ерчкова Н. А., Шевченко И. Ю., Малецкий Е. Ф.
Пилотное клиническое исследование эффективности цитагексала

Жабенко Е. Ю., Жабенко Н. Ю.
Арт-терапевтические возможности оригами у больных шизофренией

Жиленков О. В.
О корреляции нейролептических депрессий и паркинсонизма

Завгородній О. О.
Кінестезіометри в медичній реабілітації

Завгородний А. А., Марченко В. Г., Джанелидзе Т. Т., Сараева О. В.
Сенсорно-моторно-психотерапевтическая коррекция восстановительной терапии речевых нарушений

Загуровский В. М.
Психовегетативная дисфункция: динамика развития и трансформация в психосоматические нарушения

Зоткина Н. М.
Особенности формирования мыслительных процессов у детей с различными формами ферментопатий

Иваников Ю. В.
Влияние синдрома алкогольной зависимости и перенесённого алкогольного делирия на возраст манифестных проявлений шизофрении

Казаков В. Е.
Диагностика и реабилитация больных с соматизированными депрессивными расстройствами

Казакова С. Е.
К вопросу реабилитации депрессивных больных

Казакова С. Е., Хасабова И. И.
Реабилитация психических нарушений у ВИЧ-инфицированных больных

Калайтан Н. Л.
Преморбидные особенности психоэмоциональной сферы сотрудников скорой медицинской помощи

Кожевнікова В. А.
Особливості особистісних трансформацій у жертв екстремальних подій

Кожекакару Э. А.
Патопсихологическая характеристика больных на ранних стадиях гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии

Кожекару Л. В.
Взаємозв’язок між психосексуальним розвитком та виникненням депресії у жінок

Кожина А. М.
Современные подходы к коррекции и профилактике невротических расстройств у лиц молодого возраста

Кожина А. М., Гайчук Л. М.
Профилактика невротических расстройств у подростков, находящихся в местах лишения свободы

Козидубова В. М., Долуда С. М.
Возможности реабилитации больных шизофренией на фоне лечения Зипрексой

Кокотова Е. А.
Изучение типологии психологической защиты у медицинских сестёр психиатрических стационаров с признаками синдрома психического выгорания

Колядко С. П.
Пароксизмальные состояния невротического генеза в гендерном аспекте

Корнацький В. М., Сілантьєва О. В.
Етичні та правові питання проведення клінічних психіатричних випробувань

Коростій В. І.
Непсихотичні психічні розлади серед хворих на бронхіальну астму: поширеність, клінічна структура та вплив на якість життя

Кочарян Г. С.
Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин: диагностические мифы

Кочарян Г. С.
Патогенные детерминанты мастурбации и их негативные последствия

Kocharyan G. S.
Regressive hypnosis in elimination of ephebofilia

Кочарян А. С., Фролова Е. В.
Особенности структуры симптомокомплекса маскулинности/фемининности у женщин при синдроме межличностной зависимости

Кубрак О. В.
Психокорекція подружньої дезадаптації при параноїдній шизофренії у жінок на етапі реабілітації

Кузнєцов В. М.
Проблеми надання психіатричної допомоги дітям України

Кутиков А. Е., Никишкова И. Н.
Факторы эффективности общего умеренного охлаждения в профилактике возникновения и развития эмоционального стресса

Кутько И. И., Пересадин Н. А., Фролов В. М.
Синдром психоэмоционального выгорания: клинические и патогенетические аспекты проблемы

Кутько І. І., Фролов В. М., Рачкаускас Г. С.
Патогенетичне та прогностичне значення фактору некрозу пухлин у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю

Кутько И. И., Фролов В. М., Рачкаускас Г. С.
Система интерферона у больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью и влияние на нее комбинации циклоферона и эрбисола

Кушнір А. М., Рубльов О. С., Філіпов В. М., Чинчик Л. А.
Особливості застосування примусових заходів медичного характеру в психіатричній лікарні з суровим наглядом

Левада О. А., Чередниченко Н. В., Рыбак И. Р.
Уровень сывороточного серотонина как маркер выраженности депрессии у больных с паническими атаками

Лещинский В. О.
Психическое состояние и состояние сексуальной функции мужчин с экскреторно-токсическим бесплодием

Луцик В. Л.
Функции, структура и типология терапевтической среды

Майоров О. Ю., Степанченко К. А., Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю.
Нейрофизиологические особенности у подростков с невротическими расстройствами

Максименко С. Д., Чуприков А. П., Гнатюк Р. М.
Перспективи досліджень аномалій латеральної конституції в психології та нейропсихіатрії

Малтапар О. К.
Вопросы комплексного медико-психолого-педагогического подхода к профилактике и реабилитации социальной дезадаптации у подростков с лёгкой умственной отсталостью

Мангуби В. А.
Некоторые аспекты когнитивных нарушений при шизофрении

Маркова М. В.
Система психогігієни та психопрофілактики порушення функціонування студентської сім’ї

Маркова М. В., Харченко Є. М., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лещенко О. М., Лисенко І. О., Бусло О. О., Шевченко О. М.
Роль медико-психологічних чинників в розвитку непсихотичних психічних порушень, коморбідних з хворобами системи кровообігу (на моделі артеріальної гіпертензії та невротичних розладів)

Маркова М. В., Харченко Є. М., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лещенко О. М., Лисенко І. О., Бусло О. О., Шевченко О. М.
До питання впливу непсихотичних психічних порушень коморбідних з хворобами системи кровообігу, на їх перебіг (на моделі артеріальної гіпертензії та невротичних розладів)

Мартыненко Н. В.
Причины и механизмы невротических и соматоформных расстройств у безработных

Мартиненко С. А.
Деякі профілактичні аспекти інтегративного підходу до лікування функціональних статевих порушень в подружніх парах

Марута Н. А.
Первый эпизод шизофрении (диагностика и терапия)

Марута Н. А., Колядко С. П., Череднякова Е. С.
Клинические проявления и принципы терапии депрессивного эпизода у лиц пожилого возраста

Марута Н. А., Явдак И. А., Денисенко М. М.
Суицидальный риск у больных невротическими расстройствами

Мєшков В. М., Коп’як Л. П.
Стан психічного здоров’я дітей в умовах мегаполісу на прикладі м. Києва

Міненко С. М.
Вплив ноотропілу на показники інсулінорезистентності у хворих на затяжні депресивні стани

Михайлов Б. В., Михайлов В. Б.
Медико-психологическая реабилитация больных с эмоциональными и когнитивными нарушениями в восстановительном периоде инфаркта миокарда и мозгового инсульта

Михайлов Б. В., Сарвир И. Н.
Методологические основы построения современной модели психотерапии

Михайлов Б. В., Сердюк О. І.
Принципи побудови психотерапії в реабілітації хворих в санаторно-курортних умовах

Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю.
Профилактика девиантного поведения у подростков с невротическими расстройствами

Міхановська Н. Г., Михайлова Е. А.
Формування патогенетично обґрунтованих підходів до реабілітації дітей раннього віку з нервово-психічними розладами

Мозговая Т. П.
Особенности неврологической симптоматики у подростков с гиперкинетическими и поведенческими расстройствами

Мудренко И. Г.
Особенности психопатологической симптоматики у пациентов с суицидальным риском

Назарчук А. Г., Мишанова М. К., Богач Л. И.
Роль социальных факторов в реабилитации детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью

Насинник О. А.
Исторический аспект формирования понятия опасности душевнобольных

Носов С. Г.
Особливості розвитку та лікування епілептичних психозів

Олійник О. П.
Критерії ризику агресивної поведінки та судово-психіатрична профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічнохворих, спрямованих проти членів сім’ї

Ольшевская Н. С.
Лечебные эффекты арт-терапии при реабилитации психических больных

Осокина О. И.
Эффективность психокоррекционных мероприятий при синдроме сценической тревоги

Остапенко О. В.
Этиологические факторы расстройств адаптации у учащихся средних общеобразовательных и специализированных учебных заведений

Павлович С. А., Филимонова Н. Б., Локтева Р. К.
Сравнительная характеристика показателей тревожности в группах школьников и студентов

Панченко О. А., Панченко Л. В., Головченко Е. В., Корниенко Н. Л.
Особенности оценки биологического и психологического возраста

Панченко О. А., Панченко Л. В., Басараб И. Ю., Филипенко М. В.
Влияние техногенных катастроф на психическое здоровье населения

Панченко Л. В., Басараб И. Ю.
Особенности познавательных процессов и стрессоустойчивость работников промышленных предприятий

Панько Т. В., Канцедал Т. В.
Особливості терапевтичної тактики при лікуванні невротичних розладів у жінок

Петрюк П. Т.
Спосіб лікування шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою

Петрюк П. Т.
«Деревенское общество» — новая форма психиатрической реабилитации

Петрюк П. Т., Петрюк О. П.
Спосіб комплексної терапії шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою

Пирков С. Г., Виговська О. М., Васильєва Г. Ю., Денисов Є. М.
До питання про профілактику порушень поведінки підлітків із спеціалізованим та неспеціалізованим типом розладу поведінки

Підкоритов В. С., Чайка Ю. Ю., Дьяченко Л. І., Сєрікова О. І., Кутько І. І., Павлов А. Ю., Сергієнко О. В., Офіцерова Ю. В.
Показники звертання по психіатричну допомогу хворих на основні форми психічних розладів в Україні за період 1970–2005 років

Пітик О. М.
Концептуальний підхід до діагностики психічних розладів у хворих з патологією щитовидної залози в загальномедичній практиці

Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В.
Адекватна підтримуюча терапія як основа попередження повторних психотичних епізодів

Плевачук О. Ю., Долішня Н. І., Сувало О. Б.
Вплив факторів мікрооточення на прояви агресивності у пацієнтів, хворих на параноїдну шизофренію

Поддубко Е. Н., Вовк И. Л., Белостоцкая Ж. И.
Суицидальные действия у жителей сельской местности, поступивших на лечение в психиатрическую больницу

Подкорытов В. С., Петрович Е. В.
Социально-психологическая реабилитация психически больных пациентов в условиях стационара

Порошина О. В., Євтушенко О. С., Лісовський Є. В.
Особливості реабілітації дітей з хворобою Дауна

Пріб Г. А.
Вплив медичного критерію обмеження життєдіяльності на розвиток соціальної недостатності у пацієнтів, які страждають на психічні розлади

Прокопович Є. М., Горачук В. В.
Особливості синдрому професійного вигоряння у лікарів поліклініки та підходи до його профілактики і корекції

Проскурина Т. Ю., Михайлова Е. А., Михановская Н. Г., Мителёв Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Федкевич О. В.
Диагностика и терапия затяжных невротических расстройств у подростков

Проскуріна Т. Ю., Матковська Т. М., Голобородько А. В.
Особливості нейрогормонального статусу у підлітків з невротичними розладами

Пырков С. Г., Выговская Е. М., Васильева А. Ю., Денисов Е. М.
К вопросу о профилактике синдрома эмоционального выгорания среди медицинских работников

Радионова С. И., Рачкаускас Г. С.
Иммунные нарушения в патогенезе тяжёлых форм шизофрении

Рахманов В. М., Завалко Ю. Н., Рахманов Р. В., Щуклина А. Г., Вальчук Я. А., Бобошко В. В., Морочковский С. О.
Анорексия в практике врача психотерапевта

Рахманов В. М., Рахманов Р. В., Щуклина А. Г., Вальчук Я. А., Бобошко В. В., Морочковский С. О.
Невротические и соматоформные расстройства у детей с ограниченными возможностями

Рахманов В. М., Рахманов Р. В., Щуклина А. Г., Морочковский С. О., Вальчук Я. А.
Расстройство приёма пищи у детей и его актуальность в практическом здравоохранении

Рахманов В. М., Завалко Ю. Н., Рахманов Р. В., Щуклина А. Г., Вальчук Я. А., Морочковский С. О.
Соматоформная вегетативная дисфункция и степени её развития

Римша С. В., Жученко Л. М., Черначук С. В.
Диференційована терапія обсесивно-компульсивних розладів в структурі психоорганічного синдрому радіаційного ґенезу

Римша С. В., Жученко Л. М., Серебреннікова О. А.
Психопатологічна структура афективно-вольових розладів у підлітків з делінквентною поведінкою

Романова А. А.
Особенности ЭЭГ больных резистентной параноидной шизофренией в процессе лечения методом краниоцеребральной гипотермии

Романова И. В.
Коррекция невротических расстройств у лиц, перенёсших насилие в семье

Ряполова Т. Л.
О взаимосвязи эмоционально-стрессовых факторов с диагностической квалификацией первого психотического эпизода

Самардакова Г. А., Завгородняя Н. И., Гейко М. С.
Современные подходы к реабилитации больных детским аутизмом

Сарвир И. Н.
Патогенетический подход к психотерапевтической тактике при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Свінарьов В. І., Штенгелов В. В., Дубінін І. С.
Сучасні принципи медико-соціальної реабілітації пацієнтів, які страждають на психічні розлади

Семікіна О. Є., Теренковський Д. І.
Особливості особистісних реакцій хворих на неврастенію та їх вплив на можливості терапевтичної корекції

Сінайко В. М., Соколова І. М.
Система корекції та профілактики станів психічної дезадаптації у студентів медичного вищого навчального закладу

Сінайко В. М., Земляніцина О. В.
Первинна профілактика цукрового діабету 2 типу у хворих на шизофренію

Скринник О. В.
Сучасна проблема соматоформної вегетативної дисфункції органів травлення: терапія та психопрофілактика

Скрипова Т. В.
Тривожно-депресивні розлади при мігрені та ефективність застосування антидепресантів в комплексній терапії хворих на мігрень

Смашна О. Є., Венгер О. П.
Про деякі закономірності синдромоґенезу шизофренії

Соломко С. Б.
Медико-психопатологическая характеристика и механизмы формирования современных форм соматоформных расстройств

Солошенко Е. М.
Стресс и состояние адатационно-компенсаторных возможностей организма у больных с часто рецидивирующими распространенными дерматозами, ассоциированными с пограничными психическими расстройствами

Стрельникова И. Н.
Современные подходы к терапии и профилактике развития непсихотических аффективных расстройств у больных эпилепсией

Субаева К. Р.
Ранняя диагностика и профилактика тревожных и депрессивных реакций у военнослужащих срочной службы

Субаева К. Р., Брагина А. И., Брагин Р. Б.
Тревожная и депрессивная симптоматика у молодых лиц, находящихся в исправительно-трудовых колониях общего режима и колониях-поселениях (выявление, сравнительная характеристика и вопросы профилактики)

Сухоиванова Е. И.
Профилактика декомпенсаций психического состояния больных шизофренией с учётом влияния геомагнитных факторов

Терьошина І. Ф.
Патогенетичне обґрунтування використання реамберину у профілактиці загострень параноїдної шизофренії

Ткаченко Т. В.
Динаміка психофізіологічних показників у хворих на депресивні розлади з аутоагресивною поведінкою під впливом краніоцеребральної гіпотермії

Усменцева О. І., Костюковська Л. С., Байбарак Н. А., Чайка Ю. Ю.
Вміст триптофану та індоламінів при маніакальних та депресивних фазах біполярного афективного розладу

Ушенин С. Г.
Новые подходы к лечению и реабилитации больных с первым психотическим эпизодом

Федченко В. Ю.
Особенности сексуальной дисфункции у женщин при неврастении

Хайдаров Є. А.
Профілактика невротичних розладів у співробітників органів внутрішніх справ

Харченко А. В.
Феноменологічна структура суїцидальних спроб

Хаустов М. Н.
Современные подходы к терапии и реабилитации больных биполярным аффективным расстройством

Чайка Ю. Ю., Луцик В. Л., Дьяченко Л. И., Шилина Н. С., Чайка Ю. П.
Анализ публикаций в периодических психиатрических изданиях СССР, Российской Федерации и Украины

Чугунов В. В.
Синдромотаксис в сфере компетенции психотерапии как прогностическое основание реабилитации

Чумак С. А., Пилягина Г. Я., Семенцул В. Э.
Сравнительные характеристики лиц с первичными и повторными аутоагрессивными действиями: предикторы дальнейшей суицидальной карьеры

Чуприков А. П., Багрій Я. Т.
Імунобіологічна характеристика дитячого аутизму

Чуприков А. П., Багрій Я. Т., Гуленко О. Р.
Досвід застосування рисперидону при дитячому аутизмі

Шестопалова Л. Ф.
Медико-психологічні проблеми сучасного лікувально-реабілітаційного процесу

Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Болотов Д. М.
Загальні принципи та підходи лікувально-реабілітаційних заходів для осіб, що пережили різні екстремальні події

Шкробот С. І., Венгер О. П., Несторович Я. М.
Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію

Шляхова Н. В., Проскуріна Т. Ю., Матковська Т. М., Голобородько А. В.
Стан опіоїдної системи у підлітків з невротичними розладами

Шуренок Г. Г., Вождаєнко І. І.
Соціально-біологічні аспекти в основі первинної профілактики захворювань

Шустерман Т. Й.
Клінічні аспекти психічної дезадаптації у родичів хворих на первинний психотичний епізод

Щеглова Я. В.
Клінічна структура епілепсії у хворих з аутоагресивною поведінкою

Юр’єва Л. М., Шустерман Т. Й.
Психокорекція психічної дезадаптації у родичів хворих на первинний психотичний епізод

Юрьева Л. Н., Дукельский А. А.
Некоторые особенности психического состояния пациентов, перенёсших стентирование коронарных артерий сердца

Явдак И. А., Каленская Г. Ю., Денисенко М. М.
Патопсихологические предикторы формирования суицидального поведения у больных невротическими расстройствами

Яковцова Т. Є.
Депресивний компонент в структурі афективних та невротичних розладів

Наркологія

Артемчук А. Ф.
Структура и феноменология экстра- и интранозологической сопряжённости при алкогольной зависимости

Артемчук А. А.
Последовательные изменения объективных и субъективных критериев качества жизни больных алкогольной зависимостью на этапах лечения

Бабанин В. А.
Влияние полового диморфизма на проявления алкоголизма и алкогольного делирия у больных шизофренией

Бараненко О. В.
Критерій якості життя та тривалість ремісій під час терапії алкогольної залежності

Берченко О. Г.
Роль системи позитивного емоційного підкріплення в механізмах регуляції функціонального стану мозку при алкоголізації щурів

Берченко О. Г., Гейко В. В.
Нейрофізіологічні та імунологічні особливості купіювання залежності від летких органічних сполук у щурів під впливом транскраніальної анодної мікрополяризації мозку

Булкина Н. Э., Панасенко М. В., Тананакина Т. П.
Психологические особенности личности опийных и полинаркоманов

Воробьёва Т. М., Пайкова Л. Н., Плотников А. Г.
Эмоционально-когнитивные нарушения как критерии оценки качества жизни у больных с аддиктивным поведением

Воробьёва Т. М., Туманова В. В., Бобрицкая З. М.
Восстановление механизмов ауторегуляции гомеостаза у крыс с экспериментальным алкоголизмом с использованием «Кабины В. Райха»

Воробьёва Т. М., Шляхова А. В., Веселовская Е. В., Гармаш Т. И.
Опыт использования дистантной имплантации эмбриональных тканей медицинской пиявки в реабилитации при каннабиноидной зависимости

Галущак О. В.
Вплив психосоматичних порушень на психопрофілактичні заходи при алкогольній залежності

Гейко В. В.
Рівень преморбідної агресивності в контексті схильності до розвитку адикцій

Деркач В. Г.
Форми первинної профілактики нарко- та токсикоманій у неповнолітніх

Деркач В. Г.
Вторинна профілактика алкоголізму Топамаксом

Ежов А. В.
Анализ патогенности спиртных напитков в структуре развития алкогольной зависимости

Задорожный В. В.
Клинико-патогенетические варианты острой алкогольной энцефалопатии

Замнюкова О. Н., Гулаков С. И.
Анализ учёта больных наркоманией в службах МВД и наркологической службе МЗ

Звєрєв В. В., Черемський А. П.
Корекція церебрального гіпоергозу, як основа патогенетичної терапії алкогольного делірію

Зима И. И., Нечаев А. В.
Магнитное шунтирование как депрессивный фактор воздействия на живые организмы

Капустник В. А., Тесленко О. О., Сало В. І., Тихонова Л. В., Григорова А. О., Короленко О. М., Каук О. І.
Вивчення особливостей цефалгічного синдрому при хронічній алкогольній інтоксикації

Корошніченко Д. М., Лінський І. В.
Динаміка клінічних та психодіагностичних показників протягом детоксикації в осіб, залежних від метадону

Костюковская Л. С., Усменцева О. И., Маркозова Л. М.
Влияние деприм-форте на уровень индоламинов и альдегиддегидрогеназы у больных с прогредиентным типом течения алкогольной зависимости

Кравцова С. П., Пономарьов В. І., Якименко Р. С.
Вплив електромагнітного випромінювання надвисокої частоти на електрофізіологічні показники щурів з потягом до парів ацетону

Кузнецова Т. В., Абросимов О. С., Халін М. М., Данілюк О. В.
Фармацевтичне право: використання термінології ВООЗ у підвищенні кваліфікації спеціалістів фармації

Кузьмінов В. Н.
До питання ґенезу психічних порушень у хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані

Кузьминов В. Н. Юрченко Н. П.
Использование отечественного препарата «Глутаргин» для коррекции психоорганического синдрома у больных с алкогольной зависимостью

Лесная Н. Н.
Коррекция уровня комплайенса больных с алкогольной зависимостью методом мотивационного собеседования

Литвиненко В. В.
Специфика клинических проявлений абстинентного синдрома при опийной наркомании

Малыхин А. В., Малыхина Н. А., Пулавский А. А., Васильева О. А.
Кинины и кининовая система в динамике развития вегетососудистых нарушений и психоорганического синдрома у больных с алкогольной зависимостью

Маркозова Л. М.
Терапевтическая эффективность милнаципрана гидрохлорида (иксел) при лечении тревожно-депрессивных расстройств у лиц с алкогольной зависимостью

Маркозова Л. М.
Профиль эффективности медихронала при лечении лиц с алкогольной зависимостью

Маркозова Л. М., Пайкова Л. М.
Динаміка клінічних та когнітивних порушень у осіб в стані відміни алкоголю при лікуванні топілепсином

Маркозова Л. М., Танцура Л. Н.
Опыт применения препарата Нуклео Ц.М.Ф. форте в лечении алкогольной полинейропатии

Маркозова Л. М., Василенко П. Д., Болдарев А. Ю.
Новые подходы в реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ

Мельник А. В.
Структурно-динамічні клінічні особливості у осіб, які скоїли суспільно небезпечні дії під час гострих алкогольних психозів

Мілевська-Вовчук Л. С.
Деякі аспекти оптимізації реабілітації хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації

Мінко О. О.
Попередні результати використання методу фоноскопії в наркологічній практиці

Минко А. И., Линский И. В., Шалашов В. В.
Антикревинговый эффект серотонинергических антидепрессантов при зависимости от алкоголя

Мусиенко Г. А.
Патогенетически обоснованная система лечебной тактики и вторичной профилактики сексуальных нарушений у мужчин с алкогольной зависимостью

Мусієнко Г. О.
Вплив деяких соціально-економічно-демографічних факторів на епідеміологічні показники первинних психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю

Овчаренко М. О.
Досвід Луганського обласного наркологічного диспансеру з первинної профілактики наркотизації серед неповнолітніх

Овчаренко М. О.
Психологічний статус та використання раціональної психотерапії у підлітків, які зловживають трамадолом

Пайкова Л. Н.
Транскраниальная анодная микрополяризация как метод коррекции тревожно-депрессивных расстройств

Панасенко М. В., Неколова М. А., Булкина Н. Э., Гальченко Н. Р.
Уровни глюкозы и кальция в сыворотке крови у больных с алкогольной и наркотической зависимостями в состоянии отмены

Петросян Т. Р.
Формирование зависимости от алкоголя у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством

Пономарёв В. И.
Нейрофизиологические механизмы подавления зависимости от клея «Момент» путём воздействия импульсных магнитных излучений крайне слабой интенсивности и крайне высокой частоты

Самойлова Е. С.
Комплексная диагностика и фармакотерапевтическая коррекция аффективных расстройств вследствие употребления опиоидов и психостимуляторов

Скрипніков А. М., Животовська Л. В.
Психотерапевтичні стратегії вирішення проблем адикції

Собетов Б. Г., Лінський І. В., Мінко О. І., Мусієнко Г. О.
Попередні результати комплексної протирецидивної терапії алкогольної залежності пролонгом дисульфіраму тетлонг-250 і блокатором опіатних рецепторів антаксон

Собетов Б. Г., Мусієнко Г. О.
Фантазії та реальність в терапії та реабілітації наркозалежних

Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю.
Эволюция методов эфферентной детоксикации в наркологии

Сосин И. К., Верещак Е. В., Шаповалов В. В. (мл.)
Особенности клинической картины при злоупотреблении кокаином

Фёдорова Н. Н., Гулаков С. И.
К вопросу о диагнозе «наркомания»

Худяков А. В.
Заместительная терапия: применим ли опыт Украины в России?

Чайка С. В., Лобачёва В. В., Чайка Б. С.
Ценностные ориентации больных с зависимостью от психоактивных веществ

Чуев Ю. Ф.
Инновационные лазерные терапевтические программы в наркологии

Чуев Ю. Ф.
Фармакокоррекция наркоассоцированной соматоневрологической патологии

Шалашова И. В.
Структура психических и поведенческих расстройств у больных, зависимых от эфедриноподобных психостимуляторов кустарного изготовления

Шаповалов В. В.
Фармацевтичне право України: поняття, елементи та можливості удосконалення системи обігу лікарських засобів, які мають психоактивні властивості

Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Гудзенко А. О.
Удосконалення заходів державного контролю щодо протидії наркозлочинності, пов’язаної із обігом комбінованих лікарських засобів та поширеності аддиктивних розладів здоров’я

Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Малинина Н. Г.
Судебно-фармацевтическое исследование токсикоманий вследствие применения летучих растворителей

Шаповалов В. В. (мл.)
Судебная фармация в противодействии обороту особо опасных наркотических средств

Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Никонов Н. М.
Судебно-фармацевтический мониторинг квалификации нарушений правил оборота средств и веществ в аптечно-больничной сети

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Петренко В. О.
Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між тютюнопалінням і бронхітом

Шаповалова В. О., Бондаренко В. В., Шаповалов В. В.
Судово-експертне забезпечення обігу психоактивних речовин у фармації та медицині

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Юхта Л. О.
Доказова фармація: удосконалення алгоритму віднесення лікарських засобів до номенклатурно-правових груп

Шаповалова В. А., Шаповалов В. В., Черных В. П., Пиминов А. Ф.
Фармацевтическое право в юридической подготовке провизора и врача

Шараневич І. О.
Динаміка показника якості життя в осіб, які залежать від алкоголю

Школьник В. М., Бараненко А. Н., Любина И. Н., Юдина Т. В., Бельский А. П.
Эффективность лечения токсической (марганцевой) энцефалопатии, обусловленной употреблением суррогатных амфетаминоподобных наркотиков

Шумейченко М. А.
Репертуар поведенческих тенденций супружеских пар, мужья в которых страдают гашишной зависимостью© «Новости украинской психиатрии», 2007
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211