НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 21, випуск 3 (76), 2013

Проблемні статті

Марута Н. А., Колядко С. П.
Пароксизмальные состояния при невротических расстройствах (клинико-психопатологическая структура и принципы терапии)

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Волошин-Гапонов И. К.
Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова

Гриб В. А.
Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією

Дубенко О. Е., Костюковский С. Л., Красюк Д. А.
Уровень ангиотензина II и полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента при остром инсульте

Литвин Л. Б.
Применение эпилептала в лечении дебютов демиелинизирующих заболеваний у детей

Литовченко Т. А., Завальная Е. П., Тондий О. Л., Лебединец В. В.
Комплексное лечение пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта с применением препарата нейромидин

Щеглов В. І., Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П.
Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських розмірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976–2013 років

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Абдряхімова Ц. Б.
Якість життя осіб з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного генезу

Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Кокотова Е. А., Бойченко А. А.
Качественная оценка адаптивных ресурсов личности больных шизофренией

Габрель Р. Т.
Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим

Гегешко В. В.
Характерні особливості первинного алкогольного делірію

Зінченко О. М.
Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості

Маркова М. В.
Сексуальна аддикція: аналіз феномена

Михайлов Б. В., Вашките И. Д.
Анализ социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций аффективного и невротического регистров у студентов вузов

Піонтковська О. В.
Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною

Пономарёв В. И.
Исследование буллинга в контингенте подростков регионального социального заведения для несовершеннолетних

Сорока Е. Г.
Психокоррекция органических непсихотических психических расстройств на стационарном этапе реабилитационно-восстановительного лечения шахтёров, перенёсших техногенные аварии

Сосін І. К., Сквіра І. М.
Нові підходи до інтегрованого прогнозування рецидивів при алкогольній залежності

Спіріна І. Д., Феденко Є. С.
Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами

Чистікова О. І.
Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки

Чугай С. Д.
Динаміка виразності алкогольної залежності у обстежених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS)

Шаповалов В. В. (мол.)
Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання епілептології дитячого віку»
(5–6 вересня 2013 р., м. Харків)

Дубенко Е. Г., Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильева О. А.
Трансформации эпилептических припадков и шкала «Качество жизни при эпилепсии» (QOLIE-31)

Костик М. М., Сковронська А. О., Бугель Л. В., Сковронська О. Н., Гомза О. С.
Досвід використання левіцитаму в лікуванні тикозних розладів у дітей

Мар’єнко Л. Б.
Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці

Мостовая О. П.
Применение глубинной психотерапии (аналитической) в комбинированном с АЭП лечении некоторых видов эпилепсий

Носов С. Г., Чудакова Л. Б.
Синдром Ландау–Клеффнера: диагностика и лечение (обзор литературы)

Сухоносова О. Ю.
Особливості показників та форм епілепсії у дітей різних вікових груп

Тези

Дубенко А. Е.
Ятрогенные причины неэффективности лечения эпилепсии

Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Омельяненко А. А., Морозова А. В., Шестова Е. П., Прохорова Л. М., Голубева И. Н.
Клиническая эффективность и влияние леветирацетама (кеппры) на когнитивные функции у детей школьного возраста с идиопатической генерализованной эпилепсией

Евтушенко С. К., Омельяненко А. А., Шестова Е. П., Морозова Т. М.
Прогрессирующие формы эпилептических энцефалопатий у младенцев и детей (трудности диагностики и терапии)

Завалко Ю. Н., Задорожный В. З., Чудакова Л. Б., Хижняк А. А.
Дислексия и дисграфия у детей с эпилепсией

Завязкіна Н. В., Устінова М. В.
Особливості когнітивної сфери у дітей з дитячим церебральним паралічем, хворих на епілепсію

Лукьянцева О. Ю.
Изменения электрической активности головного мозга у детей с энурезом

Михайлов Б. В., Міхановська Н. Г.
Психотерапевтичний супровід сім’ї із дитиною раннього віку, хворою на епілепсію

Мруг О. Ф.
Роль медико-психологічної реабілітації в лікуванні шизофренії

Надоненко О. М., Мартинюк В. Ю., Ярмолюк Т. П., Майструк О. А.
ЕЕГ-відеомоніторинг: іктальна ЕЕГ в діагностиці епілепсії

Нечай А. Ф.
Роль ЕКГ при обстеженні дітей раннього віку з епілепсією та неепілептичними нападами

Омельяненко А. А., Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Морозова А. В.
Изменения зрительных вызванных потенциалов, связанных с событием, на образно-семантические стимулы у детей с идиопатическими фокальными эпилепсиями в отсутствие антиконвульсантной терапии

Померанцева Т. И., Скоробогатова О. В.
Клинико-инструментальные характеристики ночных фокальных эпилепсий

Статинова Е. А., Коценко Ю. И.
Аномалии интрацеребральных артерий как причина развития тяжелого церебрального ишемического инсульта

Терещенко Л. П.
Терапевтические подходы в терапии эпилепсии

Чуприков А. П., Чуприкова Е. Г.
Нейропсихиатрические проблемы детской эпилепсии

Шестова Е. П., Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Омельяненко А. А., Прохорова Л. М., Голубева Ю. М., Перепечаенко Ю. М., Зима И. Е.
Особенности течения и терапевтической «откликаемости» эпилептического синдрома у детей с генерализованными мальформациями головного мозга

На допомогу практичному лікарю

Зильберблат Г. М., Ершова Е. А., Тимен М. Е.
«Зелдокс — антипсихотик для ума и тела» — миф или реальность? (Опыт применения в ОПНМО)

Коростий В. И.
Опыт применения небензодазепиновых анксиолитиков в комплексном лечении тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях

Уніфіковані клінічні протоколи, клінічні настанови, класифікації

Горанський Ю. І., Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих (проект)

Короткий виклад змін у DSM-5 порівняно з DSM-IV-TR

Рада молодих вчених

Алфимов П. В.
Дофаминергический дисбаланс, дизрегуляция салиенса и система вознаграждения при шизофрении. Обзор материалов XXI конгресса Европейской психиатрической ассоциации (6–9 апреля 2013 года, Ницца, Франция)

Павличенко А. В., Денисенко М. М., Читлова В. В.
Проблемы классификации в материалах XXI Европейского конгресса по психиатрии

Харченко А. В.
Информация об XI Всероссийской школе молодых психиатров

Визначні дати

Ежова В. А., Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В.
Развитие идей проф. А. Е. Щербака в реабилитации больных с заболеваниями нервной системы

Інформація

Дублінська декларація© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211