НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журналДо опублікування у журналі «Український вісник психоневрології» приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, огляди, лекції, спостереження з практики, дискусійні статті, наукова хроніка, короткі повідомлення, рецензії. У журналі розміщуються роботи з проблем клінічної та експериментальної неврології, психіатрії та наркології, а також психотерапії, судової фармації, інших суміжних наук. Публікуються роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічною службою, статті історичного характеру, а також інформація про новітні лікарські засоби, про минулі та майбутні з’їзди, науково-практичні конференції та семінари.

Під час підготовки робіт до друку необхідно враховувати наступне:

 1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, що не публікувалися та не подавалися до друку раніше.
 2. Оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами.
 3. Статті надсилаються до редакції у 2 примірниках з офіційним направленням установи (1 примірник), експертним висновком (2 примірника) та електронною версією на дискеті 3,5 дюйма у текстовому редакторі Microsoft Word. Не слід розбивати статтю на окремі файли (крім рисунків, що виконані в інших програмах).
 4. Обсяг статей не повинен перевищувати: для проблемних та оригінальних досліджень, лекцій та оглядів — 10 сторінок, для дискусійних статей — 8 сторінок, для наукової хроніки — 5 сторінок, для коротких повідомлень — 3 сторінок.
 5. Роботи друкуються кеглем 12–14 через 1,5 інтервали з полями: зліва — 3,5 см, справа — 1 см, зверху та знизу — по 2,5 см (28–30 рядків на сторінці, 60–70 знаків у рядку).
 6. Викладення робіт повинно бути чітким, містити такі розділи: вступ (з обґрунтуванням актуальності), матеріал та методи дослідження, отримані результати, їх обговорення, висновки, перелік літературних джерел. Назву розділів у тексті виділяти не слід.
 7. Назві статті повинні передувати індекс УДК, відомості про авторів (їм’я, по батькові або ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада або професія, місце роботи).
 8. Після тексту статті має бути список літератури, резюме російською (чи українською) та англійською мовами, що включають назву роботи, ініціали та прізвища авторів, назву установи, де виконувалась робота. Обсяг резюме не повинен бути меншим, ніж 10 рядків.
 9. Стаття має бути підписаною усіма авторами, наприкінці вказати контактну адресу та телефон.
 10. Ілюстрації до роботи (рисунки, фотографії, графіки та діаграми) подаються у чорно-білому зображенні, з можливістю редагування електронного зображення. Фотографії мають бути контрастними (на фотопапері чи у цифровому форматі з роздільною здатністю не менш 240 dpi), рисунки та графіки — чіткими, тонові рисунки — у форматі *.tif, 240–300 dpi, без компресії. Діаграми треба виконувати в програмі Microsoft Excel.
 11. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту. На усі рисунки та таблиці у тексті повинні бути посилання.
 12. Посилання на літературні джерела у тексті статті необхідно надавати у квадратних дужках, відповідно до переліку літератури.
 13. Перелік літературних джерел оформлюється відповідно до ГОСТ 7.1–2003 і повинен містити роботи за останні 10 років. Більш ранні публікації включаються у перелік тільки у випадку необхідності.
 14. Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за системою SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, діагностику — за допомогою Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.
 15. Текст статті та усі супровідні матеріали повинні бути відредагованими та перевіреними.
 16. Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення надісланих статей.
 17. Відхилені у процесі рецензування рукописи авторам не повертаються. Статті, що оформлені без дотримання вказаних правил, не розглядаються.
 18. Кольорові ілюстрації повинні бути подані в електронній версії для комп’ютера типу IBM PC. Колірна модель — CMYK. Векторна графіка у форматі *.cdr, *.eps, *.cmx, *.pdf, небажано — *.ai. Растрова графіка: формат *.tif, 240–300 dpi, без компресії. Текст і логотипи подавати тільки в кривих. Текст — українською мовою. Розмір ілюстрації 205×295 мм, включаючи припуски на обрізання (після обрізання — 190×285 мм, від цих має бути не менш 5 мм до значимих об’єктів). Обов’язково додати кольоровий відбиток ілюстрації.

Статті надсилаються на адресу:
Редакція журналу «Український вісник психоневрології»,
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України»
вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068


© «Новости украинской психиатрии», 2004–2017
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211