НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 22, випуск 2 (79), 2014

Проблемні статті

Волошина Н. П., Егоркина О. В.
Роль воспаления при боковом амиотрофическом склерозе: две стороны одной медали

Марута Н. О., Ніканорова Ю. В.
Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики)

Мищенко Т. С., Дарий В. И., Баранова Е. В.
Взаимосвязь воспалительных и противовоспалительных маркеров у больных в остром периоде мозговых инсультов

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Бабкіна Ю. А.
ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією

Багаурі О. В.
Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2’-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії

Бойко Л. Т.
Современные методы лабораторной диагностики серозных менингитов

Волошин-Гапонов И. К., Линская А. В.
Состояние почек у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона–Коновалова

Воробьёва Т. М., Берченко О. Г., Левичева Н. А., Бевзюк Д. А.
Особенности электрической активности мозга у больных с клинической трансформацией типов припадков при парциальной эпилепсии

Гончарук О. М.
Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу

Ежова В. А., Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Ежов В. В., Ковальчук С. И., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Панасенко Д. Е.
Нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки в реабилитации больных хронической ишемией мозга

Паламар О. І., Гук А. П., Поліщук М. Е.
Краніофаціальні пухлини, інтра-, екстракраніальні варіанти поширення

Семененко А. І., Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю.
Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії

Статинова Е. А., Омельченко Р. Я.
Влияние боли на качество жизни больных рассеянным склерозом

Юров И. В.
Качество жизни пациентов, «живущих с Пркинсоном», в аспекте изучения проблемы боли и когнитивного дефицита

Діагностика та лікування психічних розладів

Абрамов В. А., Путятин Г. Г.
Дезинтеграция идентичности личности в процессе формирования стигмы у больных шизофренией

Веньовцева Н. Ю.
Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу

Вербовий П. П.
Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості

Зинченко Е. Н.
Клиническая характеристика и отличительные особенности основных форм невротических расстройств у городского и сельского населения

Кожина А. М., Коростий В. И., Шикова В. В., Сухоиванова Е. И., Кришталь В. Е.
Эффективность цикла психообразовательных занятий на госпитальном этапе лечения пациентов с шизофренией

Маркова М. В., Косенко К. А.
Соціальне функціонування та якість життя жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії

Марута Н. А., Явдак И. А., Череднякова Е. С., Марута О. С.
Нейротрофическая терапия депрессий: возможности и перспективы

Михайлов Б. В.
Фармакодинамические механизмы терапевтического действия и побочных эффектов антидепрессантов

Осокина О. И.
Динамика показателей личностного выздоровления у больных с манифестным приступом шизофрении

Погорелко О. В.
Роль контекстуальних чинників в генезі аутоагресивної поведінки у підлітків

Рачкаускас Г. С., Височин Є. В., Чеботарьов Є. В.
Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних розладів підліткового віку на сучасному етапі

Сорока В. В., Никифорова В. Г.
Факторы психической травматизации у мужчин с невротическими состояниями

Стукан Л. В.
Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами

Федак Б. С.
Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю

Чабан О. С., Безшейко В. Г.
Місце фітопрепаратів (на прикладі гербастресу) в терапії стресових та посттравматичних стресових розладів в практиці сімейного лікаря

Чистова О. О.
Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в генезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом

Юр’єва Н. М.
Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Задорожный В. В.
Острая алкогольная энцефалопатия: о необходимости переосмысления этого понятия

Рокутов С. В.
Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв

Самойлова О. С.
Особливості перебігу адиктивних розладів у пацієнтів наркологічного профілю

На допомогу практичному лікарю

Бутко К. М.
Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновні операції на кисті

Дерюгіна Т. П.
Згода пацієнта на медичне втручання та обробку його персональних даних

Заседа Ю. И.
Диагностические механизмы психотерапии в контексте представлений о психофеноменологическом профиле

Рыкова А. И.
Проблемы реабилитации пациентов с нейросифилисом

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Хмелевський М. О.
Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров’я — аптек на засадах фармацевтичного права

Некролог

Светлой памяти профессора Тамары Михайловны Воробьёвой© «Новости украинской психиатрии», 2014
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211