НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал




Том 19, випуск 2 (67), 2011

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Богданова И. В.
Роль дофамина в механизмах формирования некоторых расстройств ЦНС и состояний зависимости (обзор литературы)

Бурчинский С. Г.
Новые возможности нейропротекции в ангионеврологии

Волошина Н. П., Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Ткачёва Т. Н., Воробьёва Т. Г., Вельковская Л. И.
Гендерные особенности преморбидного анамнеза и дебютов при прогредиентных типах течения рассеянного склероза

Гейко В. В.
Половые особенности иммуноэндокринных механизмов течения экспериментального рассеянного склероза

Насонова Т. И.
Оптимизация направленной нейрометаболической коррекции в неврологии

Перцев Г. Д.
Особенности течения процессов циркадной адаптации у больных с отдалёнными последствиями лёгкой черепно-мозговой травмы

Діагностика та лікування психічних розладів

Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А.
Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депресивним розладом, які мають неповнолітніх дітей

Вербенко В. А., Філіппова Е. В.
Сучасні підходи до терапії когнітивних порушень у ВІЛ-позитивних пацієнтів з опіоїдною залежністю

Кожина А. М.
Эффективность препарата Велаксин® в терапии тревожно-депрессивных расстройств

Маркова М. В., Сябренко Г. П.
Афективні порушення в структурі дезадаптації подружжя літнього віку та їх комплексна терапія

Марута Н. А., Данилова М. В.
Депрессивные реакции у больных рассеянным склерозом (клинико-психопатологические и патопсихологические особенности и факторы формирования)

Михайлов Б. В., Мажбиц В. Б.
Биопсихосоциальная модель реабилитации больных шизофренией

Напреенко А. К., Зильберблат Г. М., Тимен М. Е., Иващенко Н. Е.
Организация реабилитационных мероприятий в Коммунальном учреждении Киевского областного совета «Областное психиатрически-наркологическое медицинское объединение»

Огоренко В. В.
Социально-психологическая характеристика и особенности ранних психопатологических нарушений у больных злокачественными опухолями головного мозга

Парамош О. В., Громовик Б. П.
Фармацевтична діагностика фармакофобії

Радіонова С. І., Рачкаускас Г. С.
Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію

Смашна О. Є.
Структура афективних порушень у клінічній картині параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією

Цьона А. Р., Влох І. Й., Даниленко Ю. М.
Психопатологічна картина астенічного синдрому та порушення нейрокогнітивного функціонування при параноїдній шизофренії в стадії ремісії

Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко В. А.
Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади

Шум С. С.
Аналіз обґрунтованості експертних висновків в актах посмертних судово-психіатричних експертиз онкохворих

Явдак І. О., Череднякова О. С., Колядко С. П.
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предиктори суїцидального ризику у хворих на тривожно-депресивні розлади похилого віку

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Аймедов К. В.
Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та вираженості патологічної схильності до азартних ігор

Слободянюк П. М.
Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності

Шаповалов В. В. (мол.)
Судова фармація: режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Негрецький С. М.
Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії

На допомогу практичному лікарю

Белінський О. В.
Гіпотеза нейролептичного цереброішемічного синдрому

Бурчинский С. Г.
Препараты Гинкго в современной стратегии нейропротекции: возможности и перспективы (обзор литературы)

Кожина А. М., Стрельникова И. Н.
Современные возможности терапии больных эпилепсией с депрессивными расстройствами

Супрун Э. В., Громов Л. А.
Модуляция апоптоза как необходимое звено нейропротекции

Ювілеї

К юбилею проф. Евтушенко Станислава Константиновича

Інформація

Петренко В. А.
Доказательная фармация: фармакотерапия болезней зависимости от психоактивных веществ



© «Новости украинской психиатрии», 2011
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211